הכנת קפה ותה

נה צריך האדם לדעת שכוס תה או קפה עשויות להיות "עונג" שבת אך עלולות להיות גם "נגע" בשבת אם לא יכין באופן המותר.

קפה שחור

נו בענין קפה טחון "טורקי" – שחור [המכונה: בוץ] ישנן מספר שאלות סביב הכנתו בשבת, ונחלקו הדעות בענין זה. הדרך הטובה ביותר להכין קפה שחור בשבת בלי להיכנס למחלוקות ובלי להיכנס לחשש איסור חטאת, כדלקמן: א. להניח את הקפה בתוך כוס ריקה. ב. לערות מים רותחים מן המיחם לכוס שנייה ריקה. ג. לערות את המים מכוס שניה זו לתוך הכוס ובה הקפה. והעושים כן תבוא עליהם ברכת טוב. אמנם, הרוצה לחוש לדעת האוסרים בכל הדינים ולא לערות מים שיד סולדת בהם על הקפה אפילו מכלי שני, תבוא עליו ברכה. דרך נוספת היא אם הכין מערב שבת כלי ובו יש קפה עם מים חמים, ובשבת יערה עליהם מים חמים מכלי שני.

נס קפה

נז יש להכין קפה נמס בשבת כדרך שמכינים קפה שחור (דהיינו שיניח בתוך כוס ריקה נס קפה, ויקח כוס שניה ריקה ויערה עליה מים מתוך המיחם, ומכוס זה יערה לתוך כוס את הנס קפה). מיהו אדם ירא שמיים ובעל נפש יכין מערב שבת כלי שבו יש נס קפה עם מים חמים, ובשבת יערה עליהם מים חמים מכלי שני.

קפה שהוכן בכלי ראשון

נח אדם שטעה ונתן קפה בכלי ראשון שיד סולדת בו או שעירה על הקפה מים רותחים מכלי ראשון שיד סולדת בו, וכן אורח שמארחיו אינם בקיאים בדין והכינו לו קפה באופן כזה – ישתמט מהם ולא ישתה [מיהו הכלי שבו הוכן הקפה לא נאסר בזה].

קקאו

נט דין הכנת אבקת קקאו לשתייה כדין הכנת קפה שחור.

תה

ס עלי התה ושקיות תה הינם מ"קלי הבישול" לדעת רוב הפוסקים, ועל כן אין להכינם בשבת אפילו על ידי עירוי מכלי שני.

סא ניתן להכין שקיות תה בערב שבת כדי להשתמש בהן להכנת תה בשבת, בשני אופנים:

  • א. לבשל את שקיות התה על האש או לשרותן בכלי ראשון שאינו על האש בערב שבת, ולהכין תמצית תה נוזלית. וכאשר מכינים תמצית תה כנ"ל, יערה את תמצית התה לכוס ריקה ועל התמצית יערה מים רותחים מכלי שני בשבת.
  • ב. לבשל את שקיות התה על האש בערב שבת, להוציאן ולייבשן מהנוזלים שבהם. וכאשר מכינים שקיות תה כנ"ל מותר להשתמש בהם בשבת כך שיכניסם לכלי ריק ויערה עליהם מים רותחים מכלי ראשון אעפ"י שהיד סולדת בהם. ויזהר לא להכניסם לתוך כלי שבתוכו מים כיון שיש צביעה במשקין. ועוד, יזהר לנקב את שקיות התה כך שהחורים יהיו גדולים שגם העלים יוכלו לעבור דרכן וכך ינצל מאיסור בורר.

ניעור כלי בשימוש חוזר

סב אדם שמכין כמה כוסות תה [ע"י עירוי מים מכלי שני על התמצית] ומשתמש בכוס אחת כמה פעמים ככלי שני – צריך לנער את הכוס מטיפות התה שנשארות בתוכה.

שקיות/עלי תה שנחלטו בערב שבת

סג שקיות או עלי תה שנחלטו (נשרו) במים רותחים בערב שבת – אסור לשרותם בכלי ראשון בשבת, וכן אסור לערות עליהם מים רותחים מכלי ראשון בשבת. לכן אם הכין תמצית בערב שבת בדרך זו, ונגמרו הנוזלים שבה – לא יוסיף עליה מים חמים.

שקיות/עלי תה שבושלו בערב שבת

סד באופן עקרוני, שקיות או עלי תה שאדם בישלם על האש בערב שבת והתייבשו עד שלא ניכרים בהם הנוזלים, מותר לשרותם בכלי ראשון בשבת [כנ"ל סעי' ס"א] וכן לערות עליהם מים רותחים מכלי ראשון בשבת. לכן אם הכין תמצית בערב שבת בדרך זו, ונגמרו הנוזלים שבה – יכול להוסיף עליה מים חמים.

עירוי על תמצית תה

סה אסור לערות מים רותחים מכלי ראשון על תמצית תה נוזלית בשבת, אפילו אם התמצית חמה [כגון: שמניחה על גבי המיחם כל השבת].

בורר בתמצית תה

סו יזהר שלא להשתמש בכל התמצית שנמצאת בקנקנן עד סופה, כלומר שלא להשתמש גם בתמצית שבתחתית הקנקנן שמעורה בין עלי התה, כיון שיש בזה חשש "בורר".

סז שימוש בקנקן תה שיש בו מסננת קבוע – ראה בהלכות בורר.

שקית או עלי תה שלא בושלו בערב שבת

סח אסור לשרות שקית או עלי תה שלא בושלו בערב שבת אפילו בכלי שלישי שהיד סולדת בו [כיון שעלי תה הם מקלי הבישול לדעת רוב הפוסקים כנ"ל], וקל וחומר שאין לשרותם בכלי שני או בכלי ראשון, ואסור לערות עליהם מים חמים מכלי שני או מכלי ראשון.

עבר ובישל שקית או עלי תה

סט אדם שהכניס שקית או עלי תה למים רותחים שהיד סולדת בהם או שעירה מים רותחים שהיד סולדת בהם על השקית תה או על עלי תה – להרבה דעות עבר על איסור מדאורייתא והתה נאסר.

הכנת תה בכלי שלישי

ע ניתן להקל לשרות שקית תה או עלי תה שלא בושלה בערב שבת בכלי שלישי שאין היד סולדת בו בשבת [כלומר, לערות מים רותחים מן המיחם לכוס שהיא כלי שני, ומכוס זו לכוס נוספת, שהיא כלי שלישי, ולתוכה נותנים את שקית התה].

תה צמחים

עא יש להכין עלי מנטה, נענע וכדו – 'שהם מ"קלי הבישול" – לשתייה, באותה דרך שמכינים עלי תה לשתייה [כפי שהובא לעיל].

שקית חימום

עב אסור להשתמש ב"שקית חימום" בשבת, מכיון שכאשר מנערים אותה היא מתחממת ונולד בה חום חדש, וכל זאת למרות שחום השקית נוצר ללא אש. אמנם, לחיילים המשרתים בצבא במקומות קרים מאוד – מותר להשתמש בשקית כנ"ל בשבת [ומכל מקום, גם לחיילים – לכתחילה יש לנער את השקית לפני כניסת השבת, שהרי חימום השקית מועיל למשך שעות רבות].

error: הודעה: התוכן שנבחר אינו זמין!!
דילוג לתוכן