ברית מילה בשבת כאשר יש חשש לחילול שבת

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  ויקרא, עמ' קי"ג

אם חל ברית מילה ביום השבת, ויש חשש שיבואו האורחים ויחללו את השבת, האם אפשר לדחותה ליום ראשון?

תשובה

מצוות המילה היא כל כך גדולה וחשובה עד אשר היא דוחה את השבת (שו"ע יו"ד סי' רס"ו סע' ב'). תקיעת שופר שנועדה לזכרון עם ישראל, לולב שמביא ברכה לעם ישראל – אינם דוחים את השבת (עיין שו"ע או"ח סי' תקפ"ח סע' ה', סי' תרנ"ח סע' ב'). ברית מילה – דהיינו הברית עצמה, כמובן, ולא שאר חילולי שבת – דוחה את השבת.

בגמרא (נדרים ל"א ע"ב) נאמר: בוא וראה כמה גדולה מצוות המילה שנכרתו עליה י"ג בריתות (י"ג פעמים כתוב בתורה המילה "ברית"). ולא זו בלבד אלא ר"י בן קרחה אומר: גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה, שנאמר (שמות ד' כ"ד): "ויפגשהו ה' ויבקש המיתו". כאמור שם בגמרא, משה רבינו לא נתרשל חלילה, כי אמר 'אמול ואצא מיד' – סכנה לילד, אמול ואשהה – הקב"ה שלחני לגאול את ישראל ובכל יום נהרגים ומתים מבני ישראל במצרים'.

אם על משה רבינו שהיתה לו סיבה בריאותית מחד והצלת ישראל מאידך, נגזרה עליו מיתה, קל וחומר שאנו צריכים להקפיד על מצוות ברית המילה בעיתה ובזמנה, ואין לדחות מצווה זו.

החושש שמא יחללו אורחיו את השבת, יודיעם בערב שבת שאסור לחלל שבת כדי להשתתף בברית, ושהם מוזמנים במוצאי שבת למסיבה.

המוהלים צריכים שלא להחמיץ את המצווה כלל ולהשתדל למול בכל מקום שיש צורך בכך. אם יש ברית ביום שבת במקום מרוחק – צריך המוהל ללכת ולשבות שם.

ועצה טובה: יעשה הברית אחר התפילה בנץ מייד, וסעודה לאורחים במוצאי שבת.

Next דחיית ברית מילה משבת ליום חול
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים