ביקור חולים ע"י שיחת טלפון

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי, וירא, עמ' קנ"ו

האם יוצאים ידי חובת מצוות ביקור חולים ע"י שיחת טלפון?

תשובה

חז"ל שואלים לשם מה בא הקב"ה אל אברהם, הרי לא כתוב שאמר לו משהו (עיין שפתי חכמים)? לכן מפרש רש"י שסבא לבקר את החולה: אמר רבי חמא בר חנינא: יום שלישי למילתו היה, ובא הקב"ה ושאל בשלומו".

ולכאורה יכול היה הקב"ה לשאול בשלומו של אברהם אבינו ע"י דיבור מן השמים, ובכך היה מקיים בזה מצוות ביקור חולים, ולשם מה היה צריך "לטרוח" ולבוא לבקרו בעצמו בעולם הזה?

מכאן אפשר להביא ראיה שלא יוצאים ידי חובת מצוות ביקור חולים בשיחה טלפונית, כיון שכשבאים לבקר את החולה, נוטלים אחד מששים מחוליו, וכדברי הגמרא (נדרים ל"ט ע"ב): "אמר רבי אחא בר חנינא: כל המקר חולה נוטל אחד מששים בצערו".

ובנוסף לכך, שכשרואים את החולה בצערו ובכאבו, מה גם שאם הוא בבית החולים הוא רואה את המכשירים אליהם מחובר החולה, נשבר ליבו של המבקר ומתפלל עליו מקרב לב.

אמנם ברור הדבר שאם החולה נמצא הרחק ממנו, כגון בעיר אחרת וכל שכן במדינה אחרת, שממילא אין אפשרות לבקרו בעצמו, יוצאים במה שמתעניין בשלומו דרך הטלפון. ויש לשאול את החולה או את קרוביו אם צריכים סיוע או עזרה שאפשר לעשות אפילו מחו"ל.

ואם מדובר בחולה שמחלתו מדבקת – יוצאים בביקור חולים ע"י טלפון.

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים