חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

ענווה משיעורי הסוכה

המשנה (סוכה פ״א מ״א) אומרת: "סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה. למטה מעשרה טפחים פסולה. סוכה שחמתה מרובה מצילתה פסולה".

יש לבאר בדרך רמז, על פי דברי הרמב״ם (הל׳ דעות פ״ג הל׳ א') שכתב שאדם לא יהיה בעל גאוה, ולא יהיה שפל עד שילבש בגדים בזויים, אלא ילבש בגדים מכובדים.

כלל זה נרמז בדברי המשנה: סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה – הדין רומז לאדם שלא יתגאה. למטה מעשרה טפחים פסולה – כאן הרמז לאדם שלא יהיה שפל יותר מדי ולא יבזה את עצמו. סוכה שחמתה מרובה מצילתה פסולה – אדם שחמתו, כעסו, מרובה מצילו הוא פסול. על האדם להתפלל, שכשם שקיים מצוות סוכה כהלכתה, שצילתה מרובה מחמתה, כך יזכה במשך השנה שלא יכעס הרבה. שמא תאמר: יתפלל האדם שלא יכעס כלל׳? יש לומר: "מעט מעט אגרשנו מפניך״ (שמות כ״ג, ל׳) – העליה במדרגות המידות צריכה להיות דרגה אחר דרגה, וע״י שימעיט בכעס יוכל להינצל ממידה זו לגמרי.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים