חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

שערי תשובה לא ננעלו

כותב הרמב״ם (הלכות תשובה פ"ב הלכה ו); אע״פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם בעשרה הימים שבין ראש השנה ויוה"כ היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד, שנאמר: "דרשו ה׳ בהמצאו".

אח״כ ממשיך הרמב"ם (בהלכה ז') ואומר: והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים.

לדברי הרמב״ן (דברים ל' י״א), התשובה היא מצות עשה: "ושבת עד ה' אלהיך". ברור שכל השנה צריך אדם לחזור בתשובה, והתשובה מתקבלת; אבל בכל השנה יש בדרכה קשיים רבים, וצריך להרבות בתפילה, זעקה, צעקה ובכיה כדי שהתשובה תתקבל.

אולם בעשרת הימים שבין ר״ה לכיפור אומר הקב״ה: אני בא אליך. אין צורך לפרוץ דלתות או לשבור מנעולים כדי להיכנס ולהתודות. ״בהמצאו" – הקב״ה קרוב אלינו, רק תתוודה, ״בפיך ובלבבך לעשותו״ – והתשובה מיד תתקבל. אין מקטרגים ומשטינים המעכבים את התשובה.

אי צורך שהקב״ה יחתור חתירה מתחת כסא הכבוד כדי לקבל את התשובה, כפי

שעשה למנשה מלך ישראל. מנשה הרבה להרשיע, והמלאכים קטרגו עליו ומנעו את תשובתו מלעלות לשמים, עד שהקב״ה פרץ לו דרך מיוחדת.

בעשרת ימי תשובה אין שום מניעה: חזור – ותתקבל התשובה. אל יאמר אדם: "יש לי זמן", שלא יהיה כאותו תייר המתואר במדרש: תייר שהיה מהלך בדרך וחשכה לו, בא לו אצל הבורגן, א״ל הבורגני: היכנס לך לבורגן מפני חיה רעה ומפני הליסטים. א״ל: אין דרכו של תייר ליכנס לבורגן. כיון שהלך בא עליו אישון לילה ואפלה, חזר ובא אצל הבורגני והיה צועק ומבקש שיפתח לו. א״ל הבורגני: אין דרכו של בורגני לפתוח בלילה ולקבל אדם בשעה זו. אני ביקשתי להכניסך ולא רצית, עכשיו איני יכול לפתוח לך. כך אמר הקב״ה לישראל (ירמיה ג' י״ד): "שובו בנים שובבים״, ״דרשו ה' בהמצאו" (ישעיה נ״ה, ו') – ולא היה מבקש אחד מהם לשוב. כיון שנמסרו למלכויות שנמשלו לחיות התחילו צועקים (תהלים י', א׳): "למה הי תעמוד ברחוק". עכשיו ה' לא רחוק ממך, כי אם קרוב אליך.

ביום הכיפורים חייב אדם לחזור בתשובה וחייב להתוודות, כלשון הרמב״ם: זהו יום "קץ מחילה וסליחה". אחרי כיפור ננעלות הדלתות, ננעלים השערים. יתכן שיהיו גם עם מנעול ובריח, ואז בשביל לחזור בתשובה יצטרך האדם לשבור את כל המעכבים, ומי יודע אם יצליח לחזור בתשובה שלימה.

על כן בשבת "שובה" על האדם לחשוב ולהרהר על כל שבתות השנה שעברו. ואעפ״י שייזכר במעשים לא טובים ויצטער – מותר לו בשבת זו, אחרת ידחק ממנו הדרך לתשובה ביום הכיפורים.

אנו מתוודים במנחה של ערב יום הכיפורים, בערבית של ליל הכיפורים, בשחרית, במוסף, במנחה ובנעילה כמה וכמה פעמים. אולי נצליח להתוודות בפה ובלב. אבל מאחר שדלתי שמים פתוחים, עלינו לבטוח בה׳ שאמר "שובו אלי ואשובה אליכם", ונסלח לכל עדת ישראל.

יהי רצון שנזכה לחתימה טובה בגשמיות וברוחניות ולשנת גאולה, אכי״ר.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים