חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ז – הלכות ציצית – בדיקת הציציות

בדיקת הציציות

א. לפני הברכה יבדוק את חוטי הציצית שלא נקרעו, ואם סבוכים זה בזה – יפרידם.

ב. כשבודק, יבדוק גם את מקום חיבור הפתילים בכנפות הטלית, שכל ניתוק של חוט במקום ההוא – פוסל את הטלית.

ג. יבדוק שהציציות טוויים בצורה חזקה, ובפרט החוטים שעשויים מצמר רחלים. בשעת הדחק כגון שאיחר לתפילה, או שאם יבדוק יטריח את הציבור להמתין לו, או כשנמצא בדרך וכדו' – לא יבדוק באותה שעה, ויסמוך על החזקה שהטלית כשרה.

ד. בשבת ויום טוב לא יפריד את חוטי הציצית, אבל יבדקם שלא נקרעו, כיון שאם נקרעו לא יכול ללובשו. וטוב לבדקם ולהפרידם בערב שבת.

ה. יבדוק גם את הטלית קטן לפני שילבשנו. וכן בכל עת שיש חשש שנפסקו החוטים – יבדוק, כדי שלא ילבש טלית פסולה.

ו. סומא (עיוור) ימשמש ויבדוק בידיו את חוטי הציצית או יבקש מאחרים שיבדקו לו.

ז. ראוי לאשה לבדוק ולהפריד את הציציות בבגדי בעלה ובני ביתה, כדי לסייעם במצווה ובכך גם היא תיטול שכר במצווה זו, כי לפעמים חוטי הציצית סבוכים זה בזה, וביחוד לאחר הכביסה, ולעיתים אין לבני ביתה זמן לבדוק ויכשלו באיסור. ואע"פ כן – לא יסמכו רק על בדיקתה, ויבדקו גם הם.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים