חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ו – ברכות השחר – דינים כלליים

דינים כלליים בברכות השחר

א. כְּשֶיֵּעוֹר אדם משנתו, טוב שלא ידבר כלל, אלא תחיל דיבורו יהיה במצוה לברך ליוצר נשמתו, דהיינו שיאמר: "מודה אני" וכו'.

ב. כל י"ח ברכות השחר – מברכת "הנותן לשכוי בינה" ועד סוף ברכות התורה, חייב אדם לסדרם ולברכם בכל יום גם אם לא נתחייב בהם, לפי שכולם הם רמזים נפלאים על אורות עליונים, ואין לבטלם. ואפילו אם לא ישן בלילה או הסיר מצנפתו או בגיו או סודרו או מנעליו וכיוצא בזה – צריך לברכם בכל יום, לפי שעל מנהגו של עולם נתקנו.

ג. אם ישן בלילה, יברך את כל ברכות השחר וברכות התורה מיד כשיקום ממטתו, אף על פי שלא עלה עמוד השחר.

ד. לכתחילה, אין לשנות מקום כשאומר ברכות השחר, ולכן צריך להשתדל לברך את כל הברכות במקום שמברך "על נטילת ידיים".

ה. טוב לברך את ברכות השחר מתוך הסידור כדי שלא יתבלבל ויזכיר שם שמים לבטלה. וראוי לאב לחנך את בניו מקטנותם לכך, והרגל נעשה טבע לכל ימיו.

ו. אם לא ברך ברכות השחר לפני התפילה יברכם לאחר התפילה, חוץ מברכת "המחזיר נשמות לפגרים מתים" – שכבר נפטר בברכת מחיה המתים, וחוץ מברכות התורה – שכבר נפטר בברכת "אהבת עולם". ויזהר ללמוד תורה מיד אחרי התפילה כדי שיצא חובה בברכת "אהבת עולם" אליבא דכולי עלמא, ואם לא למד – יצא ידי חובה. אך ודאי שלא יניח הברכות עד לאחר התפילה, כיון שהוא מבלבל את סדר התיקון הנעשה על ידם.

ז. אם נזכר בפסוקי דזמרה שלא ברך ברכות השחר, לא יאמר אותן, אפילו בין לא בין המזמורים, אלא אחר תפילת שמונה עשרה, חוץ מברכת "אלקי נשמה" שיכול לאמרה בים הפרקים כדי שלא יפסיד ברכה זו. ואם נזכר באמצע "יוצר" – יאמר ברכה זו בין הפרקים של ברכות קריאת שמע.

ח. אם לא ברך ברכות השחר יכול לברכם עד סוף היום, אך לא לאחר השקיעה.

ט. אם מסופק בברכה מברכות השחר אם אמרה או לא, כגון שהתנמנם בינתיים וכדו' – יברך בלי שם ומלכות, ויהרהר שם ומלכות בליבו.

י. אָבֵל מברך את ברכות השחר אחרי הקבורה מהטעם דלעיל (סעיף ב'), אע"פ שבתחילת היום כשמתו היה מוטל לפניו היה אונן ונפטר מברכות אלו.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים