חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ב – נטילת ידיים – נטילת ידיים שחרית

נטילת ידיים שחרית

א. לטעמים לנטילת ידיים בבוקר ישנם ג' טעמים:

  • בלילה בעת השינה שורה על האדם רוח טומאה וכשמתעורר משנתו מסתלקת רוח הטומאה מכל גופו חוץ מאצבעות ידיו ורגליו, וכדי להעבירה צריך ליטול את ידיו. אך מכפות הרגליים אינה עוברת אלא יוצאת ע"י הרחיצה בערב שבת שזכות השבת מגינה.
  • בעת השינה מסתמא נגע האדם במקומות המכוסים בגופו, ולכן צריך ליטול ידיו כדי שיוכל לקרוא קריאת שמע ולהתפלל.
  • לאחר השינה נעשה האדם כבריה חדשה וצריך להודות להקב"ה על שבראנו לכבודו לשרתו, ולכן צריך להתקדש בקדושתו וליטול ידיים ככהן המטהר ומקדש ידיו מן הכיור לפני העבודה בבית המקדש

ולמעשה ישנה ישנה נפקא מינה בין הטעמים השונים, כגון אם ישן עם כפפות על ידיו, אך למעשה נוקטים ככל השיטות.
ב. כשמתעורר אדם משנתו יטול מיד את ידיו לפני שיגע במלבושיו. אסור ללכת ארבע אמות (שהן כשני מטרים) רצופות לפני נטילה זו. ואפילו לא ילבש גרביים מחמת הקור. לכן יזהר כל אדם להכין קודם שישן כלי עם מים וקערה סמוך למיטתו, כדי שיוכל ליטול מיד כשקם משנתו (הליומ"ח פ"ב ה"ב).
ג. אם קם משנתו ולא היה כלי סמוך למיטתו – יל לכלי הקרוב אליו, וכל פעם ילך פחות מארבע אמות. ודין זה הוא כשאינו יכול לומר למישהו שיביא לו את הכלי.
ד. אסור ליטול ידיים בבית הכסא או באמבטיה ואפילו אם מכסה האסלה סגור. אמנם אם ישנה מחיצה בין האמבטיה או מקום המושב של בית הכסא לבין הכיור – מותר ליטול ולברך שם ואפילו אם המחיצה עשויה מוילון וכדו'.
ה. אם לא מצא כלי או מים שיספיקו לנטילה כשרה, אלא רק לנטילה עד קשרי אצבעותיו כביום הכיפורים: אם ישנם מים שמצויים לו אלא שצריך ללכת מעט – יטול בלי ברכה, וכשיגיע למים המספיקים יטול שנית ויברך וילך בכל פעם פחות מארבע אמות, עד שיגיע למים השניים ויטול כדבעי; אך אם אין לו מים מצויים בכמות מספקת – יברך על נטילה זו.
ו. סדר נטילת הידיים בבוקר הוא כך: תחילה יטול כלי מלא מים ביד ימינו וימסרנו לשמאלו להראות הכנעת שמאל לימין, ויד שמאל תיטול על ימינו פעם אחת, אח"כ יעביר את הכלי ליד ימין ותיטול על שמאלו פעם אחת, וימשיך כך עד שעל כל יד ישפוך שלוש פעמים מים לסירוגין, כיון שנטילה שאינה לסירוגין אינה מסלקת רוח רעה.
ז. יש המקפידים שלא תקבל יד ימים את הכלי מיד שמאל, שלא תראה יד ימים כנכנעת ליד שמאל, אלא לאחר ששפכה יד שמאל על יד ימין יניח את הכלי, ויד ימין תיקח את הכלי ממקום שהניח ותשפוך על יד שמאל.
ח. גם איטר יד (שמאלי) יטול תחילה על יד ימינו שהיא ימין כל העולם.
ט. נטילה ביום הכיפורים ובתשעה באב – יזהר בנטילה שיגיעו המים לכל כף היד והצבעות עד הפרק. ובתשעה באב וביום הכיפורים כשנוטל בבוקר, יטול עד סוף קשרי האצבעות, היינו עד מקום ששם האצבעות מתחברות לכף היד, כיון שביום הכיפורים מחמת קדושת היום אין הרוח רעה שולטת, ובתשעה באב אינה מקפדת על דבר מועט כזה. ויש חסידים ואנשי מעשה שנוטלים ידיהם כדין במוצאי תשעה באב ובמוצאי יום הכיפורים – וכן נוהגים.
י. יקפיד שהמים ששופך יתפסו בכל היד, ואם בשפיכה ראשונה נשאר חלק מהיד יבשה, ישפוך שוב -ואפילו כמה פעמים, יד שיתפסו בכל היד, ורק אז יעבור ליד השניה, ומשם והלאה ימשיך כרגיל עד שיטול ג' פעמים לסירוגין.
יא. לאחר הנטילה ישפשף ידיו זו בזו ג' פעמים לסירוגין כסדר שנטל את ידיו. ובעת השפשוף תהיינה האצבעות זקופות ולא כפופות.
יב. מיד לאחר השפשוף יגביה ידיו עד הראש או לפחות עד פניו ויברך, אך לא יגביה ידיו מעל ראשו, כיון שאסור להגביה ידיו לחינם, ולא ישהה בין ההגבהה לברכה.

  • ישאיר ידיו זקופות עד גמר הברכה, וזהו שמברכים "על נטילת ידיים" ולא "על רחיצת ידיים" כיון שבנטילה יש לשון של "וינטלם וינשאם".
  • כשזוקף ידיו יזהר שהמרפק יהיה לפני גופו בצד הפנים ולא לצדדיו או לאחוריו, וידיו תהיינה פשוטות כמי שרוצה לקבל דבר מה, כדי לרמז על קבלת הטהרה.

יג. בנטילה בבוקר צריך ליטול מכלי ובכוח גברא, ויש אומרים שאין דברים אלו מעכבים. ואם אינו יכול – יטול מברז. וישנה מחלוקת אם יברך או לא, וכיון שספק ברכות להקל – לא יברך על נטילה כזו. אך כיון שיש אומרים שאם יפתח ויסגור את הברז בכל נטילה – נחשב כוח גברא, לכן יטול כך (ויברך בלי שם ומלכות) ויהרהר שם ומלכות בליבו.
יד. צריך לברך קודם הניגוב, כי הרוח הרעה נעקרת כבר בנטילה ולא רק לאחר הניגוב.
טו. אם כשנוטל ידיו בבוקר נזקק לנקביו אסור לו לברך שום ברכה עד שיעשה צרכיו, ולכן ימתין ולא יברך "על נטילת ידיים" עד שינקה גופו. ויעשה כסדר הזה: תחילה יטול ידיו כנטילת ידיים של שחרית, אח"כ ישפשפם, ינגבם – אך לא יברך, ילך וינקה גופו, יטול ידיו שנית כנטילה של בית הכסא, ואח"כ יגביה ידיו ויברך "על נטילת ידיים", ינגבם ואח"כ יברך "אשר יצר" וכו'.
טז. ירחץ פניו וידיח פיו להעביר הרירים ממנו בכל בוקר לכבוד קונו.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים