חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – זמן ההדלקה

זמן ההדלקה

נה. זמן הדלקת נרות חנוכה הוא מיד בצאת הכוכבים (כ18 – 20 דקות אחרי השקיעה), אף שעדין לא התפלל ערבית. ואם לא הדליק אז, ידליק בתוך חצי שעה מצאת הכוכבים. ובזמן זה יכול להדליק בברכה אף שמדליק בתוך ביתו והוא לבדו. (בא"ח וישב אות ז').

נו. ויש נוהגים להדליק עם השקיעה. (כשיטת הרמב"ם והגר"א – עיין הרמב"ם פ"ד ה"ה, ובמ"מ שציין לשבת כ"ג ע"ב שאמרה "תנא ובלבד שלא יאחר" והוא מפרשה בנר חנוכה, ועיין לגר"א תרע"ב ס"ק ד').  וצריך להזהר שתהיה כמות מספיקה של שמן שיוכל לדלק חצי שעה אחר צאת הכוכבים. (ועיין מ"ב תרע"ב ס"ק א').

נז. הגיע זמן ההדלקה, אסור לאכל או ללמד, ואם התחיל – פוסק. (בא"ח ז'). וכחצי שעה לפני ההדלקה יכול ללמד אם יש מי שיזכיר לו להדליק בזמן ונוהגים להחמיר.

נח. עבר זמן ההדלקה יכול להדליק בברכה רק אם אחד מבני הבית ער, ואם אין מישהו אחר עמו – ידליק בלא ברכה (שם ז'). אמנם אם מדליק בפתח ביתו או בחלון הסמוך לרחוב, וחלון ביתו בתוך עשרה מטר מהכביש, ויש שם עוברים ושבים יכול להדליק בברכה עד עמוד השחר. (אחרונים, ולדעת הרמב"ם אין להדליק אחר חצי שעה אף בלא ברכה ולדעת הגר"א ידליק בלא ברכה – ועיין ב"י מש"כ על הטור שלא היה צריך להעמיד את הרמב"ם והרא"ש כחולקים, ובדברי הבא"ח צ"ל שלא חשש לסב"ל כיון שכך היה המנהג, ועיין מ"ב ס"ק י"א, כה"ח ס"ק כ"ו משם פר"ח לענין ברכה, וכן מחבר ס"ק ב' ומשמע לדעתו שכך היה המנהג, ועיין ברמ"א שאף המדליקים בפנים, לכתחילה יש להם לחוש ל"עד שתכלה רגל").

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים