חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – ברכה בבית הכנסת

ברכה בבית הכנסת

קכד. כשמדליקין בבית הכנסת ויש מנין, מברכין בלילה הראשון את כל שלש הברכות ובשאר הלילות שתי ברכות כמו בבית. ואם אין מנין – לא יברכו. (כה"ח תרע"א ע"ב. ועיין למ"ב ס"ק מ"ז, ובה"ל ד"ה: "ויש" ועיין כה"ח שם ס"ק ע"ב וע"ח).

קכה. מי שהדליק בבית הכנסת, צריך לחזר ולהדליק בביתו ולברך כל הברכות אפלו ברכת "שהחינו" ביום הראשון כדי להוציא ידי חובה את בני ביתו, אמנם אם הוא גר לבדו, כשחוזר ומדליק בביתו יברך רק שתי ברכות, ולא יברך "שהחינו".

קכו. כשחל ליל ראשון של חנוכה בליל שבת, וכל הקהל הדליקו כבר בביתם וברכו גם ברכת "שהחינו", המדליק בבית הכנסת יברך רק "להדליק" ו"שעשה נסים" ולא יברך "שהחינו", מפני שכבר הוא וכל הקהל ברכו "שהחינו" בביתם. (שם).

קכז. מברך על נר חנוכה בבית כנסת רק כשיש מנין. בערב שבת אם אין מנין – לא יתעכבו, וידליקו בלי מנין ובלי ברכה. (בא"ח שם י"א) אם יש מנין קודם מנחה יכול להדליק בשעה זו אף על פי שאין הזמן דוחק. ויש אומרים שיכול לברך אפילו בלי מנין אם יודע שיבואו אחר כך אנשים – ואין נוהגים כן.

קכח. טוב להדליק נרות בבית הכנסת בבוקר כמו שהיה הנר דולק בבית המקדש, אבל לא מברכים על הדלקת נרות אלו. (נהר מצרים) ונוהגים להדליקה בעת אמירת מזמור "ארוממך ה'".

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים