חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – תפילות חנוכה – קריאת התורה

קריאת התורה

כ. סדר העולים – קורין ג' עולים בפרשת נשא. ביום א' קורא הכהן (מפרק ו' פסוק כ"ב)  עד 'המשכן', (פרק ז' פס' ג) ולוי קורא עד 'לחנכת המזבח', (פס' יא) וישראל קורא עד 'עמינדב' (פסו' יז – והאשכנזים נוהגים אחרת כמודפס בסידורים), ואומרים חצי קדיש, וגומרים התפלה כשאר ימים, רק אין אומרים "יענך" ו"תפלה לדוד", וכשיאמר "היום יום פלוני בשבת קדש", לא יאמר "השיר שהיו הלויים וכו'". ואחרי "הושיענו" אומרים "מזמור שיר חנכת הבית וגו'".

כא. ביום ב' מתפללים כמו אתמול, וקורין ג' עולים, כהן קורא מן "ביום השני" עד "מלאה קטרת", לוי קורא מ"פר אחד" עד "צער", וישראל חוזר וקורא מ"ביום השני" עד סוף הקרבן, וכן על זה הדרך בשאר ימים, כמדפס בסדורים.

כב. אם טעה בקריאת יום מסוים וקרא במקומו קריאה של יום אחר וכבר החזירו את הס"ת לארון הקודש, אין צריך לחזור ולקורא כיון שקריאת הנשיאים הוא זכר בעלמא.

כג. ביום השמיני מתפללים כמו שאר הימים, וקורין ג' עולים, כהן קורא מן "ביום השמיני" עד "מלאה קטרת", לוי קורא מ"פר אחד" עד "פדהצור", ישראל חוזר וקורא מ"ביום השמיני" עד "כן עשה את המנורה" בפרשת בהעלתך. והאשכנזים, יש שנוהגים כנ"ל (הרב טיקוצי'נסקי מנהגי ארץ ישראל) ויש קוראים לשלישי מ"ביום התשיעי" עד "כן עשה את המנורה" *)עיר הקודש והמקדש פרק כ"ה) וממשיכים התפלה כמדפס בסדורים.

כד. ראש חודש טבת שחל בחל מתפללין כרגיל, ומזכירין "יעלה ויבוא" ברצה, ו"על הנסים" בהודאה, וגומרים "הלל", ואומרים קדיש תתקבל. מוציאין ב' ספר תורה, ואומרים "בריך שמיה". בראשון קורין ג' עולים בפרשת ראש חדש: כהן – עד "רביעית ההין". לוי – עד "התמיד ונסכה". ישראל – עד "ונסכו". והשלישי לא יאמר קדיש, ובספר שני קורא הרביעי בחנכת הנשיאים מענין היום, ואומרים חצי קדיש, והספרדים ממשיכים אשרי, ובא לציון, בית יעקב, שיר של יום והושיענו והאשכנזים ממשיכים ככל ראש חודש. (ועיין שו"ע תרפ"ד סעי' ג' רמב"ם פי"ג מהל' תפילה הלכ' כ"ד ועיין מ"ב שם ס"ק י"ב, כה"ח ס"ק כ"א).

כה. מנהג האשכנזים בס"ת – יש אומרים שצריך לגלול את הספר הראשון, ואחר כך מוציאים ופותחים את הספר השני, וקוראים את קריאת היום של חנוכה. יש שנוהגים להניח את ס"ת הראשון על התיבה ואומרים חצי קדיש, ויש שאומרים חצי קדיש כשעל התיבה מונח רק הס"ת השני.

כו. מנהג הספרדים בס"ת – מניחים מראש את שני ס"ת על התיבה אחרי שעלו ג' עולים בס"ת של ר"ח, סוגרים אותו ופותחים ס"ת השני של חנוכה, והרביעי אומר חצי קדיש.

כז. לפני מוסף, מחזירין הספר תורה למקומן, ואומרים חצי קדיש, מתפללין מוסף של ראש חודש, אומרים "על הנסים" בהודאה, קדיש תתקבל, ברכי נפשי, מזמור שיר חנכת הבית וקדיש יהא שלמא, וגומרים התפלה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן