חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – תפילות חנוכה – על הניסים

על הניסים

א. אומרים "על הנסים" בעמידה לפני "ועל כלם", ובברכת המזון בברכה שניה לפני "ועל הכל". (שו"ע תרפב).

ב. בסוף על הניסים אומרים הספרדים: "וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל והודאה ועשית עמהם ניסים ונפלאות ונודה לשמך הגדול סלה", והאשכנזים אומרים "וקבעו שמועת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול". ובכל מקרה לא יאמרו כשם שעשית ניסים ונפלאות לאבותינו בימים ההם בזמן הזה כן תעשה לנו וכו' כי כאן זה מקום הודאה ולא מרום בקשה. ויש אומרים שמותר לאומרו רק אין חיוב. (שו"ע סע' ג כה"ח ומשנ"ב שם).

ג. שכח – אם שכח ולא הזכיר "על הנסים" בתפלה או בברכת המזון – אם עדין לא הזכיר את שם ה' בברכה, כגון שאמר רק "ברוך אתה", חוזר ואומר "על הנסים". ואם הזכיר את שם ה' – אינו חוזר ולא יסיים "למדני חוקיך". וכל שכן אם סים את הברכה של "הטוב שמך ולך נאה להודות" בתפלה, או "על הארץ ועל המזון" – בברכת המזון, בין בחול בין בשבת – אינו חוזר. (שו"ע תרפ"ב ס"ק ב, ועיין בטור שם, וב"י משם ראבי"ה, ב"ח, רדב"ז בשו"ת ח"א סי' תקס"א, ברכ"י סי' קפח).

ד. אם שכח לומר "על הנסים" יכול לאומרו בסיום התפלה, אחרי "יהיו לרצון" לפני "אלקי נצר" או לפני "יהיו לרצון" השני. ובברכת המזון יאמר ב"הרחמן": "הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיהו וכו'". (רמ"א תרפ"ב ס"ק ב').

ה. ובספר עוי"ח כתב שיאמר לפני "יהיו לרצון" השני "נודה לך ה' או"א על הנסים ועל הפרקן וכו'" "בימי מתתיהו וכו'". ובברכת המזון יאמר "הרחמן נודה לך על הנסים והפרקן וכו'" "בימי מתתיהו וכו'".

ו. מי ששכח "על הניסים" וטעה וחזר להתפלל י"ח בחושבו שחייב לחזור ובאמצע תפילתו נודע לו שאינו חייב לחזור – יפסיק תפילתו באמצע. (ועין שו"ע תרפ"ב ובב"י שם ולחונים עליו).

ז. אם בברכהמ"ז של שבת חנוכה שכח "רצה" וחוזר לברך בשנית – אומר "על הניסים". ואם הוא ר"ח יאמר "יעלה ויבוא", אע"פ שלא שכח לאומרם בפעם הראשונה שבירך. (עי' סי' קפ"ח ס"ק י"ג, ועיין כה"ח שם אות ל"ו מ"ג ובית מנוחה).

ח. נמשכה סעודתו ביום השמיני של חנוכה עד הלילה, יש אומרים שמזכיר "על הנסים" בברכת המזון. ויש אומרים שאין מזכירים, וכן נוהגים. וטוב לאומרם ב"הרחמן". ולדעת הרמ"א אומר. (עיין שו"ע תרצה סע' ג).

ט. בברכת מעין שלש אינו מזכיר "על הנסים". (סי' ר"ח ס"ק י"ב). ואם טעה והזכיר – לא הוי הפסק. (עיין כה"ח תרפ"ב ס"ק ג').

י. ב"על הנסים" יאמר חשמונאי בחיריק תחת ה"א", וכן יאמר "לשכחם תורתך ולהעבירם מחקי רצונך", וכן "וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו". ויש נוסחאות אחרות וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים