חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – ארבעת המינים – הדס

הדס

עג. תשובות רבות נכתבו בספרי הפוסקים לחפש דרכים להקל בהדסים יבשים ושאינם משולשים. וכל זאת בגלל שהיה קשה מאוד להשיג הדסים ירוקים משולשים, והיו שומרים הדסים משנה לשנה בגלל מחסור וכדו', וכמה מאמצים היו עושים עד שהיו מוצאים הדס ירוק ומשולש. (עיין רמ"א תרמו סע' ג). ובימינו, ברוך ה', יכול אדם לקנות בקלות שלושה הדסים ירוקים ומשולשים מתחילתם ועד סופם.

עד. משולש – ההדס צריך להיות משולש, דהיינו שיוצאין בו מכל קן וקן שלושה עלין בשורה אחת בשוה, שלא יהיה אחד גבוה או נמוך מחבריו. וצריך שיהיו העלין "חופין את עצו", דהיינו שראש כל עלה יגיע למעלה מעוקצו של העלה שמעליו. (כה"ח שם ס"ק כג משנ"ב ס"ק י).

עה. צריך לכתחילה שכל שלושת העלין יהיו יוצאין בקו אחד. (טור ב"י שם). אמנם אם שורש של עלה אחד גבוה משורשם של עלים אחרים והקצה התחתון של שורש העלה העליון חופף את הקצה העליון של שורש העלים הנמוכים – ההדס כשר. (אחרונים).

עו. גודלו – שיעור ההדס שלשה טפחים. (24 ס"מ). ובשעת הדחק אפשר להסתפק ב – 20 ס"מ. ויהיה כל ההדס מלמטה עד למעלה משולש. בשעת הדחק אם הרוב מלמטה או מלמעלה משולש, ההדס כשר. אמנם אם רוב העלין נשרו או שאינם משולשים, ההדס פסול. (שו"ע תרמו סע' ה והחונים עליו). ועיין לעיל מה שכתבנו שיש מחמירים שיש לחשב טפח כ – 10 ס"מ, ועל כן יש לוקחים הדס בגובה 30 ס"מ.

עז. מודדים את ההדס מתחילת העץ שלמטה עד סוף העץ שלמעלה. (כה"ח תרנ ס"ק א משנ"ב ס"ק א).

עח. נקטם ראשו – צריכין להשגיח שלא יקטם ראשו של ההדס, דהיינו ראש העץ. אבל אם נקטמו העלים – כשר. ואם נקטם ראש עץ ההדס – יחליפנו, ואם אין לו להחליף, יטלנו בלי ברכה. (עיין שו"ע ורמ"א תרמו סע' י. כה"ח שם ס"ק ון).

עט. עדיף לכתחילה ליקח ענף שכל גזעו קשה מעט ולא אלו שראש גזע ירוק כדי שלא יתיבשו וינשרו העלים במהלך חול המועד. (אגלי טל).

פ. לפעמים ראש ההדס אינו מסתיים בג' עלים בלבד אלא ביותר מכך. ויש מורידים את העולים המיותרים משום מראית העין, והבבא סאלי זי"ע היה משאירם כך והיה אומר שזה נוי המצווה להשאירו כפי שעשאם הקב"ה.

פא. הדס שהתייבש – ועליו הלבינו – פסול. אבל אם העלים ירוקים אלא שהם מתפוררים תחת לחץ – כשר. לפעמים ההדס כמוש מעט בגלל יובש, וכשמשרים אותו במים או במטלית לחה – הוא חוזר לירקותו, והדס כזה כשר הוא. (שו"ע שם סע' ו, ז ונו"כ).

פב. הדס שגדל בעציץ שאינו נקוב – לא יברך עליו. ודבר זה אינו שכיח כי אם למי שמגדל הדסים בביתו בעציץ, אך הקונה בשוק אין לו לחוש לכך כיון שאינו מצוי כלל. (עיין שד"ח אסיפת דינים מערכת ד' מינים סימן ג אות ד ה).

פג. ניקוי העלים – טוב לקטום את הענפים הקטנים שיוצאין בין הקנים בערב יום טוב. (כה"ח שם ס"ק ו משנ"ב ס"ק לג).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים