חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות יום כיפור – מוצאי יום כיפור – בניית סוכה

בניית סוכה

יז. מתחילים מיד במוצאי כיפור בעשיית הסוכה, לקיים מה שנאמר: "ילכו מחיל אל חיל" (תהלים פד ח) ממצווה אל מצווה. ודבר זה נרמז במדרש על הפסוק "וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה" – זה שעיר המשתלח של יום הכיפורים, ואחר כך "ויעקב נסע סכתה" (בראשית לג טז, יז). "והחכם עיניו בראשו" להכין פטיש וכלי עבודה מערב יום כיפור לשם כך. ואם קשה לו להתחיל לבנות סוכה, לפחות ילמוד את הלכותיה או יתכנן את בנייתה. (עיין כה"ח תרכד ס"ק לה, לו ומשנ"ב ס"ק יט).

יח. מצווה להתעסק בבנית הסוכה מיד למחרת יום הכיפורים (רמ"א תרכה), ואפילו הוא ערב שבת (ובלבד שהכין צרכי שבת), כי "מצווה הבאה לידו אל יחמיצנה". וישתדל לגמור את בנית הסוכה באותו יום. (עין כה"ח שם ס"ק ד משנ"ב תרכד ס"ק יט ותרכה ס"ק ב).

יט. יש מדקדקים להכין את דפנות הסוכה קודם יום הכיפורים ובמוצאי יום הכיפורים מניחים את הסכך על הסוכה. ואם לא את כולו – לפחות את מקצתו. (כה"ח תרכה ס"ק ה').

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים