חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

עשרת ימי תשובה – המלך הקדוש

המלך הקדוש

ח. כל השנה אומרים בתפילה "האל הקדוש", ומליל ראש השנה עד לאחר נעילה של יום כיפור צריכין לומר "המלך הקדוש", לפי שבימים אלו הקב"ה מראה מלכותו בעולם. (רש"י, ברכות יב ב. שו"ע תקפב סע' א).

ט. טעה – אם טעה ואמר "האל הקדוש", או שהוא מסופק אם אמר "האל הקדוש" או "המלך הקדוש", אם נזכר תוך כדי דיבור – אומר "המלך הקדוש" ואין צריך לחזור לראש. אבל אם לא נזכר רק לאחר פרק הזמן של "תוך כדי דיבור" או שכבר התחיל את הברכה הבאה "אתה חונן" – חוזר לראש. ואפילו נזכר בסוף התפילה צריך לחזור לראש התפילה מפני ששלוש הברכות הראשונות נחשבות כאחת. (שו"ע תקפב סע' א ונו"כ). ויש אומרים שאם נזכר לפני שהתחיל "אתה חונן" אפילו אחרי "כדי דיבור" – יאמר מיד "המלך הקדוש" וימשיך "אתה חונן". (שד"ח מערכת ראש השנה סימן ג סעיף ט"ז. כה"ח תקפב ס"ק ט).

י. ש"ץ שטעה – שליח ציבור שטעה בחזרת התפילה ואמר "האל הקדוש" יאמר מיד תוך כדי דיבור "המלך הקדוש" ואם נזכר אחר "כדי דיבור" או שהתחיל "אתה חונן", צריך לחזור לראש חזרת שליח הציבור. וצריכין הוא והציבור לומר קדושה פעם שנייה. (בא"ח ניצבים יח – כה"ח תקפ"ב ס"ק ה')

יא. טעה בצום גדליה – אם אירע ששליח ציבור או אדם פרטי צריך לחזור על תפילתו בצום גדליה, אף על פי שאמר "עננו" בפעם הראשונה יחזור ויאמר "עננו" בפעם השניה. (שד"ח מערכת ראש השנה סעי' ג' סימן ט"ו).

יב. טעה בכל השנה – בכל השנה אם טעה ואמר "המלך הקדוש", אינו צריך לחזור. (כה"ח קיח ס"ק ג).

יג. טעה בשבת – בתפילת ערבית של שבת בברכת "מעין שבע" – "מגן אבות וכו'", אומרים "המלך הקדוש שאין כמוהו". ואם טעה שליח הציבור ואמר "האל הקדוש שאין כמוהו", אם נזכר מיד (תוך כדי דיבור), חוזר ואומר "המלך הקדוש שאין כמוהו" וממשיך כרגיל. ואם נזכר לפני שאמר שם ה' של "ברוך אתה ה' מקדש השבת" – חוזר ואומר "המלך הקדוש שאין כמוהו" וממשיך על הסדר. ואם הזכיר שם ה' או שסיים את הברכה, – יש אומרים שאינו חוזר אך לפי האר"י ז"ל צריך לחזור לראש, וכן נוהגים. (עיין בא"ח ניצבים יח. כה"ח תקפב ס"ק יח – ועיין שו"ע רס"ח סעי' י"ג שמשמע שסובר שברכה מעין שבע נקראת תפילה וכדעת האר"י ז"ל).

יד. מסופק – מי שמסופק אם אמר "המלך הקדוש", ומסתפק בעניין תוך כדי תפילה, – הרי הוא בחזקת שאמר "האל הקדוש" וצריך לחזור. אמנם אם ידע קודם התפילה שצריך לומר "המלך הקדוש" וגמר תפילתו ורק אז התעורר אצלו הספק – אין צריך לחזור. (עיין מ"ב קיד ס"ק לח).

טו. מסופק בר"ה – מי שמסופק בראש השנה אם אמר "המלך הקדוש" אך ברור לו שהתחיל "לדור ודור המליכו", או שאמר "ובכן יתקדש" או שברור לו שאמר "ובכן תן פחדך" – אינו חוזר, כי מסתמא סיים "המלך הקדוש". (עיין כה"ח תקפב ס"ק ו – שד"ח ראש השנה סימן ג' אות ח').

טז.מי ששכח לומר בראש השנה וביום הכיפורים "ובכן תן פחדך", וחתם "המלך הקדוש", אפילו לא אמר עדיין אלא רק "ברוך אתה ה'", חותם "המלך הקדוש". וממשיך "אתה בחרתנו" ואינו צריך לחזור. וישלים אחר "אלקי נצור" את מה שדלג.

יז. תשעים פע ם – אין מועילה אמירת תשעים פעמים "המלך הקדוש" כמו שמועילה לגבי "ותן טל ומטר", כיון שבברכה זו אי אפשר יכול לומר את כל הברכה "ברוך אתה ה' המלך הקדוש" שזה הזכרת שם שמים לבטלה. אם יאמר רק "המלך הקדוש" – אין לזה קשר להרגל לשונו בתפילה. (עיין מג"א תקפ"ג לאפוקי פר"ח וברכ"י, ועיין שד"ח סי' ג' סעי' ד', הגר"ז תקפ"ב סעי' ב', מ"ב).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים