חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

יום טוב – מלאכה ביום טוב

מלאכה ביום טוב

א. אמרו חז"ל: לא נתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא כדי שיהיה האדם פנוי מעסקיו לעסוק בתורה. (ירושלמי, שבת פרק טו ה"ג). ואמרו חז"ל: חציו לה' וחציו לכם. ולכן צריך האדם לעסוק בתורה בימים טובים, גם ביום וגם בלילה. (שו"ע תקכט סע' א).
ב. כל מלאכה האסורה בשבת אסורה ביום טוב, חוץ ממלאכת אוכל נפש. ואף על גב דהותרה מלאכת אוכל נפש מן התורה, מכל מקום אסרו חז"ל קצירה, דישה, עימור, טחינה, הרקדה, סחיטת פירות, תלישה מן המחובר, צידה וכל כיוצא בזה, מפני שדברים אלו דרכן לעשותם הרבה ביחד וחיישינן שמא יעשה לצורך חול. וכל דבר שאסור לעשותו מהתורה או מדרבנן, אסור לעשות גם על ידי שינוי, ואסור גם לומר לגוי לעשותו. (בא"ח במדבר ח).
ג. הלכות אלו של יום טוב שייכות בנשים כמו באנשים.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים