חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

תפילות פסח – ערבית מוצאי יום טוב

ערבית למוצאי יום טוב

מה. במוצאי יום טוב שהוא יום חול אומרים בתפילה "אתה חוננתנו", ומבדילים על הכוס, אבל לא על הנר ולא על הבשמים ומברכים רק "בורא פרי הגפן" ו"המבדיל" וכו'. (שו"ע תצא סע' א). במוצאי יום טוב ושבת מבדילים כרגיל על נר ובשמים.

מו. אם לא אמר "אתה חוננתנו" בתפילה. אסור לו לעשות מלאכה עד שיאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול", (מ"ב רצד ס"ק ג. כה"ח שם ס"ק ו. בא"ח ש"ש ויצא ג) אפילו אם יצאו כבר הכוכבים. וכן אסור לאכול עד שיבדיל על הכוס. וכן הדין באשה שאינה מתפללת ערבית.

מז. כשמוצאי יום טוב הוא מוצאי שבת, אחרי "יהי שם" אומר הש"ץ חצי קדיש ואחר כך אומרים "שובה וכו'". ואף על פי שלפי הפשט ועל פי מנהג חלק האשכנזים אין אומרים "שובה" ו"ויהי נועם" במוצאי שבת שחל יום טוב אחריו, או במוצאי שבת ויום טוב. על פי הקבלה יש לומר בכל מוצאי שבת "ויהי נועם" "ואתה קדוש" גם במוצאי שבת של חול המועד. וכן נוהגים הספרדים. (עיין כה"ח רצה ס"ק ט, יא. בא"ח ש"ש ויצא ו).

מח. כיום אין באכילת מצה במוצאי פסח משום "בל תוסיף" כיון שרגילים לאוכלה במשך כל השנה. (ועיין פסחים דף ל').

מט. הפוסקים כרמ"א נוהגים לקרוא מגילת "שיר השירים" בשבת חול המועד בבית הכנסת. ואם חל יו"ט ראשון של פסח בשבת – קורא בשבת זו שיר השירים.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים