חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

בדיקת חמץ – מקומות הבדיקה

מקומות הבדיקה

יח. צריך לבדוק את כל החדרים שיש לחוש שמא הכניסו בהם חמץ, אפילו המרתפים והעליות החנויות והמכונית. כמו כן צריכין לבדוק את כל הארונות והמקררים שמחזיקים בהם חמץ. ויבדוק גם תיקי ילדים גברים ונשים מחמץ, וגם הכיסים שבבגדים שלו ושל הילדים, שלפעמים שמים בהם עוגות וממתקים. (שו"ע תלג סע' ג).

יט. כל מקום שיש לחוש שמא הוכנס לשם חמץ, צריך בדיקה. משום כך יש לבדוק מתחת למיטות, בפרט בבית שיש בו ילדים. (כה"ח תלג ס"ק כד).

כ. לא יקוץ בבדיקתו כי לפום צערא אגרא. (בא"ח צו ג).

כא. אם קשה לאדם לבדוק בעצמו את כל המקומות, יעמיד את אשתו או בניו הגדולים אצלו בשעה שמברך, ואחר כך יתפזרו לבדוק לאור הנר כל אחד במקומו על סמך הברכה שבירך בעל הבית. (שו"ע תלב סע' ב. בא"ח צו ה).

כב. אפילו אם בדק וניקה את הבית ביום י"ג – חייב לבודקו בליל י"ד. (שו"ע תלג סע' יא).

כג. רפת של בקר שנותנים בה תבואה לבהמות לאכול, וכן לול של תרנגולים שנותנים להם שם תבואה, אינן צריכין בדיקה, כי שמא לא נתחמצה כלל התבואה, ואם תרצה לומר שמא נתחמצה, עדיין יש ספק שמא הבהמות אכלו את הכל ולא השאירו כלום. אבל אם נתנו להם תבואה חמוצה, שאין כאן אלא ספק אחד שמא אכלו הכל, אין סומכין על זה, וצריכין בדיקה. (שו"ע תלג סע' ו).

כד. חייבים לבדוק בליל י"ד גם את החדרים שמוכרים לגוי עם החמץ, כיוון שאין הרבנים מוכרים את החמץ של העיר לנוכרים עד למחר. ובשעת הבדיקה ירכז את החמץ ויסמן לעצמו את מקום החמץ.

כה. אם מכר את החמץ דרך רבנים שמוכרים חמץ גם ביום י"ג, אין חיוב לבדוק את החדרים שיש בהם חמץ. ודוקא שהשכיר החדר עם החמץ, אבל מכר החמץ בלבד חייב לבדוק. ובכל מקרה יבדוק חדר אחד בדירתו או חדר שיתנו לו לגור בו במקום שאליו הוא הולך, כדי שיקיים מצות בדיקת חמץ. (שו"ע תלו סע' ג).

כו. מחסן – חדר שצריך בדיקת חמץ ומילאו בו חפצים ולא בדקו קודם שעשאו מחסן.

 – אם יש בדעתו לפנותו קודם שיגיע זמן בדיקת חמץ – אינו צריך להטריח לפנותו זמן קודם לכן לבדקו.

 – אם יש בדעתו לפנותו בתוך ימי פסח, צריך לפנותו קודם פסח ולבדקו בלא ברכה ואעפ"י שיש טורח רב וחסרון כיס.

 – אם יש בדעתו לפנותו רק אחרי הפסח, והניח את החפצים תוך שלשים יום שלפני הפסח, חל עליו חיוב בדיקה, ואפילו בדיעבד. אם שכח ולא בדקו – צריך לפנות את האוצר ולבדקו בלילה תיכף לאחר שנזכר.

 – אם יש בדעתו לפנותו רק אחרי הפסח, והניח את החפצים קודם שלשים יום שלפני הפסח – אינו צריך עכשיו לטרוח ולבדקו.

 – אם ידוע לו שיש שם חמץ יבער אותו לפני שמכניס בתוכו חפצים. (שו"ע תלו סע' א).

כז. בית הכנסת ובית המדרש – צריכים בדיקה על ידי הגבאי או השמש. ואף על פי שמנקים אותם לפני כן, צריך לחזור ולבדוק אותם בליל י"ד לאור הנר, ואין מברכין על בדיקה זו. וטוב לעשותה מיד אחרי בדיקת הבית, שאז היא נפטרת בברכה שמברך הבודק בביתו. (שו"ע תלג סע' י).

כח. ספרים – במשך כל השנה לא יאכל ליד ספר פתוח, ואם לא נזהר מחמץ בספר יבדקנו דף דף, או שישים אותו עם החמץ. (ויכול לכסות את כל המדפים עם הספרים בנילון ולכתוב ע"ז שיש בזה חמץ).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים