שיעור הידור תפילין

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי, ואתחנן, עמ' צ"ו

האם יש להדר לקנות תפילין או מזוזות יותר מאלה הכשרות "לכל הדעות"?

תשובה

נאמר בתורה: "ואהבת את ה'… בכל מאדך", וחז"ל (ברכות נ"ד ע"א) למדו שני פירושים: האחד – מחוייב האדם להודות להשם על כל מדה ומדה שהוא מודד לו. השני – בכל ממונך. ואין הכוונה שצריך לתת את כל ממונו כדי לקיים מצוות עשה, אלא שאם יאמרו לו עבור על לא תעשה או שניקח את כל ממונך, אזי מחוייב לתת את כל ממונו ולא יעבור על לא תעשה (שו"ע תרנ"ו סע' א).

בכדי לקיים מצוות עשה, כגון תפילין, ציצית, מזוזה וכיו"ב, חייב לקנותם אף אם נזקק לצדקה, ובלבד שיהיו תפילין כשרות.

מצווה להדר ולהוסיף עוד שליש ממחירו, וכל המוסיף מעל שליש – יבורך מן השמים (שו"ע שם, גמרא ב"ק ט' ע"א).

Previous ברכות על תפילין פסולות
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים