פרי ה'צבר' (סברס)

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה

מתוך שו"ת מאמר מרדכי חלק שלישי, או"ח

מה דינו של פרי ה'סברס', ה'צבר' – כפרי האילן או כפרי האדמה?

תשובה

בכף החיים (סימן ר"ב סעי' ו') כתב, וז"ל: "פרי הגדל בעה"ק בריבוי גדול עד שעושין ממנו סייג וגדר לגנות ופרדסים, ונקרא 'איגו די אדם' (ובלשון ערבי קורין אותו סבר"ס), וקליפת פריו מלאה קוצים, וכן העלים, ונטיעתו – לשים עלה א' בקרקע ומתכסה עלין מכאן ומכאן, וכשנוטלין הפירות לשנה אחרת גדל שם עלין ופירות – מברכין עליו בורא פרי העץ, וזמן. דכל שהפרי יוצא מענפים לדברי הגאונים עץ הוא, ולרבינו יונה הכל תלוי באם צריך לזורעו בכל שנה. הרב פרי אדמה ח"א דף כ"ד ע"א, ודף כ"ה ע"א. והסכים עימו הרב קרית מלך רב ח"א סימן יו"ד יעו"ש, והביא דבריו הברכי יוסף אות א', עיקרי הד"ט סימן יו"ד אות ע"א, חסד לאלפים אות א'. ואם ידוע שלא השלים שני ערלה – אסור, ד"מ בהגה"ט אות א'. וכן על פיניוניס (צנובר) די חברון מברך עליהם בורא פרי העץ ואחריו בורא נפשות רבות. פרי האדמה שם, חסד לאלפים שם", עכ"ל. וראה גם בארץ החיים (סתהון, או"ח סי' ר"ג).

לפיכך נוהגים לברך על סברס בורא פרי העץ, כמו שפסק הגאון בעל "פרי האדמה", ומברכים עליו שהחיינו ויש בו דים ערלה.

Previous מדיני ברכת הראיה
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים