נישוק קרובות משפחה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  ויקרא, עמ' קנ"ג

אני בן ישיבה ונהוג אצלנו שקרובות משפחה מתנשקות עם קרוביהם. האם מותר לי לעשות כן?

תשובה

כתב הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פכ"א ה"ו): "המחבק אחת מן העריות את ליבו של אדם נוקפו עליהן, או שנשק לאחת מהן, כגון אחותו הגדולה ואחות אימו וכיוצא בהן, אע"פ שאין שם תאווה ולא הנאה כלל, הרי זה מגונה ביותר, ודבר אסור הוא ומעשה טפשים הוא, שאין קרבין לערווה כלל – בין גדולה בין קטנה, חוץ מהאם לבנה והאב לביתו", עכ"ל.

וכך פסק בשו"ע (עה"ז סי' כ"א סעי' ז') כלשון הרמב"ם.

לפי זה יש למנוע כל חיבוק ונישוק הנהוגים כיום או נתינת יד, אולם יש להיזהר לעשות כן בשפה ברורה ובנעימה, ולהסביר להן שאין הכוונה לפגוע בהן אלא שההלכה אוסרת, ובפרט שיש לחשוש לחילול ה' אם יראו בן ישיבה מחבק ומנשק נשים, ילמדו ממנו היתר לדבר איסור, וכבר הוזהרנו: "חכמים הזהרו בדבריכם" וכן כל שכן במעשיכם.

אולם נהגו להתיר לאם ולסבתא לנשקן, כי זה דרך כבוד ואין בכך חשש להרהור וכו', ויש להם על מה שיסמוכו (ראה רמ"א שם סעי' ה', ולאוצר הפוסקים שם).

ולגבי חיבוק או נישוק ולהחזיק בידה של ביתו הגדולה – אף שמן הדין מותר, ואפילו היא נשואה, מכל מקום מידת חסידות לאסור בזה.

Previous לבישת מעיל "דובון" לגברים ונשים
Next שחייה מעורבת ושירות צבאי לבנות
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים