מצוות תלמוד תורה בימי חופש ובשבתות

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי, עקב, עמ' קכ"ט

האם האב מצווה ללמד את בנו תורה בימי החופש ובשבתות?

תשובה

כתוב בפרשת עקב "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם". כלומר, האב מצווה ללמד את בנו תורה כבר מקטנותו, כדברי רש"י: "משעה שהבן יודע לדבר, למדהו 'תורה ציוה לנו משה', שיהא זה לימוד דיבורו". ובגמרא (בבא בתרא כ"א ע"א), מסופר על תקנת רבי יהושע בן גמלא, שעליו נאמר שם: "זכור אותו האיש לטוב, ויהשוע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל". ומהי תקנתו? "תיקן שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר".

השאלה היא, האם תקנתון של יהושע בן גמלא פוטרת את האב מלימוד בנו, או שמא האב פטור כשהוא טרוד בפרנסתו, אך כשהוא פנוי – חייב?

הפוסקים האחרונים דנים בזה, ולדעתם כשהאב אינו טרוד במלאכתו, בימי החופש והשבתות חייב ללמד את בנו תורה (ראה שו"ע הרב יו"ד הלכות ת"ת בהרחבה).

עד כמה חייב האב ללמד את בנו תורה? אם האב יודע תורה – חייב ללמד את בנו את כל התורה. ואם אינו יודע ונזקק לשלם למלמד – חייב שבנו ידע את כל התורה שבכתב. וז"ל השו"ע (יו"ד רמ"ה סע' ו): היה מנהג בעיר שלוקח מלמד תינוקות שכר – חייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב כולה, ואינו חייב ללמדו בשכר משנה וגמרא, והני מילי דלא אפשר דדחיקא ליה שעתא" וכו', עכ"ל. וכך כתב הרמב"ם (ה' ת"ת פ"א ה"ז), וז"ל: וחייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב כולה וכו', אבל תורה שבע"פ אסור ללמדה בשכר" וכו', עכ"ל.

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים