מדיני ברכת הראיה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה

דברי מרדכי, בראשית, עמ' צ'

מעיקר הדין אדם שרואה קשת מברך: "ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו". אמנם הביא הבא״ח (שנה ראשונה עקב סעי' י"ז) שאעפ״י שהדין לברך עם שם ומלכות, כיון שאין אנו בקיאים בגווני הקשת יש שנהגו לברך בלי שם ומלכות. ואמנם כתב שם שמי שמברך בלי שם ומלכות ורק מהרהר שם ומלכות בליבו אין מזניחין אותו.

נחלקו הפוסקים האם מותר לומר לחברו שישנה קשת כדי שיברך עליה, אך למעשה נהגו להקל בזה ולומר (עיין במשנ״ב ובכה״ח שם ס״ק א׳ וברית כהונה מערכת ק' אות ג׳).

מעיקר הדין על ברקים מברכים: "עושה מעשה בראשית" ועל רעמים מברכים: "שכוחו וגבורתו מלא עולם" (עיין משנ״ב סי׳ רכ״ז ס״ק ה׳). וכתב הבא״ח (שנה ראשונה עקב סעי׳ ט״ז) שנהגו לברך בלי שם ומלכות על ברקים ורעמים, ושכן כתב רבי אליהו מני שהמנהג בירושלים ובחברון. ובזמננו שומעים לעיתים רעש ממטוסים הזהים מאוד לרעם, ויש להבחין בזה היטב, ולכן יברך ברכות אלו בלי שם ומלכות וכמו שפסק הבא״ח.

Next פרי ה'צבר' (סברס)
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים