כשרות סכך על גבי ברזל

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה

ירח האיתנים, סוכות, עמ' רמ"א

יש סוכות לנצח העשויות ממסגרת ברזל או מרפסת שעמודיה ברזל ועל גבה מסבכים. האם מותר לסכך על גבי הברזל ומה הדין במי שנקלע ביו״ט לסוכה כזאת?

תשובה:

יש מחלוקת בין הפוסקים אם סיכך על דבר שמקבל טומאה, אם הסוכה פסולה או לא, וזאת על פי מה שכתב מרן (תרכ״ט ס״ז): "יש להסתפק אם מותר להניח סולם על הגג כדי לסכך על גביו", מכיון שהסולם מקבל טומאה ואין מסככין על דבר שמקבל טומאה. ולעומת זאת פסק מרן: "לחבר כלונסאות הסוכה במסמרות של ברזל או לקשרם בבלאות שהם מקבלים טומאה – אין קפידא". כלומר, לדעת מרן מותר לסכך במעמיד על גבי מעמיד (וראה במשנב״ר וכה״ח שם).

[ואולם החזון איש (אור״ח, מועד הל׳ סוכה סי׳ קמ״ג אות ב') סובר שאין להקל במעמיד על גבי מעמיד בדבר המקבל טומאה, ולכאורה לשיטתו אותם שיש להם סוכות והדפנות מפלטות עץ ממוסגרות המחוברות זו לזו כמו דלתות, אין להניח על גביהם סכך].

ויש מי שאומר שמותר להעמיד בדבר שמקבל טומאה מדרבנן – אבל עיין (שם בכה״ח ס״ק נ״ח וס״ק טו"ב) שמשמע שגם בדבר המקבל טומאה מדרבנן אסור.

ולפיכך אין לסכך בסוכה שעשויה מברזל או מכל דבר שמקבל טומאה ואפילו מדרבנן אלא יש לשים על הברזלים עץ שכשר לסכך בו ועליו לשים את הסכך כדי שיהא מעמיד דמעמיד.

ובדיעבד, אם נקלע אדם ביום טוב של סוכות לסוכה שעומדת על גבי דבר המקבל טומאה, מותר לו לאכול בסוכה זו ובמוצאי החג יתקן.

בעניין מרפסת שיש בה עמודי ברזל קבועים, החזון איש אמנם מקל בזה אבל בכה״ח (סימן תרכ״ו ס״ק מ׳) הביא בזה מחלוקת בין ה״גינת ורדים" ל״בית השואבה" ונוהגים למעשה להחמיר בכך.

Previous היתר ריקוד ומחול בשמחת תורה
Next מקום הדלקת נרות בחג הסוכות
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים