ישיבה במקום אביו ואמו

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי, ואתחנן, עמ' צ"ה

האם מותר לבן או לבת לשבת על כסאותיהם של אחד מההורים, ומה הדים אם ההורים אינם נמצאים במקום?

 

תשובה

נאמר בתורה (שמות כ', יא; דברים ה' טו): "כבר את אביך ואת אמך, וגם (ויקרא יט, ג): "איש אמו ואביו תראו", והגמרא הסבירה במסכת קידושין (לא, ע"ב) מהו מורא וכבוד, ואמרה שמורא – לא עומד במקומו ולא יושב במקומו. והסביר שם רש"י: לא עומד במקומו – במקום המיוחד לאביו לעמוד שם בסוד זקנים עם חבריו בעצה.

והוסיף השו"ע (יו"ד סי' ר"מ סע' ב') שלא יעמוד גם במקום המיוחד לו להתפלל, ולא ישב גם במקום המיוחד לו להסב בביתו. והסביר הט"ז (שם סק"ב) שאיסור זה הוא גם כשאביו אינו נמצא במקום.

ולכן, אם האבא רגיל להתפלל בבית הכנסת במקום מיוחד – אסור לבנו לעמוד באותו מקום גם כשאביו לא נמצא בבית הכנסת, וכן אם אביו רגיל לעמוד במקום מסויים ולדבר לפני קהל – אסור לבנו לעמוד שם, אפילו ללא נוכחות אביו.

וכן, אם האבא או האמא רגילים לשבת במקום מסויים בבית או בבית הכנסת – אסור לבן או לבת לשבת באותו מקום גם כשלא בנוכחותם. ואיסור זה הוא אפילו אם הכסא הוחלף אבל המקום הוא מקום ידוע.

אב ואם שמחלו על כבודם והרשו לבניהם לשבת באותו המקום – כבודם מחול (ע"ע רמב"ם ממרים, פ"ו ה"ב), וגם אם האב מחל כתב הרדב"ז שם שאפילו שזה מחול והבן לא נענש, אבל אם הוא מקיים את המצווה של כבוד אב ומורא אב – יש לו מצווה. כלומר, מחילת האב לא מחייבת את הבן, והבן צריך לשמור על כבוד אביו.

ולמעשה: אפילו שהאב אינו דתי, אינו ירא שמים והבן ירא שמים – גם כן אסור לבן לשבת במקום אביו, ויש חולקים (עיין שו"ע ר"מ סע' י"ח, וז"ל: ממזר חייב בכבוד אביו ובמוראו. אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו מתיירא ממנו. הגה: וי"א דאינו מחוייב לכבד אביו רשע, אא"כ עשה תשובה (טור ומרדכי פ' כיצד ובהגהות מיימוני פ"ו דהלכות ממרים).

Previous חיוב הגר בכיבוד אב ואם
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים