טיול לחו"ל בהלכה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  ויגש, עמ' שפ"ו

האם מותר לטייל בחו"ל, ומה בנוגע להצטרפות למשלחת נוער הנוסעת למחנות ההשמדה בפולין, למטרת לימוד על השואה ולא לשם טיול והנאה?

תשובה

נסיעה לסתם טיול בחו"ל – אסורה. ובן כתב הרמב"ם בהלכות מלכים (פ"ה ה"ט) שהותרה יציאה לחו"ל רק ללמוד תורה, לישא אשה, להציל מן העכו"ם או אם חזק הרעב בארץ.

וז"ל שם: "אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לעולם אלא: א) ללמוד תורה, ב) או לישא אישה, ג) או להציל מן העכו"ם ויחזור לארץ, ד) וכן יוצא הוא לסחורה, אבל לשכון בחוץ לארץ אסור אא"כ חזק שם הרעב עד שנעשה שווה דינר חיטין בשני דינרין. במה דברים אמורים? כשהיו המעות מצויות והפירות ביוקר, אבל אם הפירות בזול ולא ימצא מעות ולא במה ישתכר ואבדה פרוטה מן הכיס – יצא לכל מקום שימצא בו ריוח. ואע"פ שמותר לצאת, אינה מידת חסידות, שהרי מחלון וכליון, שני גדולי הדור היו, ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כלייה למקום".

אלו שנוסעים לפולין: אם כוונתם לשם טיול גרידא – הדבר אסור, אך אם זוהי נסיעה לשם לימוד ענייני השואה והנחלתה לאחרים – מותר, אך אין זו מצווה.

Previous דינה של העיר אילת בהקשר לארץ ישראל
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים