חינוך הקטנים לבית הכנסת

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה

דברי מרדכי, דברים, עמ' שנ"ב

איך למשוך ילדים לבוא לבית כנסת?

תשובה:

משה רבינו קבע לנו יסוד בהלכות תפילה ועבודת ה׳ – "בנערינו ובזקנינו נלך". וצריך האב להשגיח ולהביא את ילדיו במתק שפתיים לבית הכנסת.

ברור, שילד גדול לא יתרגש מסוכריה, אבל קטנים בוודאי יחפצו בזה וייתן להם ממתקים שאינם מזיקים לבריאותם, וכדבריו המאלפים של הרמב״ם (פירוש המשנה סנהדרין פרק י׳ משנה א׳): "נניח, שנער צעיר הוכנס אצל מחנך ללמדו התורה, וזה טובה גדולה לו בגלל מה שיגיע אליו מן השלמות אלא שהוא מחמת גילו הצעיר וחוסר דעתו לא יבין ערך אותו הטוב, ולא מה שיביא לו מן השלמות. והנה ההכרה מביא את המלמד שהוא מושלם ממנו לזרזו על הלימוד בדבר החביב עליו מחמת גילו הצעיר, ויאמר לו: למד ואתן לך אגוזים או תאנים, או אתן לך חתיכת סוכר. ואז ילמד וישתדל לא לעצם הלימוד לפי שאינו יודע לזה ערך, אלא כדי להשיג אותו האוכל, ואכילת אותו המאכל אצלו יותר חשוב מן הלמוד ויותר טוב בלי ספק, ולפיכך חושב הוא את הלימוד עמל ויגיעה שהוא עמל בו כדי שישיג באותו העמל אותה המטרה החביבה עליו והיא אגוז אחד או חתיכת סוכר. וכאשר גדל ונתחזק שכלו ונעשה קל בעיניו אותו הדבר שהיה מחשיבו מקודם, וחזר להעריך דברים אחרים, משדלים אותו באותו הדבר היותר חשוב בעיניו, ויאמר לו מלמדו: למד ואקנה לך נעלים נאים או בגד שתוארו כך, וגם אז ישתדל לא לעצם הלימוד אלא לאותו הלבוש כי אותו הבגד אצלו יותר חשוב מן הלימוד והוא תכלית הלימוד. וכאשר תהיה דעתו יותר שלמה וייקל בעיניו דבר זה, משדלים אותו במה שהוא יותר מזה, ויאמר לו מלמדו: למד פרשה זו או פרק זה ואתן לך דינר או שני דינרין, וגם אז ילמד וישתדל כדי לקבל אותן המעות, וקבלת המעות אצלו יותר נכבד מן הלימוד, לפי שתכלית הלימוד אצלו אז הוא קבלת המעות שהובטחו לו. וכאשר יהיה בעל הכרה יותר וייקל בעיניו גם דבר זה וידע שהוא דבר פחות ערך, משדלים אותו במה שהוא יותר חשוב מזה, ואומרים לו: למד כדי שתהיה רב ודיין, יכבדוך בני אדם ויעמדו מפניך ויקיימו דבריך, ויגדל שמך בחייך ואחר מותך, כמו פלוני ופלוני, ואז ילמד וישתדל כדי להשיג אותה המעלה, ותהיה התכלית אצלו שיכבדוהו בני אדם וינשאוהו וישכחוהו", עיי״ש שהאריך מהי המעלה החשובה בעבודת השם.

ומותר לאב להתאחר קצת לתפילה, כדי שיספיק לזרז את בניו ולהביאם לבית הכנסת. ויעשו האב והאם ככל יכולתם והשפעתם להביא את הילדים הקטנים לבית הכנסת, ואף אם יבואו לשם ממתק – מתוך שלא לשמה יבואו לשמה. וכן יביאום לקידוש ולכל דבר מצוה, ויזכו לבנים יראי שמים ותלמידי חכמים.

Previous הבאת ילדים לבית הכנסת
Next שתיית ארק בבית הכנסת
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים