חיוב כתיבת ספר תורה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה

דברי מרדכי, דברים, עמ' שנ"ג

האם יש חיוב לכל אדם לכתוב כיום ספר תורה?

תשובה:

תשובה: כתוב בשו״ע (יו״ד סי׳ ע״ר סע, ב׳): שבדור שלנו, אם יש לאדם ספרי קודש בביתו, כגון: חומשים, טור, שו״ע, ספר תנ״ך, זה בחינת: "כתבו לכם את ספר התורה" ובזה הוא מקיים את המצווה.

אבל בעיקרון ישנם הרבה אנשים שכותבים ס״ת לעצמם. ובזה חלוקים הפרישה עם הט״ז, שכתב שם בשו״ע: "האידנא מצוה לכתוב חמשה חומשי תורה ומשנה וגמרא ופירושיהן, ואל ימכרם אם לא ללמוד תורה ולישא אשה". מה הכוונה של השו״ע – שהאידנא אין צורך לכתוב ס״ת כי לא לומדים בו, ועדיף לקנות חומשים, משנה וגמרא, רמב״ם ושו״ע וכו׳, או שיש מצוה גם בזמנינו לכתוב ס״ת ולא נבטל מצוה זו ב״חילוף הדורות".

לדעת הט״ז: מצות כתיבת ס״ת נשארה במקומה עם תוספת של דברי תורה בדפוס, ולסברת הפרישה: מאחר וכיום לא מסתפקים בלימוד תורה רק בס״ת, עדיף לקנות ספרי קודש כנ״ל ללמוד בהם (ועיין לבאר היטב סי׳ ע״ר ס״ק ה׳, ועיין שם בפתחי תשובה ס״ק ט' שיש ג׳ סוגי חיוב בזה, עיי״ש באורך).

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים