חיוב הגר בכיבוד אב ואם

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  מקץ, עמ' שנ"ח

האם הגר חייב בכבוד אביו?

תשובה

גוי שהתגייר ובניו שהתגיירו, אינם נחשבים כבניו אלא כקטן שנולד וכבריאה חדשה. ואע"פ כן, חייבים הבנים בכיבוד אביהם, והאב חייב לדאוג לבניו. והרמב"ם בהלכות ממרים (פ"ה הי"ב וכ"פ בשו"ע יו"ד סי' רמ"א סעי' ט', עי' פי"ד מהלכות איסורי ביאה הל' י"ב), וז"ל: "הגר אסור לקלל אביו העכו"ם ולהכותו, ואל יבזהו כדי שלא יאמרו: באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה שהרי זה מבזה אביו, אלא נוהג בו מקצת כבוד".

פעם שאלני גר אם יכול לומר קדיש על אביו שמת שלא התגייר והוא גוי, ואמרתי לו שאין שום נפקא מינה בדבר, כיון שהקדיש יש בו כוח להעלות את האב מדרגה לדרגה, אבל הגוי נשאר תמיד במדרגתו, ולכל היותר שיאמר "המרחם" ודיו, היינו – לעשות השכבה שמן השמים ירחמו עליו, מותר.

Next ישיבה במקום אביו ואמו
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים