היתר ריקוד ומחול בשמחת תורה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה

ירח האיתנים, שמחת תורה, עמ' רנ"ד

האם מותר לרקוד ולמחוא כף בשמחת תורה והאם מותר לעשות כן בשבת?

תשובה:

כתב מרן בשולחנו הטהור (של״ט סעי׳ ג׳): "אין מטפחין להכות כף אל כף ולא מספקין להכות כף על ירך ולא מרקדין – גזירה שמא יתקן כלי שיר".

וכתב על כך הרמ״א: "הגה, והא דמספקין ומרקדין האידנא ולא מחינן בהו משום דמוטב שיהיו שוגגין וכו', ויש אומרים דבזמן הזה הכל שרי דאין אנו בקיאין בעשיית כלי שיר וליכא למיגזר שמא יתקן כלי שיר שמילתא שלא שכיח הוא, ואפשר שעל זה נהגו להקל בכל".

והוסיף המשנב״ר (שם ס״ק י׳): "ואפילו בטיפוח וריקוד אין כדאי להניח מנהג שלא במקום מצוה אלא משום הנח להם לישראל".

ולמעשה משמע מדברי השולחן ערוך שגם במקום מצוה אין להקל אולם כתב הרב בית יוסף (סי׳ של״ט) בשם מהר״י קולון: "שביום שמחת תורה מותר לרקד בשעה שאומרים קילוסין דתורה דנהגו בו היתר משום כבוד התורה כיון דלית ביה אלא משום שבות".

והוסיף מרן הב״י שם שמשמע מדבריו שגם בזמן הזה חוץ משמחת תורה אסור, והוסיף: "וכן נראה שהוא דעת הפוסקים". ואף שאסור לרקוד ולטפח בכל השנה כולה כדרכו אבל לרקוד בשינוי ולטפח כלאחר יד – מותר.

וביום שמחת תורה מותר למרות שבימינו איסור זה יותר חמור מזמן התוס׳ והרמ״א שבזמנם לא היו בקיאין בעשיית כלי שיר אבל בימינו אפשר לתקן "כלי שיר" בקלות ע״י הדלקת רדיו, טייפ, ואף על פי כן לצורך מצוה גדולה כמו שמחת תורה – מותר לרקוד ולמחוא כף כדרכו גם בימינו.

לסיכום:

  1. אסור לרקוד ולמחוא כף בשבתות ובימים טובים.
  2. גם לשיטת הרמ״א שהקל בזה, יש מקום להחמיר בימינו מחשש לתיקון כלי שיר – הפעלת רדיו וכיוצא בזה.
  3. מותר לרקוד ולמחוא כף בשבתות ובימים טובים – בשינוי כלאחר יד.
  4. ביום שמחת תורה מותר לרקוד ולטפח כדרכו לכבודה של תורה וזו מצוה גדולה מאוד.
Previous אמירת "בסימנא טבא"
Next כשרות סכך על גבי ברזל
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים