דרך בדיקת מאכלים הנגועים בתולעים

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  ויקרא, עמ' ע"א

האם בימינו צריך להיזהר מתולעים במאכלים, וכיצד ניתן לאכול למעשה?

תשובה

נחלק באופן כללי את סוי הירקות הנקיים והמוחזקים בנגועים ואת האופן בו יש לנהוג בהם.

ירקות חסלט

חסד גדול עשה עימנו הקב"ה ששלח לנו את היהודים היקרים מגוש קטיף שמזכים אותנו בירקות ללא תולעים. ודי לשוטפם במים ויכול לאכלם ללא חשש תולעים. בין הפעמים שהתארחתי אצל הבבא סאלי ע"ה הגישו לפני חסה, אבל אני כדרכי לא אכלתי. אמר לי הבבא סאלי: "אין לך ממה לחשוש מתולעים כי חסה זו ממרוקו ואין בה תולעים".

באופן מעשי, אסור היום להשתמש בירק רגיל, ואין לומר כמו שהאמא שלי ניקתה בזמנו כשלא היו ירקות מגוש קטיף אף אני אעשה כמוה. כי אין לנשים היום את הסבלנות של הסבתא, ואין לנו את העיניים המנוסות ביותר של הסבתא. וגם התולעים המצויים היום חכמים יותר ונכנסים בתוך הגבעולים.

על הרה"ג החכם יצחק אלפייה זצוק"ל, בעל קונטרס היחיאלי ומפיץ "תענית הדיבור", מסופר שבכדי לבדוק את הסלק מתולעים היה לוקח חמש נשים שיבדקו אחת אחרי השניה, ולאחר בדיקתן הוא בעצמו היה לוקח את הסלק ומהבהב אותו על האש (בזמנו לא היתה תוצרת של גוש קטיף).

ובכל זאת אם אין ברירה, יעיין בחוברת "מן המותר בפיך" של חכם שחפץ בעילום שמו, שהוציא את החוברת בהנחייתנו, ושם מבואר לכל סוג ירק – את אופן נקיונו והכשרתו. וראוי לאדם שמפריש חומש לצדקה שיוציא עבור רכישת ירקות מגוש קטיף ללא תולעים.

בדיקת חומוס

כשהיו מביאים להרה"ג חכם יוסף עדס זיע"א חומוס לאכול, היה פותח אחד אחד בידו ובודקם מתולעים, ואח"כ אוכל. בחומוס של הדור הקודם היו הרבה תולעים, כיום יש פחות.

ולכן, כיום יש להשרות תחילה במים פושרים ומה שץ יזרוק, ולמחרת יבדוק אחד אחד, כי דין התולעים בחומוס חמור יותר משאר הדברים.

בדיקת פירות יבשים

יש להקפיד לבדוק היטב את הפירות היבשים מתולעים. התאנה קשה מאד לבדיקה, ובירושלים היה מנהג שלא לאכול תאנים בלילה. בימינו אפשר לבדוק באור החשמל שהוא חזק כמו אור יום.

פרי הגויאבה שריחו טוב ונעים (יש האומרים שריח פרי הגויאבה טוב ונעים ומברכים עליו "הנותן ריח טוב בפירות", ויש אומרים שריחו לא טוב) – גם בפרי זה יש תולעים לבנים שקשה מאד לראותם, ויש לבדוק יפה יפה.

זהירות בכבוד חברו

מספרים על שמש אחד, שאיזה עשיר אחד היה מבזה אותו ועושה ממנו צחוק. פעם אחת אמר השמש לעשיר: "היום יש אנשים שאמורים להביא תאנים לברך עליהם, ואתה העשיר צריך להראות להם שאתה יודע ספר, וכך יכבדו אותך". שאל אותו העשיר: "ומה עלי לעשות בשביל זה?", אמר לו השמש: "תעלה על כסא ותראה להם כיצד אתה בודק את התאנים מתולעים לאור העששית שבתקרה". הכין השמש כסא, וכשבאו האנשים והביאו את התאנים, עלה העשיר על כסא לבדוק. לפתע השמש אמר: "אך! אך! חבל שאני אדם ולא תולעת!". לא הבין העשיר את כוונתו, עד שהסביר לו השמש: "אילו הייתי תולעת היית בודק היטב ונזהר שלא לאכול אותי, אבל עכשיו שאני אדם, אתה מרשה לעצמך לבלוע אותי חי, כי אני בעיניך כנראה גרוע מתולעת".

בדיקת תולעים בבצל יבש

לא מזמן היה חשש תולעים בבצל יבש, וכשאמרו זאת לרב הגדול מעוז ומגדול הגאון רבי שלום משאש זצוק"ל, אמר להם: "מה אתם מחדשים חידושים, אין כזה דבר". אמרו לו: "אפשר לקחת את הנהג שלך?", אמר להם: "כן". אמרו לו: "אתה מאמין לנהג שלך?", אמר להם: "אני מאמין לו כתרי (כמו שניים)". לקחו את הנג והלכו לשוק 'מחנה יהודה' וקנו בצל יבש שהיה פתוח למעלה, והביאו לפני הרב שלום משאש, והראו לו שיש בו תולעים. אמר להם הרב: "במרוקו לא היה בבצל תולעים".

כמובן שהדבר תלוי בתקופות וזמנים שונים שבהם החשש לתולעים גדול יותר.

בדיקת עלי גפנים

יש שלוקחים עלי גפן ועושים מהם ממולאים. בזמנו היה חרם שאסור להשתמש בעלי גפן אלא אם כן עבר עליהם י"ב חודש, כי היו בהם תולעים בין עורקי העלים (עיין ל'ארץ חיים' סתהון – הוצאת ירושלים, עמודים 119-120). כיום, אם אדם רוצה להשתמש בהם, לפחות יכניסם למיקרוגל או לתנור כדי שישרפו התולעים ויהפכו לאפר, ואם לא עשה כן – מותר להשתמש בהם רק לאחר י"ב חודש.

פולים היבשים שבמצרים

הנה ידוע שבמצרים היו אוכלים פולים יבשים בצורת "דמא'ס" כמו שהיו אוכלים חומוס "דמא'ס", אלא שהיו הפולים נגועים ביותר בתולעים, ואמר אז רב אחד שיש אפשרות לדפוק אותם בפטישים ואז התולעים יתרסקו, ולא הסכימו איתו.

כל מאכל שיש בו חשש איסור צריך בדיקה מדוקדקת, ויש להימנע מאכילתו עד שיתברר שהוסר האיסור ממנו כליל. דבר זה מצוי בעיקר במאכלים שמצויים בהם תולעים.

והמזהיר והנזהר שלומים תן כמי נהר.

Next כשרות עגלי חלב
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים