אמירת "ויכולו" ביחידות

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה

דברי מרדכי, בראשית, עמ' נ"ט

אדם המתפלל ביחיד, האם רשאי לומר "ויכולו השמים" וכו'?

תשובה:

אומרת הגמ׳ (שבת קי״ט ע״ב): "אמר רב המנונא: כל המתפלל בערב שבת ואומר: ׳ויכולו׳ – מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב״ה במעשה בראשית".

לכן תיקנו חז״ל (עיין הגהות מימוניות, שבת כ״ט, ז'; משנ”ב רע"א ס״ק מ״ה) לומר שלוש פעמים: "ויכולו השמים" וכו׳: אחת – בתפילת לחש, אחת – לפני "מעין שבע", ואחת – לפני הקידוש.

בתפילת לחש ובקידוש כל יחיד ויחיד יכול לומר: "ויכולו" ואין צורך במנין, אך לגבי אמירת "ויכולו" שקודם ׳מעין שבע׳ יש להסתפק אם אדם שמתפלל ביחידות או שמתפלל בציבור ומאריך בתפילתו יכול לומר "ויכולו"?

פסק מרן בשו״ע (או״ח סי׳ רס״ח סע׳ ז') שיש לומר ׳ויכולו׳ בקול רם ומעומד. והטעם בזה הוא שבאמירה זו אנחנו מעידים שהקב״ה ברא את העולם ומעידים במעשה בראשית, ודין עדות הוא שנאמרת בעמידה ובשניים, שנאמר (דברים י״ט, י״ז): "ועמדו שני האנשים".

המחלוקת בין הפוסקים היא האם יחיד יכול לומר: "ויכולו" (עי׳ מג״א שם ס״ק י׳) – י״א שיחיד יכול לקחת אדם נוסף ולומר: "ויכולו", וי״א שיחיד יכול לאומרה לא מדין עדות אלא כקורא בתורה. לכן, טוב שאדם ישתדל לסיים תפילתו מהר כדי שיאמר "ויכולו" יחד עם הציבור, כיוון שאמירה בעשרה עדיפה. אמנם אם מתפלל ביחידות או שלא הספיק לסיים לפני שהחזן התחיל, יכול לומר אחר התפילה "ויכולו", ולדעת המשנ״ב יאמר כקורא בתורה (עיין שם משנ״ב ס״ק י״ט, וכה״ח שם ס״ק ל״ו).

לכן, גם נשים המתפללות ערבית יאמרו הן בתפילת לחש והן לאחר התפילה: "ויכולו השמים" וכו', וגם אשה שעושה קידוש תאמר זאת.

Next דין אוהל במגבעות בשבת
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים