אמירת "בסימנא טבא"

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה

דברי מרדכי, בראשית, עמ' נ"ז

יש נוהגים כשמתחילים לקרוא בבראשית לומר: "בסימנא טבא" אחר ברכת "אשר בחר בנו". האם מנהג טוב הוא, או זהו הפסק בין הברכה לתחילת הקריאה?

תשובה:

כתב רבינו חיים פלאג׳י בספרו "מועד לכל חי" (סי׳ פ״ה אות כ״ה) שאין דעתו נוחה מאותם שאומרים: "בסימנא טבא" אחר הברכה וצריך העולה לתורה לומר: "בסימנא טבא" קודם שמברך, כדי שמיד אחרי הברכה יתחיל הקורא לקרוא מ״בראשית ברא". וכבר היה מנהג שנהגו לומר בחג השבועות "אקדמות" בין הברכה לקריאה, עד שערערו על כך גדולי הרבנים ותיקנו לומר את האקדמות קודם הברכה.

אמנם, לדעת הרב ׳פאת השולחן׳ (הלכות ארץ ישראל פרק ג׳ סע׳ י״ט) אין בזה הפסק, וז״ל שם: "השוחטים אצל הישמעאלים באופן שהכשרים לוקחין הישראלים, והטריפות לוקחין הם. ולפי דת הישמעאלים אינם מכשירים לאכילתם עד שיאמר השוחט קודם השחיטה: "אלל״ה וואכבר", ביאורו: אל כביר, ואין איסור בזה. והם מקפידים שלא יאמר מלות הללו אלא סמוך לשחיטה מיד באופן שגם אינו יכול לברך ברכת השחיטה עד אחר אמירת דברים אלו. הדבר פשוט דהוי הפסק בין ברכה לשחיטה והמפסיק בזה טועה ואין תקנה לזה רק שצריך השוחט ליזהר שישחוט תחלה עוף ויכוין לפטור כל מה ששוחט אח״כ בברכה שבירך על שחיטת העוף או אחר שכבר התחיל לשחוט גמר הכשר שחיטה שיברך ברכת השחיטה. ולי נראה דאמירה זו לא הוי הפסק, דקיימא לן כדי שאילת תלמיד לרב הוי הפסק", עכ״ל.

רבינו הבן איש חי זיע״א כתב (ר״פ ח״ג או״ח סי׳ מ״ב) בשם רבי אליהו מני, שהמנהג בירושלים ובחברון הוא לומר: "בסימנא טבא" בין הברכה לקריאה כיוון שזו אמירה לצורך. ואמנם אפשר לומר שכוונתו במה שהביא מנהג זה הוא לסנגר על אותם שנהגו כך, אך אין דעתו כך למעשה.

ישנם מקומות שנוהגים שהשליח ציבור אומר: "בסימנא טבא", וגם בזה נחלקו הפוסקים ואמרו שכיון שהשליח ציבור הוא העולה לקריאה זו, לכן אף הוא אין לו להפסיק. אמנם במקום שנהגו שהשליח ציבור אומר: "בסימנא טבא" אחר הברכה, ואם ירצו לשנות ממנהג זה תתעורר מחלוקת – יניחו אותם במנהגם.

המנהג הטוב ביותר הוא שבין הברכה לקריאה יאמר אחד הגבאים: ׳בסימנא טבא׳ בקול רם, ובכך יצאנו מידי כל ספק. וכתב הרב פעלים שכן נוהגים במדרש בית אל וב'בית יעקב׳ שהסומך אומר: ׳בסימנא טבא׳ אחר גמר הברכה, והמברך והקורא אינם מפסיקין.

Previous איסור הנאה מנוי הסוכה – דאורייתא או דרבנן?
Next היתר ריקוד ומחול בשמחת תורה
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים