חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬מ – הלכות‭ ‬תענית‭ ‬בשבת

מקור‭ ‬איסור‭ ‬תענית‭ ‬בשבת

א‭. ‬ מצווה‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬לענג‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬במאכל‭ ‬ומשתה‭.‬

ב‭. ‬ אסור‭ ‬להתענות‭ ‬בשבת‭. ‬ונחלקו‭ ‬הפוסקים‭: ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שאיסור‭ ‬תענית‭ ‬בשבת‭ ‬הוא‭ ‬איסור‭ ‬דאורייתא‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שהוא‭ ‬איסור‭ ‬מדברי‭ ‬קבלה‭.‬

מניעת‭ ‬אכילה

ג‭. ‬ אסור‭ ‬להימנע‭ ‬מאכילה‭ ‬אפילו‭ ‬שעה‭ ‬אחת‭, ‬אם‭ ‬מתכוון‭ ‬לשם‭ ‬תענית‭.‬

תענית‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬יום

ד‭. ‬ אסור‭ ‬להתענות‭ ‬בשבת‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ [‬כלומר‭ ‬להימנע‭ ‬מאכילה‭ ‬ושתיה‭ ‬כל‭ ‬חצי‭ ‬היום‭ ‬הראשון‭], ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬מתכוון‭ ‬להתענות‭ ‬לשם‭ ‬תענית‭. ‬ולכן‭, ‬לא‭ ‬טוב‭ ‬עושים‭ ‬שליחי‭ ‬ציבור‭ ‬שמאריכים‭ ‬בתפילה‭ ‬ובניגונים‭ ‬ואין‭ ‬הקהל‭ ‬יוצא‭ ‬מביהכ‭"‬נ‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬היום‭. ‬וצריך‭ ‬להיזהר‭ ‬בזה‭ ‬בפרט‭ ‬בימי‭ ‬החורף‭ ‬כשהימים‭ ‬קצרים‭.‬

טעימה‭ ‬לפני‭ ‬שחרית‭ ‬או‭ ‬מוסף

ה‭. ‬ אדם‭ ‬שטעם‭ ‬דבר‭ ‬מאכל‭ ‬או‭ ‬שתה‭ ‬אפילו‭ ‬מעט‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ "‬שחרית‭" ‬או‭ "‬מוסף‭" – ‬אינו‭ ‬עובר‭ ‬על‭ ‬איסור‭ ‬תענית‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬אוכל‭ ‬את‭ ‬סעודתו‭ ‬אחרי‭ ‬חצות‭ ‬היום‭. ‬אולם‭ ‬צריך‭ ‬מן‭ ‬הדין‭ ‬להקדים‭ ‬לאכול‭ ‬סעודה‭ ‬שניה‭ ‬קודם‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ [‬ראה‭ ‬בפרק‭ ‬י‭"‬ט‭ ‬סעי‭' ‬נ‭"‬ו‭].‬

אכילה‭ ‬מזיקה

ו‭. ‬ מותר‭ ‬לאדם‭ ‬שאכילה‭ (‬אפי‭' ‬של‭ ‬כזית‭) ‬מזיקה‭ ‬לבריאותו‭, ‬להימנע‭ ‬מאכילה‭ ‬בשבת‭, ‬וטעם‭ ‬הדבר‭ – ‬משום‭ ‬עונג‭ ‬שבת‭. ‬וראה‭ ‬לעיל‭ ‬בפרק‭ ‬י‭"‬ט‭ ‬סעי‭' ‬י‭"‬א‭.‬

תענית‭ ‬על‭ ‬תפילין

ז‭. ‬ אדם‭ ‬שנפלו‭ ‬לו‭ ‬התפילין‭ ‬על‭ ‬הארץ‭ ‬בשבת‭ – ‬לא‭ ‬יתענה‭ ‬ביום‭ ‬שבת‭ ‬אלא‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭.‬

תענית‭ ‬חלום‭ ‬בשבת

היתר‭ ‬תענית‭ ‬חלום

ח‭. ‬ מותר‭ ‬לאדם‭ ‬שחלם‭ ‬חלום‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬ונפשו‭ ‬עגומה‭ ‬עליו‭ ‬להתענות‭ ‬עליו‭ ‬בשבת‭, ‬כפי‭ ‬שנפרט‭ ‬לקמן‭.‬

גדר‭ ‬חלום‭ ‬רע

ט‭.‬‭ ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שאם‭ ‬לא‭ ‬חלם‭ ‬את‭ ‬אותו‭ ‬החלום‭ ‬שלוש‭ ‬פעמים‭ – ‬לא‭ ‬יתענה‭. ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שבזמן‭ ‬הזה‭ – ‬אין‭ ‬להתענות‭ ‬תענית‭ ‬חלום‭ ‬בשבת‭ ‬כלל‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬אנו‭ ‬בקיאים‭ ‬בפתרון‭ ‬חלומות‭ ‬ואיננו‭ ‬יודעים‭ ‬איזהו‭ ‬חלום‭ ‬טוב‭ ‬ואיזה‭ ‬רע‭. ‬ולמעשה‭, ‬בחלומות‭ ‬שיפרטו‭ ‬לקמן‭ ‬גם‭ ‬אם‭ ‬חלם‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭ – ‬מתענה‭. ‬אמנם‭ ‬כתב‭ ‬מרן‭ ‬בשולחן‭ ‬ערוך‭ ‬שהעולם‭ ‬אומרים‭ ‬שנמצא‭ ‬בספרים‭ ‬קדמונים‭ ‬שיש‭ ‬כמה‭ ‬חלומות‭ ‬רעים‭ ‬שמתענים‭ ‬עליהם‭ ‬בשבת‭, ‬ואלו‭ ‬הם‭:‬

א‭.‬ הרואה‭ ‬ס‭"‬ת‭ ‬שנשרף‭.‬

ב‭.‬ הרואה‭ ‬יוה‭"‬כ‭ ‬בשעת‭ ‬נעילה‭, ‬וי‭"‬א‭ ‬הרואה‭ ‬יוה‭"‬כ‭ ‬אפילו‭ ‬שלא‭ ‬בשעת‭ ‬נעילה‭.‬

ג‭.‬ הרואה‭ ‬קורות‭ ‬ביתו‭ ‬או‭ ‬שיניו‭ ‬שנפלו‭. ‬ודווקא‭ ‬שיניו‭ ‬שנפלו‭, ‬אבל‭ ‬הרואה‭ ‬לחייו‭ ‬שנשרו‭ – ‬חלום‭ ‬טוב‭ ‬הוא‭, ‬דמתו‭ ‬היועצים‭ ‬עליו‭ ‬רעה‭.‬

ד‭.‬ י‭"‬א‭ ‬הרואה‭ ‬שקורא‭ ‬בתורה‭.‬

ה‭.‬ י‭"‬א‭ ‬שהרואה‭ ‬שנושא‭ ‬אשה‭ – ‬צריך‭ ‬להתענות‭, ‬מכיון‭ ‬שהנושא‭ ‬אשה‭ ‬נמחלים‭ ‬לו‭ ‬כל‭ ‬עונתיו‭ ‬והראו‭ ‬לו‭ ‬משמים‭ ‬שצריך‭ ‬מחילה‭ ‬על‭ ‬עוונתיו‭.‬

ו‭.‬ חלומות‭ ‬שאמרו‭ ‬בפרק‭ "‬הרואה‭" ‬שהם‭ ‬רעים‭.‬

י‭.‬ אם‭ ‬ראה‭ ‬בחלומו‭ ‬על‭ ‬איש‭ ‬יהודי‭ ‬אחר‭ ‬שימות‭ ‬או‭ ‬יחלה‭ – ‬יתפלל‭ ‬עליו‭ ‬ויתן‭ ‬צדקה‭ ‬עבורו‭ ‬ויתענה‭ (‬החולם‭). ‬או‭ ‬שיאמר‭ ‬ברמז‭ ‬לחברו‭ ‬שצריך‭ ‬רחמי‭ ‬שמים‭, ‬ויעשה‭ ‬תשובה‭, ‬אבל‭ ‬לא‭ ‬יאמר‭ ‬לו‭ ‬בפירוש‭ ‬שחלם‭ ‬עליו‭ ‬שימות‭ ‬וכדו‭', ‬כי‭ ‬מפני‭ ‬רוב‭ ‬הפחד‭ ‬יכול‭ ‬הוא‭ ‬שימות‭ ‬בלא‭ ‬עת‭, ‬ויש‭ ‬נספה‭ ‬בלי‭ ‬עתו‭.‬

תענית‭ ‬ע‭"‬פ‭ ‬חכם

יא‭. ‬ מ‭"‬מ‭ ‬לא‭ ‬יתענה‭ ‬מדעתו‭ ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬לעבור‭ ‬על‭ ‬איסור‭ ‬תענית‭ ‬בשבת‭, ‬אלא‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬חכם‭ [‬מכיון‭ ‬שפתרון‭ ‬החלום‭ ‬משתנה‭ ‬בקל‭, ‬ויש‭ ‬בזה‭ ‬הרבה‭ ‬חילוקי‭ ‬דינים‭].‬

חילופי‭ ‬תענית

יב‭. ‬ מי‭ ‬שחלם‭ ‬אחד‭ ‬מחלומות‭ ‬הנזכרים‭ ‬לעיל‭, ‬ואין‭ ‬חכם‭ ‬אשר‭ ‬יכול‭ ‬לשואלו‭ ‬אם‭ ‬לצום‭ ‬על‭ ‬חלומו‭, ‬יש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭ ‬שלא‭ ‬יתענה‭ ‬בשבת‭ ‬אלא‭ ‬יתפלל‭ ‬ויקרא‭ ‬תהלים‭ ‬בשבת‭ ‬וייתן‭ ‬צדקה‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ [‬משום‭ ‬שלא‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬בקי‭ ‬בפירוש‭ ‬חלומות‭].‬

חלום‭ ‬הבא‭ ‬מהרהור

יג‭. ‬ מי‭ ‬שסבל‭ ‬מכאבי‭ ‬שיניים‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬והיה‭ ‬מוטרד‭ ‬מכך‭ ‬מאוד‭ ‬ובליל‭ ‬שבת‭ ‬חלם‭ ‬שנפלו‭ ‬כל‭ ‬שיניו‭ – ‬ודאי‭ ‬שעל‭ ‬כזה‭ ‬חלום‭ ‬לא‭ ‬יצום‭, ‬שהרי‭ ‬ברור‭ ‬שחלם‭ ‬ששיניו‭ ‬נפלו‭ ‬משום‭ ‬שחשב‭ ‬על‭ ‬שיניו‭ ‬במשך‭ ‬היום‭.‬

חלום‭ ‬בצהרי‭ ‬שבת

יד‭. ‬ הישן‭ ‬בשבת‭ ‬בצהריים‭ ‬וחלם‭ ‬אחד‭ ‬מהחלומות‭ ‬שמתענים‭ ‬עליהם‭ – ‬יש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭ ‬שצריך‭ ‬לצום‭ ‬עד‭ ‬השקיעה‭, ‬ויש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭ ‬שצריך‭ ‬לצום‭ ‬שתים‭ ‬עשרה‭ ‬שעות‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬לכתחילה‭ – ‬יתענה‭ ‬שתים‭ ‬עשרה‭ ‬שעות‭, ‬כלומר‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬לילה‭, ‬ואפילו‭ ‬ששאר‭ ‬בני‭ ‬אדם‭ ‬אוכלים‭ ‬בלילה‭ – ‬יתענה‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬הלילה‭, ‬משום‭ ‬שזהו‭ ‬סימן‭ ‬שרוצים‭ ‬לצערו‭ ‬מן‭ ‬השמים‭.‬

תענית‭ ‬לתעניתו

תענית‭ ‬על‭ ‬תענית‭ ‬בשבת

טו‭. ‬ המתענה‭ ‬תענית‭ ‬חלום‭ ‬בשבת‭ – ‬צריך‭ ‬להתענות‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬תענית‭ ‬לתעניתו‭, ‬כדי‭ ‬לכפר‭ ‬על‭ ‬ביטול‭ "‬עונג‭ ‬שבת‭".‬

תענית‭ ‬בשבת‭ ‬ר‭"‬ח

טז‭. ‬ המתענה‭ ‬תענית‭ ‬חלום‭ ‬בשבת‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ – ‬טוב‭ ‬להתענות‭ ‬בימי‭ ‬החול‭ ‬שתי‭ ‬תעניות‭ ‬כנגדה‭, ‬אחת‭ ‬על‭ ‬ביטול‭ "‬עונג‭ ‬שבת‭" ‬ושניה‭ ‬על‭ ‬ביטול‭ ‬עונג‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭.‬

תענית‭ ‬שעות

יז‭. ‬ המתענה‭ ‬תענית‭ ‬שעות‭ ‬בשבת‭ – ‬צריך‭ ‬להתענות‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬יום‭ ‬שלם‭, ‬כדי‭ ‬לכפר‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬שהתענה‭ ‬בשבת‭.‬

תענית‭ ‬בשבת‭ ‬שלמחרת‭ ‬צום

יח‭. ‬ אדם‭ ‬שהתענה‭ ‬בשבת‭ ‬וצריך‭ ‬להתענות‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬כנגדה‭, ‬אך‭ ‬יום‭ ‬ראשון‭ ‬הוא‭ ‬יום‭ ‬של‭ ‬תענית‭ ‬ציבור‭ ‬כ‭-‬י‭"‬ז‭ ‬בתמוז‭ ‬או‭ ‬ט‭' ‬באב‭ – ‬יתענה‭ ‬ביום‭ ‬שאחריו‭, ‬ואין‭ ‬תענית‭ ‬הציבור‭ ‬עולה‭ ‬לו‭ ‬גם‭ ‬לתענית‭ ‬חלום‭, ‬ואם‭ ‬קשה‭ ‬לו‭ – ‬יצום‭ ‬ביום‭ ‬אחר‭.‬

דחיית‭ ‬התענית

יט‭.‬ אדם‭ ‬שקשה‭ ‬לו‭ ‬להתענות‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬אחרי‭ ‬שהתענה‭ ‬בשבת‭ – ‬יכול‭ ‬להתענות‭ ‬בשאר‭ ‬ימות‭ ‬החול‭.‬

הטבת‭ ‬חלום

הטבת‭ ‬חלום

כ‭.‬ חלם‭ ‬חלום‭ ‬שאינו‭ ‬אחד‭ ‬מן‭ ‬החלומות‭ ‬שנזכרו‭ ‬לעיל‭, ‬ונפשו‭ ‬עגומה‭ ‬עליו‭ – ‬יכול‭ ‬לעשות‭ "‬הטבת‭ ‬חלום‭" ‬בשבת‭ [‬למרות‭ ‬שאסור‭ ‬להתענות‭ ‬על‭ ‬חלום‭ ‬כזה‭ ‬בשבת‭]‬‭.‬

הטבת‭ ‬חלום‭ ‬בעת‭ ‬נשיאת‭ ‬כפים

כא‭. ‬ ‭"‬הטבת‭ ‬חלום‭" ‬עושים‭ ‬בשעה‭ ‬שהכוהנים‭ ‬נושאים‭ ‬כפיהם‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬אמירת‭ ‬נוסח‭ ‬ההטבה‭ ‬כפי‭ ‬שמופיע‭ ‬בסידורים‭ ‬או‭ ‬להטיב‭ ‬את‭ ‬החלום‭ ‬בפני‭ ‬שלושה‭.‬

הטבת‭ ‬חלום‭ ‬במוצ‭"‬ש

כב‭. ‬ אפשר‭ ‬לעשות‭ "‬הטבת‭ ‬חלום‭" ‬אחרי‭ ‬השבת‭, ‬באמצעות‭ ‬טלפון‭.‬

איך‭ ‬יחלום‭ ‬חלומות‭ ‬טובים

סגולה‭ ‬לחלום‭ ‬טוב

כג‭. ‬ הרוצה‭ ‬לחלום‭ ‬חלומות‭ ‬טובים‭ – ‬יקרא‭ "‬קריאת‭ ‬שמע‭ ‬על‭ ‬המיטה‭" ‬מתוך‭ ‬סידור‭.‬

שינה‭ ‬מתוך‭ ‬דברי‭ ‬תורה

כד‭. ‬ הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬הוא‭ ‬לישון‭ ‬מתוך‭ ‬דברי‭ ‬תורה‭, ‬ובלבד‭ ‬שיכוון‭ ‬ללמוד‭ ‬לשמה‭ ‬או‭ ‬כדי‭ ‬לישון‭ ‬בקדושה‭ ‬וטהרה‭, ‬אבל‭ ‬לא‭ ‬ילמד‭ ‬כדי‭ ‬לישון‭ ‬טוב‭ ‬וכדו‭'. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬יזהר‭ ‬לא‭ ‬להפריע‭ ‬לבני‭ ‬הבית‭.‬

תענית‭ ‬דיבור‭ ‬בשבת

‭"‬תענית‭ ‬דיבור‭"‬

כה‭. ‬ מצווה‭ ‬גדולה‭ ‬להתענות‭ "‬תענית‭ ‬דיבור‭" ‬בין‭ ‬בימות‭ ‬החול‭ ‬ובין‭ ‬בשבת‭, ‬ובפרט‭ ‬בימי‭ ‬השובבי‭"‬ם‭.‬

מעלת‭ "‬תענית‭ ‬דיבור‭"‬

כו‭. ‬ מעלת‭ "‬תענית‭ ‬דיבור‭" ‬בשבת‭ ‬גדולה‭ ‬ממעלת‭ "‬תענית‭ ‬דיבור‭" ‬בחול‭, ‬מכמה‭ ‬טעמים‭:‬

א‭.‬ בשבת‭ [‬ובראש‭ ‬חודש‭] ‬אין‭ ‬המקטרגים‭ ‬שולטים‭, ‬וכמו‭ ‬שכתב‭ ‬ב‭"‬קונטרס‭ ‬היחיאלי‭" ‬והביא‭ ‬משם‭ ‬הזוהר‭ ‬הקדוש‭: "‬בשבת‭ ‬ובראשי‭ ‬חודשים‭ ‬דלא‭ ‬שלטין‭ ‬ממנן‭ ‬בישין‭", ‬וכן‭: "‬בשבתי‭ ‬ובירחי‭ ‬ובזמני‭ ‬ובחגי‭ ‬בההוא‭ ‬אתר‭ ‬נורא‭ ‬אשתכך‭ ‬ולא‭ ‬אתדנו‭", ‬ולכן‭ "‬הלימוד‭ ‬בו‭ ‬עושה‭ ‬פרי‭ ‬גדול‭ ‬למעלה‭".‬

ב‭.‬ בשבת‭ ‬אסור‭ ‬לדבר‭ ‬דברים‭ ‬בטלים‭, ‬כמו‭ ‬שכתוב‭: "‬ממצוא‭ ‬חפציך‭ ‬ודבר‭ ‬דבר‭", ‬ובעת‭ "‬תענית‭ ‬דיבור‭" ‬בוודאי‭ ‬לא‭ ‬מדברים‭ ‬דברים‭ ‬בטלים‭.‬

ג‭.‬ כתב‭ ‬ב‭"‬קונטרס‭ ‬היחיאלי‭" ‬בשם‭ ‬ה‭"‬נעם‭ ‬אלימלך‭" ‬שהמתענה‭ "‬תענית‭ ‬דיבור‭" ‬בשבת‭ ‬נחשב‭ ‬לו‭ ‬כאילו‭ ‬התענה‭ ‬שישים‭ ‬וחמשה‭ ‬אלף‭ ‬ושש‭ ‬מאות‭ ‬ושש‭ ‬תעניות‭, ‬וחכם‭ ‬עיניו‭ ‬בראשו‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים