חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬לב – הפסולים‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה

מחלל‭ ‬שבת‭ ‬בפרהסיה

א‭. ‬ אין‭ ‬להעלות‭ ‬מחלל‭ ‬שבת‭ ‬בפרהסיה‭ ‬לספר‭ ‬תורה‭, ‬ואפילו‭ ‬כדי‭ ‬לקרבו‭ ‬לתורה‭ ‬ולמצוות‭, ‬בבחינת‭ "‬מזכה‭ ‬לחייביה‭" – ‬אין‭ ‬להעלותו‭ ‬לתורה‭, ‬משום‭ ‬שהתורה‭ ‬אומרת‭: "‬זכור‭ ‬את‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬לקדשו‭", ‬וכשעולה‭ ‬מחלל‭ ‬שבת‭ ‬בפרהסיה‭ ‬לתורה‭ ‬בשבת‭, ‬יש‭ ‬בזה‭ ‬בזיון‭ ‬לתורה‭.‬

ב‭. ‬ אין‭ ‬להעלות‭ ‬מחלל‭ ‬שבת‭ ‬לתורה‭ ‬אף‭ ‬בימי‭ ‬שני‭ ‬וחמישי‭, ‬מיהו‭ ‬במקום‭ ‬הצורך‭ ‬שיש‭ ‬מחלוקת‭ – ‬יכול‭ ‬לסמוך‭ ‬על‭ ‬המתירים‭ ‬להעלותו‭ ‬בשני‭ ‬וחמישי‭.‬

קיבל‭ ‬עליו‭ ‬תורה‭ ‬ומצוות

ג‭. ‬ מחלל‭ ‬שבת‭ ‬בפרהסיה‭ ‬שקיבל‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬לשמור‭ ‬תורה‭ ‬ומצוות‭ – ‬מותר‭ ‬להעלותו‭ ‬לספר‭ ‬תורה‭.‬

גדר‭ ‬המחלל‭ ‬שבת‭ ‬בפרהסיא

ד‭. ‬ מחלל‭ ‬שבת‭ ‬אינו‭ ‬עולה‭ ‬לתורה‭ ‬בשבת‭, ‬דווקא‭ ‬אם‭ ‬חילל‭ ‬שבת‭ ‬בפני‭ ‬עשרה‭ ‬אנשים‭ ‬מישראל‭, ‬או‭ ‬שחילל‭ ‬שבת‭ ‬במקום‭ ‬ציבורי‭ ‬וגלוי‭ ‬שמעשיו‭ ‬נודעים‭ ‬לרבים‭, ‬או‭ ‬שידוע‭ ‬לכל‭ ‬שהוא‭ ‬מחלל‭ ‬שבת‭.‬

המחלל‭ ‬שבת‭ ‬בדרבנן‭ ‬או‭ ‬בצנעא

ה‭. ‬ חילל‭ ‬שבת‭ ‬בפרהסיה‭ ‬ועבר‭ ‬אחד‭ ‬מאיסורי‭ ‬שבת‭, ‬בין‭ ‬דאורייתא‭ ‬ובין‭ ‬דרבנן‭ – ‬אינו‭ ‬עולה‭ ‬לתורה‭ ‬בשבת‭. ‬חילל‭ ‬שבת‭ ‬בצינעא‭, ‬אפילו‭ ‬עבר‭ ‬איסור‭ ‬דאורייתא‭ – ‬עולה‭ ‬לתורה‭ ‬בשבת‭.‬

עליית‭ ‬מחלל‭ ‬שבת‭ ‬כשיש‭ ‬צורך

ו‭. ‬ כאשר‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬להעלות‭ ‬לתורה‭ ‬אדם‭ ‬שברור‭ ‬שאינו‭ ‬שומר‭ ‬שבת‭ – ‬יעלה‭ ‬ויאמר‭ ‬לפני‭ "‬ברכו‭": "‬חטאתי‭, ‬עוויתי‭ ‬ופשעתי‭". ‬וכשיש‭ ‬חשש‭ ‬שייפגע‭ ‬אם‭ ‬ינחו‭ ‬אותו‭ ‬לומר‭ ‬כן‭ – ‬יאמרו‭ ‬גם‭ ‬העולים‭ ‬לפניו‭: "‬חטאתי‭, ‬עוויתי‭ ‬פשעתי‭" ‬לפני‭ "‬ברכו‭" [‬ובכה‭"‬ג‭ ‬אין‭ ‬איסור‭ ‬להתוודות‭, ‬משום‭ ‬דהוי‭ ‬צורך‭ ‬השבת‭], ‬והמאור‭ ‬שבה‭ ‬יחזירו‭ ‬למוטב‭.‬

חרטה‭ ‬בלא‭ ‬כוונה

ז‭. ‬ מחלל‭ ‬שבת‭ ‬בפרהסיה‭, ‬שגם‭ ‬אם‭ ‬יאמרו‭ ‬לו‭ ‬להתוודות‭ ‬יתוודה‭ ‬מהשפה‭ ‬ולחוץ‭ ‬ולא‭ ‬יתכוון‭ ‬לדבריו‭ – ‬אין‭ ‬להעלותו‭ ‬לתורה‭ ‬כאחד‭ ‬משבעה‭ ‬עולים‭ ‬להיות‭ ‬חלק‭ ‬מחובת‭ ‬היום‭.‬

מחלל‭ ‬שבת‭ "‬מוסיף‭"‬

ח‭. ‬ אם‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬להעלות‭ ‬מחלל‭ ‬שבת‭ ‬בפרהסיה‭ ‬שלא‭ ‬הרהר‭ ‬תשובה‭ ‬בלבו‭, ‬יעלו‭ ‬אותו‭ "‬מוסיף‭".‬

אינו‭ ‬מניח‭ ‬תפילין

ט‭.‬‭ ‬ אין‭ ‬להעלות‭ ‬לתורה‭ ‬אדם‭ ‬שאינו‭ ‬מניח‭ ‬תפילין‭ ‬בקביעות‭ ‬או‭ ‬שאר‭ ‬מצוות‭ ‬שנפסל‭ ‬עליהם‭ ‬לעדות‭.‬

מחלוקת

י‭.‬ במקום‭ ‬שצפוי‭ ‬שתתגלע‭ ‬מחלוקת‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬יעלו‭ ‬בעל‭ ‬עבירה‭ – ‬מותר‭ ‬להעלותו‭. ‬אמנם‭, ‬גם‭ ‬במקרה‭ ‬כזה‭ – ‬אין‭ ‬מעלים‭ ‬מחלל‭ ‬שבת‭ ‬בפרהסיא‭.‬

חשוד‭ ‬על‭ ‬העבירה

יא‭. ‬ אין‭ ‬להעלות‭ ‬אדם‭ ‬החשוד‭ ‬על‭ ‬עבירה‭ ‬בפרשה‭ ‬בה‭ ‬מופיע‭ ‬הציווי‭ ‬על‭ ‬אותה‭ ‬עבירה‭. ‬ולכן‭, ‬אין‭ ‬להעלות‭ ‬חשוד‭ ‬על‭ ‬תפילין‭ ‬לפרשיות‭ "‬קדש‭", "‬והיה‭ ‬כי‭ ‬יביאך‭" ‬שעניינן‭ ‬תפילין‭. ‬ואין‭ ‬להעלות‭ ‬אדם‭ ‬החשוד‭ ‬על‭ ‬העריות‭ ‬לפרשת‭ "‬עריות‭", ‬או‭ ‬כהן‭ ‬שנשא‭ ‬גרושה‭ ‬לפרשה‭ ‬העוסקת‭ ‬בכך‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬מותר‭ ‬להעלות‭ ‬חשוד‭ ‬על‭ ‬העבירה‭ ‬כ‭"‬מוסיף‭" (‬שחוזר‭ ‬וקורא‭ ‬שנית‭ ‬את‭ ‬אותה‭ ‬הקריאה‭), ‬גם‭ ‬בפרשיות‭ ‬אלו‭.‬

עולה‭ ‬בכוח

יב‭. ‬ עלה‭ ‬מחלל‭ ‬שבת‭ ‬בפרהסיה‭ ‬לתורה‭ ‬בכוח‭, ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬לצאת‭ ‬מביהכ‭"‬נ‭. ‬אלא‭, ‬יקראו‭ ‬את‭ ‬אותה‭ ‬קריאה‭ ‬שנית‭ ‬בעליית‭ ‬העולה‭ ‬הבא‭. ‬וכך‭ ‬יש‭ ‬לנהוג‭ ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬העולה‭ ‬הראשון‭ ‬יעלב‭.‬

פסול‭ ‬בכהן

יג‭. ‬ כהן‭ ‬שנשא‭ ‬גרושה‭, ‬חלוצה‭ ‬או‭ ‬חללה‭ – ‬אין‭ ‬נוהגים‭ ‬בו‭ ‬קדושה‭ ‬ואינו‭ ‬עולה‭ ‬ראשון‭ ‬לספר‭ ‬תורה‭.‬

כהן‭ ‬שנשא‭ ‬גרושה

יד‭. ‬ כהן‭ ‬שנשא‭ ‬גרושה‭, ‬בין‭ ‬נשא‭ ‬גרושת‭ ‬אחר‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬החזיר‭ ‬גרושתו‭ – ‬עבר‭ ‬על‭ ‬איסור‭ ‬לאו‭ ‬ואינו‭ ‬עולה‭ ‬ראשון‭ ‬לספר‭ ‬תורה‭.‬

חטא‭ ‬ושב‭ ‬בתשובה

טו‭. ‬ כהן‭ ‬שנשא‭ ‬גרושה‭ ‬ושב‭ ‬בתשובה‭ ‬וגירש‭ ‬את‭ ‬אשתו‭ ‬או‭ ‬שמתה‭ ‬אשתו‭ ‬ונדר‭ ‬על‭ ‬דעת‭ ‬רבים‭ ‬לא‭ ‬ליהנות‭ ‬מנשים‭ ‬שהוא‭ ‬אסור‭ ‬בהן‭ – ‬חוזר‭ ‬לקדושותיו‭ ‬ועולה‭ ‬ראשון‭ ‬לתורה‭. ‬גירשה‭ ‬או‭ ‬מתה‭ ‬ולא‭ ‬נדר‭ ‬לא‭ ‬ליהנות‭ ‬מנשים‭ ‬שהוא‭ ‬אסור‭ ‬בהן‭ – ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬לקדושותיו‭ ‬ואינו‭ ‬עולה‭ ‬ראשון‭ ‬לספר‭ ‬תורה‭.‬

אינו‭ ‬נזהר‭ ‬מטומאת‭ ‬מת

טז‭. ‬ כהן‭ ‬שאינו‭ ‬נזהר‭ ‬להיטמא‭ ‬למת‭ ‬זר‭ [‬שאינו‭ ‬משבעה‭ ‬קרובים‭ ‬שמצווה‭ ‬להטמא‭ ‬להם‭] – ‬אין‭ ‬נוהגים‭ ‬בו‭ ‬קדושה‭ ‬ואינו‭ ‬עולה‭ ‬ראשון‭ ‬לספר‭ ‬תורה‭ ‬וכדו‭' ‬עד‭ ‬שישוב‭ ‬ויקבל‭ ‬עליו‭ ‬לא‭ ‬להיטמא‭ ‬למתים‭.‬

סומא

יז‭. ‬ לדעת‭ ‬מרן‭ ‬בעל‭ ‬השולחן‭ ‬ערוך‭ – ‬סומא‭ ‬אינו‭ ‬עולה‭ ‬לתורה‭, ‬ולדעת‭ ‬הרמ‭"‬א‭ – ‬סומא‭ ‬עולה‭ ‬לתורה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬מנהג‭ ‬ארץ‭ ‬ישראל‭ ‬להעלות‭ ‬סומא‭ ‬לתורה‭ ‬בכל‭ ‬השנה‭ ‬כולה‭, ‬למעט‭ ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭".‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים