חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬כג – עונג‭ ‬שבת

מקור‭ ‬חובת‭ ‬עונג‭ ‬שבת

חיוב‭ ‬עונג‭ ‬שבת

א‭. ‬ חייב‭ ‬אדם‭ ‬לענג‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬במאכל‭ ‬משובח‭ ‬ובמשקה‭. ‬הגמ‭' ‬בפסחים‭ ‬אומרת‭: "‬ר‭' ‬אליעזר‭ ‬אומר‭: ‬אין‭ ‬לו‭ ‬לאדם‭ ‬ביו‭"‬ט‭ ‬אלא‭ ‬או‭ ‬אוכל‭ ‬ושותה‭ ‬או‭ ‬יושב‭ ‬ושונה‭.‬‭ ‬ר‭' ‬יהושע‭ ‬אומר‭: ‬חלקהו‭ – ‬חציו‭ ‬לאכילה‭ ‬ושתיה‭ ‬וחציו‭ ‬לבית‭ ‬המדרש‭… ‬רבי‭ ‬אליעזר‭ ‬סבר‭: ‬או‭ ‬כולו‭ ‬לה‭' ‬או‭ ‬כולו‭ ‬לכם‭, ‬ור‭' ‬יהושע‭ ‬סבר‭: ‬חלקהו‭ – ‬חציו‭ ‬לה‭' ‬וחציו‭ ‬לכם‭… ‬אמר‭ ‬רבה‭: ‬הכל‭ ‬מודים‭ ‬בשבת‭ ‬דבעינן‭ ‬נמי‭ ‬לכם‭" (‬כלומר‭ ‬שצריך‭ ‬גם‭ ‬לענג‭ ‬את‭ ‬גופו‭). ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שחיוב‭ ‬זה‭ ‬הוא‭ ‬מדאורייתא‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שחיוב‭ ‬זה‭ ‬מדרבנן‭ (‬ראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬פרק‭ ‬מ‭' ‬סעי‭' ‬ב‭' "‬תענית‭ ‬בשבת‭").‬

שכר‭ ‬המענג‭ ‬את‭ ‬השבת

ב‭. ‬ המענג‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬שכרו‭ ‬גדול‭ ‬מאוד‭, ‬כפי‭ ‬שאומרת‭ ‬הגמרא‭ ‬במסכת‭ ‬שבת‭ : "‬אמר‭ ‬ר‭' ‬יוחנן‭ ‬משום‭ ‬ר‭' ‬יוסי‭: ‬כל‭ ‬המענג‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬נותנים‭ ‬לו‭ ‬נחלה‭ ‬בלא‭ ‬מצרים‭, ‬שנאמר‭: '‬אז‭ ‬תתענג‭ ‬על‭ ‬ה‭' ‬והרכבתיך‭ ‬על‭ ‬במתי‭ ‬ארץ‭ ‬והאכלתיך‭ ‬נחלת‭ ‬יעקב‭ ‬אביך‭' ‬וגו‭'; ‬לא‭ ‬כאברהם‭, ‬שכתוב‭ ‬בו‭: '‬קום‭ ‬התהלך‭ ‬בארץ‭ ‬לארכה‭' ‬וגו‭' [‬ומסביר‭ ‬רש‭"‬י‭: "‬ארץ‭ ‬זו‭ ‬ולא‭ ‬יותר‭"], ‬ולא‭ ‬כיצחק‭, ‬שכתוב‭ ‬בו‭: '‬כי‭ ‬לך‭ ‬ולזרעך‭ ‬אתן‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הארצות‭ ‬האל‭' [‬ומסביר‭ ‬רש‭"‬י‭: "‬ותו‭ ‬לא‭"] ‬אלא‭ ‬כיעקב‭, ‬שכתוב‭ ‬בו‭: '‬ופרצת‭ ‬ימה‭ ‬וקדמה‭ ‬וצפנה‭ ‬ונגבה‭'", ‬ללא‭ ‬גבולות‭. ‬גם‭ ‬ארצות‭ ‬לוט‭ ‬ועשיו‭ ‬ניתנות‭ ‬ליעקב‭. "‬ורב‭ ‬נחמן‭ ‬בר‭ ‬יצחק‭ ‬אמר‭: ‬ניצול‭ ‬משיעבוד‭ ‬גליות‭…‬‭ ‬אמר‭ ‬רב‭ ‬יהודה‭ ‬אמר‭ ‬רב‭: ‬כל‭ ‬המענג‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬נותנים‭ ‬לו‭ ‬משאלות‭ ‬לבו‭". ‬והביא‭ ‬הבית‭ ‬יוסף‭ ‬בשם‭ ‬מהר‭"‬י‭ ‬אבוהב‭: "‬דנותנין‭ ‬לו‭ ‬נחלה‭ ‬בלא‭ ‬מצרים‭ ‬היא‭ ‬מדה‭ ‬כנגד‭ ‬מדה‭, ‬שכשם‭ ‬שהוא‭ ‬מפזר‭ ‬מעות‭ ‬בלא‭ ‬שעור‭ ‬לצורך‭ ‬שבת‭, ‬כן‭ ‬יתנו‭ ‬לו‭ ‬נחלה‭ ‬בלא‭ ‬שעור‭. ‬וכן‭ ‬מה‭ ‬שאמרו‭ ‬ניצול‭ ‬משעבוד‭ ‬מלכויות‭ – ‬לפי‭ ‬שמקבל‭ ‬עליו‭ ‬עול‭ ‬שבת‭ ‬מעבירין‭ ‬ממנו‭ ‬עול‭ ‬מלכויות‭, ‬כן‭ ‬נותנין‭ ‬לו‭ ‬משאלות‭ ‬לבו‭ ‬כדי‭ ‬שיוכל‭ ‬למלא‭ ‬חפצו‭ ‬מכל‭ ‬עונג‭ ‬שירצה‭".‬

ובעל‭ "‬שער‭ ‬החצר‭" (‬סי‭' ‬מ‭') ‬מלמדנו‭ ‬את‭ ‬גודל‭ ‬המענג‭ ‬את‭ ‬השבת‭, ‬שזוכה‭ ‬לישוב‭ ‬ארץ‭ ‬ישראל‭ ‬בהרחבה‭ ‬כהבטחה‭ ‬ליעקב‭. ‬עוד‭ ‬מדייק‭ ‬בעל‭ "‬שער‭ ‬החצר‭" ‬בלשון‭ ‬הגמרא‭: "‬כל‭ ‬המענג‭ ‬את‭ ‬השבת‭" ‬וכו‭' – ‬כל‭ ‬אפילו‭ ‬בכל‭ ‬שהוא‭. ‬כל‭ ‬מעשה‭ ‬קטן‭ ‬נקרא‭ ‬עונג‭ ‬שבת‭.‬

כיצד‭ ‬מענג‭ ‬את‭ ‬השבת

עונג‭ ‬במאכל‭ ‬ומשקה

ג‭. ‬ חייב‭ ‬אדם‭ ‬לענג‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬במאכל‭ ‬משובח‭ ‬ובמשקה‭ ‬משובח‭, ‬וכמו‭ ‬שכתב‭ ‬השו‭"‬ע‭: "‬ירבה‭ ‬בבשר‭ ‬ויין‭ ‬ומגדנות‭ ‬כפי‭ ‬יכולתו‭ ", ‬ומ‭"‬מ‭ ‬אין‭ ‬חיוב‭ ‬לאכול‭ ‬בשר‭ ‬ולשתות‭ ‬יין‭ ‬אלא‭ ‬בכל‭ ‬מקום‭ ‬יענגו‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬במאכלים‭ ‬ובמשקאות‭ ‬שנחשבים‭ ‬עונג‭ ‬שם‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬אדם‭ ‬שמצטער‭ ‬באכילת‭ ‬בשר‭ ‬ובשתיית‭ ‬יין‭ – ‬לא‭ ‬חייב‭ ‬לאכול‭ ‬בשר‭ ‬אלא‭ ‬מה‭ ‬שמתענג‭ ‬בו‭.‬

ד‭. ‬ בפרטי‭ ‬דיני‭ ‬חיוב‭ ‬אכילה‭ ‬בשבת‭ – [‬ראה‭ ‬פרקים‭ ‬י‭"‬ט‭, ‬כ‭"‬א‭ – "‬סעודות‭ ‬שבת‭"].‬

עונג‭ ‬לשם‭ ‬שמים

ה‭. ‬ צריך‭ ‬להיזהר‭ ‬לאכול‭ ‬בשבת‭ ‬לשם‭ ‬שמים‭, ‬כדי‭ ‬לקיים‭ ‬מצות‭ "‬עונג‭ ‬שבת‭" ‬ולא‭ ‬כדי‭ ‬למלאות‭ ‬כריסו‭, ‬משום‭ ‬שיש‭ ‬מעלה‭ ‬גדולה‭ ‬באכילה‭ ‬לשם‭ ‬מצות‭ "‬עונג‭ ‬שבת‭".‬‭ ‬וכמו‭ ‬כן‭, ‬האוכל‭ ‬לשם‭ ‬מצות‭ "‬עונג‭ ‬שבת‭" ‬מרוויח‭ ‬פעמיים‭: ‬נהנה‭ ‬ומקבל‭ ‬שכר‭. ‬ולכן‭, ‬טוב‭ ‬לומר‭ ‬לפני‭ ‬האכילה‭: "‬הריני‭ ‬אוכל‭ ‬כדי‭ ‬לקיים‭ ‬מצות‭ ‬עונג‭ ‬שבת‭".‬

מנוחה‭ ‬ושינה‭ ‬בשבת

ו‭. ‬ מצוה‭ ‬לנוח‭ ‬ולישון‭ ‬בשבת‭ ‬משום‭ "‬עונג‭ ‬שבת‭".‬

ז‭. ‬ ובחובת‭ ‬עונג‭ ‬שבת‭ ‬במאכל‭ ‬ומשתה‭ ‬ושינה‭ ‬הדברים‭ ‬אמורים‭ ‬בעיקר‭ ‬לגבי‭ ‬תלמידי‭ ‬חכמים‭ ‬העמלים‭ ‬בתורה‭ ‬משך‭ ‬כל‭ ‬השבוע‭. ‬אך‭ ‬בעלי‭ ‬בתים‭ ‬שבמשך‭ ‬השבוע‭ ‬אין‭ ‬להם‭ ‬פנאי‭ ‬לעסוק‭ ‬בתורה‭ – ‬צריכים‭ ‬לעסוק‭ ‬יותר‭ ‬בתורה‭ ‬בשבת‭, ‬כי‭ "‬לא‭ ‬ניתנו‭ ‬שבתות‭ ‬וימים‭ ‬טובים‭ ‬לישראל‭ ‬אלא‭ ‬כדי‭ ‬לעסוק‭ ‬בהם‭ ‬בתורה‭". ‬ולכן‭, ‬תלמידי‭ ‬חכמים‭ – ‬ינוחו‭ ‬בשבת‭ ‬יותר‭ ‬מן‭ ‬הרגיל‭ ‬ובשאר‭ ‬הזמן‭ ‬יעסקו‭ ‬בתורה‭, ‬אך‭ ‬בעלי‭ ‬בתים‭ – ‬ינוחו‭ ‬רק‭ ‬מעט‭ ‬ובשאר‭ ‬הזמן‭ ‬יעסקו‭ ‬בתורה‭.‬

ח‭. ‬ אמנם‭ ‬גם‭ ‬התלמידי‭ ‬חכמים‭ ‬לא‭ ‬ירבו‭ ‬בשינה‭ ‬כי‭ ‬עמי‭ ‬הארצות‭ ‬תולים‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬עיניהם‭ ‬ומתבוננים‭ ‬בכל‭ ‬צעד‭ ‬ושעל‭ ‬שלו‭, ‬ויכולים‭ ‬להגיע‭ ‬בנקל‭ ‬ח‭"‬ו‭ ‬לידי‭ ‬חילול‭ ‬ה‭'.‬

אכילה‭ ‬שמביאה‭ ‬לעייפות

ט‭.‬‭ ‬ אין‭ ‬ראוי‭ ‬לאכול‭ ‬בשבת‭ ‬עד‭ ‬כדי‭ ‬עייפות‭ ‬שמונעת‭ ‬לימוד‭ ‬תורה‭, ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬צריך‭ ‬אדם‭ ‬לאכול‭ ‬בכמות‭ ‬הראויה‭, ‬כך‭ ‬שלמרות‭ ‬האכילה‭ ‬יוכל‭ ‬ללמוד‭ ‬תורה‭ ‬בעיון‭. ‬ועל‭ ‬זה‭ ‬היה‭ ‬אומר‭ ‬מו‭"‬ר‭ ‬ועט‭"‬ר‭ ‬ראש‭ ‬ישיבת‭ ‬פורת‭ ‬יוסף‭ ‬הגאון‭ ‬רבי‭ ‬עזרא‭ ‬עטייא‭ ‬ע‭"‬ה‭, ‬שמי‭ ‬שיכול‭ ‬ללמוד‭ ‬חושן‭ ‬משפט‭ ‬אחרי‭ ‬אכילת‭ ‬החמין‭ ‬בשבת‭ ‬הוא‭ ‬תלמיד‭-‬חכם‭ ‬שיודע‭ ‬לקבוע‭ ‬עתים‭ ‬לתורה‭.‬

לימוד‭ ‬עם‭ ‬ילדיו

י‭.‬ צריך‭ ‬אדם‭ ‬להקדיש‭ ‬זמן‭ ‬בשבת‭ ‬ללימוד‭ ‬תורה‭ ‬עם‭ ‬בניו‭ ‬ובנותיו‭.‬

מעלת‭ ‬לימוד‭ ‬תורה‭ ‬בשבת

יא‭. ‬ מעלת‭ ‬לימוד‭ ‬תורה‭ ‬בשבת‭ ‬גדולה‭ ‬ועצומה‭, ‬ולפי‭ ‬הקבלה‭ ‬שעה‭ ‬אחת‭ ‬של‭ ‬לימוד‭ ‬תורה‭ ‬בשבת‭ ‬שווה‭ ‬אלף‭ ‬שעות‭ ‬של‭ ‬לימוד‭ ‬תורה‭ ‬ביום‭ ‬חול‭.‬

מה‭ ‬ללמוד

יב‭. ‬ לימוד‭ ‬תורה‭ ‬בשבת‭ ‬צריך‭ ‬להתמקד‭ ‬בשני‭ ‬מישורים‭: ‬האחד‭ – ‬בדברי‭ ‬אגדה‭ ‬המושכים‭ ‬את‭ ‬הלב‭ ‬ומדריכים‭ ‬את‭ ‬האדם‭ ‬ליראת‭ ‬שמים‭. ‬והשני‭, ‬והוא‭ ‬העיקרי‭ ‬יותר‭ ‬‭- ‬לימוד‭ ‬הלכות‭ ‬שבת‭ ‬האסור‭ ‬והמותר‭, ‬הלכה‭ ‬למעשה‭.‬

לחדש‭ ‬חידושים

יג‭. ‬ מצווה‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬להשתדל‭ ‬לחדש‭ ‬חידוש‭ ‬תורה‭ ‬בשבת‭, ‬ומי‭ ‬שאינו‭ ‬בר‭ ‬הכי‭ ‬לחדש‭ ‬חידושים‭ ‬בתורה‭, ‬ילמד‭ ‬דברים‭ ‬חדשים‭ ‬עבורו‭, ‬שלא‭ ‬למד‭ ‬לפני‭ ‬כן‭.‬

קביעת‭ ‬שיעורי‭ ‬תורה

יד‭. ‬ מצווה‭ ‬לקבוע‭ ‬שיעורי‭ ‬תורה‭ ‬לרבים‭ ‬במוסר‭ ‬ובהלכה‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭, ‬משום‭ ‬שזמן‭ ‬זה‭ ‬נוח‭ ‬לציבור‭ ‬ויבואו‭ ‬רבים‭ ‬ללמוד‭ ‬תורה‭. ‬ולמרות‭ ‬שכתב‭ ‬הרמ‭"‬א‭, ‬וז‭"‬ל‭: "‬נהגו‭ ‬שלא‭ ‬לקבוע‭ ‬מדרש‭ ‬בין‭ ‬מנחה‭ ‬לערבית‭, ‬אבל‭ ‬אומרים‭ ‬פרקי‭ ‬אבות‭ ‬בקיץ‭ ‬ושיר‭ ‬המעלות‭ ‬בחורף‭, ‬וכל‭ ‬מקום‭ ‬כפי‭ ‬מנהגו‭", ‬כבר‭ ‬כתבו‭ ‬האחרונים‭, ‬שכיון‭ ‬שאיסור‭ ‬קביעת‭ ‬מדרש‭ ‬הוא‭ ‬מנהג‭ ‬ולא‭ ‬דין‭, ‬ומנגד‭ ‬יש‭ ‬מצוה‭ ‬להגדיל‭ ‬תורה‭ ‬ולהאדירה‭, ‬ובזמן‭ ‬זה‭ [‬לפני‭ ‬ערבית‭] ‬אפשר‭ ‬להגדיל‭ ‬תורה‭ ‬עד‭ ‬למאוד‭, ‬יש‭ ‬מצוה‭ ‬לקבוע‭ ‬שיעורי‭ ‬תורה‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭.‬

עונה

טו‭. ‬ דרך‭ ‬תלמידי‭ ‬חכמים‭ ‬לשמש‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬משום‭ ‬קדושתה‭ ‬המרובה‭. ‬ומצווה‭ ‬לפקוד‭ ‬את‭ ‬אשתו‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭. ‬וסמכו‭ ‬זאת‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬על‭ ‬הפסוק‭: "‬אשר‭ ‬פריו‭ ‬יתן‭ ‬בעתו‭".‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים