חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬כב – ברכת‭ ‬המזון‭ ‬בשבת

הדור‭ ‬בלבושו

א‭. ‬ צריך‭ ‬לישב‭ ‬בכבוד‭ ‬אצל‭ ‬השולחן‭ ‬הדור‭ ‬בלבושו‭ ‬כמו‭ ‬שיושב‭ ‬לפני‭ ‬גדולים‭, ‬ובפרט‭ ‬בשעה‭ ‬שמברך‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭.‬

שפע‭ ‬לימות‭ ‬השבוע

ב‭. ‬ כתב‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭: "‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬יניח‭ ‬לאחר‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬של‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬עם‭ ‬מעט‭ ‬מהיין‭ ‬וקצת‭ ‬לחם‭ ‬תחת‭ ‬המפה‭ ‬אבל‭ ‬לא‭ ‬לחם‭ ‬שלם‭, ‬והוא‭ ‬להמשיך‭ ‬שפע‭ ‬משפע‭ ‬ברכות‭ ‬השבת‭ ‬לכל‭ ‬השבוע‭".‬

מגדול

ג‭. ‬ בשבת‭ ‬ובכל‭ ‬יום‭ ‬שמתפללים‭ ‬בו‭ ‬מוסף‭ ‬וכן‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬בסעודת‭ ‬ברית‭ ‬ובפורים‭ ‬אומרים‭ ‬בברכת‭ ‬המזון‭: "‬מִגְדּוֹל‭ ‬ישועות‭ ‬מלכו‭" ‬במקום‭: "‬מגדיל‭ ‬ישועות‭ ‬מלכו‭".‬

‭"‬רצה‭ ‬והחליצנו‭"‬

ד‭. ‬ מוסיפים‭ ‬בשבת‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" ‬וכו‭' ‬בברכת‭ ‬המזון‭ ‬בין‭ "‬רחם‭" ‬לברכת‭ "‬בונה‭ ‬ירושלים‭".‬

נוסח‭ '‬זוּנֵנוּ‭' ‬ו‭'‬רְעֵנוּ‭' ‬בשבת

ה‭. ‬ יש‭ ‬לומר‭ ‬בנוסח‭ ‬ברכת‭ '‬רחם‭': '‬רְעֵנוּ‭' '‬זוּנֵנו‭'‬‭, ‬וביאורו‭: ‬דרך‭ ‬בקשה‭, ‬שמבקשים‭ ‬מהקב‭"‬ה‭ ‬שירעה‭ ‬אותנו‭ ‬ושיזון‭ ‬אותנו‭.‬

לא‭ ‬הזכיר‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭"‬

ו‭. ‬ לא‭ ‬הזכיר‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" ‬במקומו‭ ‬והתחיל‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ "‬בונה‭ ‬ירושלים‭", ‬ואפילו‭ ‬אמר‭ ‬מילות‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭" ‬של‭ ‬ברכת‭ "‬בונה‭ ‬ירושלים‭", ‬אם‭ ‬לא‭ ‬הזכיר‭ ‬שם‭ ‬ה‭' – ‬חוזר‭ ‬ל‭"‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" ‬וממשיך‭ ‬את‭ ‬ברכתו‭ ‬על‭ ‬הסדר‭ ‬עד‭ ‬סופה‭.‬

הזכיר‭ ‬ה‭' ‬ולא‭ ‬חתם

ז‭. ‬ הזכיר‭ ‬שם‭ ‬ה‭' ‬ואמר‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭'", ‬אך‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬חתם‭: "‬בונה‭ ‬ירושלים‭" ‬‮–‬‭ ‬אומר‭: "‬למדני‭ ‬חקיך‭" ‬וחוזר‭ ‬ואומר‭: "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" ‬וממשיך‭ ‬את‭ ‬ברכתו‭ ‬על‭ ‬הסדר‭ ‬עד‭ ‬סופה‭.‬

אמר‭ ‬תיבת‭ "‬בונה‭"‬

ח‭. ‬ הזכיר‭ ‬גם‭ ‬מילת‭ "‬בונה‭" ‬ואמר‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬בונה‭" – ‬מסיים‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬במילה‭ "‬ירושלים‭", ‬ומוסיף‭ ‬לברכת‭ ‬המזון‭ ‬ברכה‭ ‬בשם‭ ‬ומלכות‭, ‬כדלהלן‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬אלוקינו‭ ‬מלך‭ ‬העולם‭ ‬שנתן‭ ‬שבתות‭ ‬למנוחה‭ ‬לעמו‭ ‬ישראל‭ ‬באהבה‭ ‬לאות‭ ‬ולברית‭, ‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מקדש‭ ‬השבת‭".‬

סיים‭ "‬בונה‭ ‬ירושלים‭"‬

ט‭.‬‭ ‬ סיים‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ "‬בונה‭ ‬ירושלים‭" ‬ונזכר‭ ‬ששכח‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" ‬לפני‭ ‬שהתחיל‭ ‬ברכת‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭" – ‬אומר‭ ‬בשם‭ ‬ומלכות‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬א‭-‬להינו‭ ‬מלך‭ ‬העולם‭ ‬שנתן‭ ‬שבתות‭ ‬למנוחה‭" ‬וכו‭'.‬

התחיל‭ ‬ברכת‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭"‬

י‭.‬ התחיל‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭" [‬דהיינו‭, ‬לאחר‭ ‬שאמר‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬בונה‭ ‬ירושלים‭", ‬התחיל‭ ‬לומר‭ ‬מתוך‭ ‬שגרה‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬א‭-‬להינו‭ ‬מלך‭ ‬העולם‭", ‬על‭ ‬דעת‭ ‬להמשיך‭: "‬הא‭-‬ל‭ ‬אבינו‭ ‬מלכנו‭ ‬אדירנו‭" ‬וכו‭'], ‬ונזכר‭ ‬שלא‭ ‬אמר‭: "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" – ‬חוזר‭ ‬לראש‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬אמר‭ ‬רק‭ ‬את‭ ‬מילת‭ "‬ברוך‭" ‬של‭ ‬ברכת‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭" – ‬חוזר‭ ‬לראש‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭.‬

חזרה‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית

יא‭. ‬ שכח‭ ‬ולא‭ ‬הזכיר‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" – ‬חוזר‭ ‬לומר‭ "‬ברכת‭ ‬המזון‭" ‬מתחילה‭ [‬כפי‭ ‬שנתבאר‭ ‬לעיל‭] ‬בסעודה‭ ‬ראשונה‭ ‬ושנייה‭ ‬לכל‭ ‬הדעות‭. ‬אמנם‭, ‬לגבי‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬נחלקו‭ ‬הפוסקים‭, ‬לדעת‭ ‬מרן‭ ‬בעל‭ ‬השולחן‭ ‬ערוך‭ – ‬לא‭ ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולברך‭, ‬אולם‭ ‬לדעת‭ ‬חכמי‭ ‬הקבלה‭ ‬וגאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬הבן‭ ‬איש‭ ‬חי‭ – ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולברך‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬אם‭ ‬יש‭ ‬שם‭ ‬אדם‭ ‬שאכל‭ ‬ועדיין‭ ‬לא‭ ‬ברך‭ "‬ברכת‭ ‬המזון‭" – ‬הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬הוא‭ ‬שחברו‭ ‬שאכל‭ ‬יברך‭ ‬ויוציאנו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭. ‬אין‭ ‬שם‭ ‬אדם‭ ‬שיכול‭ ‬להוציאו‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ "‬ברכת‭ ‬המזון‭" – ‬אם‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬שקעה‭ ‬החמה‭, ‬טוב‭ ‬שיטול‭ ‬ידיו‭ ‬בלי‭ ‬ברכה‭, ‬יברך‭ ‬המוציא‭ ‬ויאכל‭ ‬כזית‭ ‬לחם‭ ‬ויחזור‭ ‬ויברך‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬שנית‭. ‬מיהו‭ ‬אם‭ ‬סיים‭ ‬סעודתו‭ ‬בלילה‭ ‬ושכח‭ ‬לומר‭ ‬רצה‭ ‬לכו‭"‬ע‭ ‬אינו‭ ‬חוזר‭.‬

ברכת‭ ‬מעין‭ ‬שלוש

יב‭. ‬ בברכת‭ ‬מעין‭ ‬שלוש‭ ‬שלאחר‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭ ‬או‭ ‬פירות‭ ‬משבעת‭ ‬המינים‭ ‬או‭ ‬שתיית‭ ‬יין‭, ‬מזכירים‭ ‬מענינא‭ ‬דיומא‭, ‬ולכן‭ ‬בשבת‭ ‬אומר‭: "‬ורצה‭ ‬והחליצנו‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭ ‬הזה‭", ‬ואם‭ ‬שכח‭ ‬ולא‭ ‬הזכיר‭ – ‬אין‭ ‬מחזירים‭ ‬אותו‭.‬

יג‭.‬ אם‭ ‬כבר‭ ‬אמר‭: "‬כי‭ ‬אתה‭ ‬טוב‭ ‬ומטיב‭ ‬לכל‭", ‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שלא‭ ‬סיים‭ ‬‮–‬‭ ‬לא‭ ‬יחזור‭, ‬אלא‭ ‬יהרהר‭ ‬את‭ ‬הדברים‭ ‬בליבו‭.‬

ברכה‭ ‬מתוך‭ ‬סידור

יד‭. ‬ ירגיל‭ ‬את‭ ‬עצמו‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬מתוך‭ ‬הסידור‭ ‬בשבת‭, ‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שיודע‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬בעל‭ ‬פה‭, ‬כדי‭ ‬שיראה‭ ‬שינוי‭ ‬בכך‭ ‬שהוא‭ ‬מחזיק‭ ‬סידור‭ ‬בידיו‭. ‬ומתוך‭ ‬כך‭ ‬ישאל‭ ‬את‭ ‬עצמו‭ ‬מדוע‭ ‬הוא‭ ‬מחזיק‭ ‬סידור‭ ‬שזה‭ ‬דבר‭ ‬שאין‭ ‬הוא‭ ‬מורגל‭ ‬בו‭, ‬ויזכר‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬כך‭ ‬לומר‭ "‬רצה‭" ‬בשבת‭.‬

יעלה‭ ‬ויבוא‭ ‬בראש‭ ‬חודש

‭"‬יעלה‭ ‬ויבוא‭"‬

טו‭. ‬ מוסיפים‭ ‬בראש‭ ‬חודש‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬בברכת‭ ‬המזון‭ ‬בין‭ "‬רחם‭" ‬לברכת‭ "‬בונה‭ ‬ירושלים‭".‬

זכר‭ ‬לפני‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭"‬

טז‭. ‬ לא‭ ‬הזכיר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬בר‭"‬ח‭ [‬בין‭ ‬ביום‭ ‬בין‭ ‬בלילה‭], ‬ונזכר‭ ‬לפני‭ ‬שהתחיל‭ ‬ברכת‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭" – ‬אומר‭ ‬בלי‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭: "‬ברוך‭ ‬שנתן‭ ‬ראשי‭ ‬חדשים‭ ‬לעמו‭ ‬ישראל‭ ‬לזיכרון‭", ‬ואינו‭ ‬חותם‭ ‬בה‭ ‬בברכה‭.‬

זכר‭ ‬אחר‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭"‬

יז‭. ‬ לא‭ ‬הזכיר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬והתחיל‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭" [‬ואפילו‭ ‬אמר‭ ‬רק‭ ‬את‭ ‬מילת‭ "‬ברוך‭"] – ‬אינו‭ ‬אומר‭ "‬ברוך‭ ‬שנתן‭" ‬ואינו‭ ‬חוזר‭ ‬לומר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭", ‬מפני‭ ‬שבראש‭ ‬חודש‭ ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬לאכול‭ ‬פת‭ ‬כדי‭ ‬שיתחייב‭ ‬לברך‭ ‬בהמ‭"‬ז‭.‬

אמירתו‭ ‬ב‭"‬הרחמן‭"‬

יח‭. ‬ לא‭ ‬אמר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬במקומו‭, ‬ונזכר‭ ‬אחרי‭ ‬מילת‭ "‬ברוך‭" ‬של‭ ‬ברכת‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭" – ‬יאמר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬ב‭"‬הרחמן‭".‬

יעלה‭ ‬ויבוא‭ ‬בחוה‭"‬מ

יט‭.‬ חול‭ ‬המועד‭ ‬דינו‭ ‬כראש‭ ‬חודש‭ ‬לעניין‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬בברכת‭ ‬המזון‭.‬

ראש‭ ‬חודש‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

זכרון‭ ‬שבת‭ ‬ור‭"‬ח

כ‭.‬ כשחל‭ ‬ר‭"‬ח‭ ‬בשבת‭, ‬מזכיר‭ ‬בברכת‭ ‬המזון‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" ‬וכן‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬בין‭ "‬רחם‭" ‬לברכת‭ "‬בונה‭ ‬ירושלים‭".‬

זכר‭ "‬רצה‭" ‬ולא‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬לפני‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭"‬

כא‭. ‬ הזכיר‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" ‬ולא‭ ‬הזכיר‭ ‬של‭ ‬ר‭"‬ח‭ – "‬יעלה‭ ‬ויבא‭", ‬ונזכר‭ ‬לפני‭ ‬שהתחיל‭ ‬ברכת‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭" – ‬אומר‭ ‬בלי‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭: "‬ברוך‭ ‬שנתן‭ ‬ראשי‭ ‬חדשים‭ ‬לעמו‭ ‬ישראל‭ ‬לזיכרון‭" ‬ואינו‭ ‬חותם‭ ‬בה‭ ‬בברכה‭.‬

זכר‭ "‬רצה‭" ‬ולא‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬אחר‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭"‬

כב‭. ‬ הזכיר‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭", ‬ולא‭ ‬הזכיר‭ ‬של‭ ‬ר‭"‬ח‭, "‬יעלה‭ ‬ויבא‭", ‬ונזכר‭ ‬אחרי‭ ‬שהתחיל‭ ‬ברכת‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭" – ‬אינו‭ ‬אומר‭: "‬ברוך‭ ‬שנתן‭" ‬ואינו‭ ‬חוזר‭ ‬לומר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭", ‬ויאמר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬ב‭"‬הרחמן‭".‬

זכר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬ולא‭ "‬רצה‭" ‬לפני‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭"‬

כג‭. ‬ הזכיר‭ ‬של‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭, "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭", ‬ולא‭ ‬הזכיר‭ ‬של‭ ‬שבת‭, "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭", ‬ונזכר‭ ‬לפני‭ ‬שהתחיל‭ ‬ברכת‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭" – ‬יעשה‭ ‬כפי‭ ‬שנתבאר‭ ‬בסעיפים‭ ‬ו‭'-‬ט‭'.‬

זכר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬ולא‭ "‬רצה‭" ‬אחר‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭"‬

כד‭. ‬ הזכיר‭ ‬של‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭, "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭", ‬ולא‭ ‬הזכיר‭ ‬של‭ ‬שבת‭, "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭", ‬ונזכר‭ ‬אחרי‭ ‬שהתחיל‭ ‬ברכת‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭" – ‬חוזר‭ ‬לראש‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬ומזכיר‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" ‬וגם‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" [‬ומזכיר‭ ‬שוב‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬למרות‭ ‬שכבר‭ ‬אמר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬בפעם‭ ‬הראשונה‭].‬

לא‭ ‬הזכיר‭ "‬רצה‭" ‬ו‭"‬יעלה‭ ‬ויבוא‭"‬

כה‭. ‬ לא‭ ‬הזכיר‭ ‬של‭ ‬שבת‭, "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭", ‬ולא‭ ‬של‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭, "‬יעלה‭ ‬ויבא‭", ‬ונזכר‭ ‬לפני‭ ‬שהתחיל‭ ‬ברכת‭ "‬הטוב‭ ‬והמטיב‭" – ‬מברך‭ ‬בשם‭ ‬ומלכות‭ ‬ברכה‭ ‬הכוללת‭ ‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭ ‬כדלקמן‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬אלוקינו‭ ‬מלך‭ ‬העולם‭ ‬שנתן‭ ‬שבתות‭ ‬למנוחה‭ ‬לעמו‭ ‬ישראל‭ ‬באהבה‭ ‬לאות‭ ‬ולברית‭ ‬וראשי‭ ‬חדשים‭ ‬לזכרון‭", ‬וחותם‭ ‬בשל‭ ‬שבת‭: "‬בא‭"‬ה‭ ‬מקדש‭ ‬השבת‭" ‬ואינו‭ ‬מזכיר‭ "‬ראש‭ ‬חודש‭" ‬בחתימת‭ ‬הברכה‭.‬

אכל‭ ‬מבעו‭"‬י‭ ‬ומברך‭ ‬בלילה

כו‭. ‬ אכל‭ ‬פת‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬ולא‭ ‬הספיק‭ ‬לברך‭ "‬ברכת‭ ‬המזון‭", ‬ונתקדש‭ ‬היום‭ ‬והמשיך‭ ‬בסעודתו‭ ‬ואכל‭ ‬גם‭ ‬בלילה‭ – ‬מזכיר‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" ‬בברכת‭ ‬המזון‭. ‬אך‭ ‬אם‭ ‬פסק‭ ‬מלאכול‭ ‬מבעו‭"‬י‭ – ‬לדעת‭ ‬מרן‭ ‬בעל‭ ‬השו‭"‬ע‭ – ‬מזכיר‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭", ‬ולדעת‭ ‬הרמ‭"‬א‭ – ‬אינו‭ ‬מזכיר‭.‬

סעודה‭ ‬שנמשכת‭ ‬ללילה

כז‭. ‬ אכל‭ ‬פת‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬והאריך‭ ‬בסעודתו‭ ‬עד‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬מזכיר‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" ‬בברכת‭ ‬המזון‭, ‬אך‭ ‬לא‭ ‬אומר‭: "‬השבת‭ ‬הגדול‭ ‬והקדוש‭ ‬הזה‭" ‬אלא‭ "‬השבת‭ ‬הגדול‭ ‬והקדוש‭" ‬ומשמיט‭ ‬מילת‭ "‬הזה‭".‬

שבת‭ ‬ערב‭ ‬ר‭"‬ח

כח‭. ‬ ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ – ‬רצוי‭ ‬מאוד‭ ‬לגמור‭ ‬לאכול‭ "‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬ולברך‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬לפני‭ ‬ה‭"‬שקיעה‭" ‬ולומר‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" ‬בלי‭ ‬פקפוק‭, ‬משום‭ ‬שהמברך‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬אחרי‭ ‬ה‭"‬שקיעה‭" ‬נכנס‭ ‬למחלוקת‭ ‬הפוסקים‭ ‬ומכניס‭ ‬את‭ ‬ראשו‭ ‬בין‭ ‬הרים‭ ‬גדולים‭.‬

וכן‭ ‬יש‭ ‬לנהוג‭ ‬בכל‭ ‬מקום‭ ‬שמתחיל‭ ‬סעודתו‭ ‬ביום‭, ‬ואם‭ ‬ימשיך‭ ‬ללילה‭ ‬ישתנה‭ ‬נוסח‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬כגון‭ ‬מי‭ ‬שמתחיל‭ ‬סעודתו‭ ‬ביום‭ ‬בפורים‭ ‬או‭ ‬ביום‭ ‬אחרון‭ ‬של‭ ‬חנוכה‭ ‬שיסיים‭ ‬סעודתו‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭. ‬והחכם‭ ‬עיניו‭ ‬בראשו‭ ‬שלא‭ ‬יכנס‭ ‬למחלוקת‭.‬

האריך‭ ‬בסעודה‭ ‬ולא‭ ‬אכל‭ ‬בלילה

כט‭.‬ האריך‭ ‬ב‭"‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬ולא‭ ‬ברך‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬עד‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ [‬שהוא‭ ‬ליל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭] ‬אך‭ ‬לא‭ ‬אכל‭ ‬בלילה‭ – ‬מזכיר‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" ‬בברכת‭ ‬המזון‭ ‬ואינו‭ ‬מזכיר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭".‬

האריך‭ ‬בסעודה‭ ‬ואכל‭ ‬בלילה

ל‭.‬ המאריך‭ ‬ב‭"‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬ולא‭ ‬ברך‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬עד‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ [‬שהוא‭ ‬ליל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭] ‬ואכל‭ ‬בלילה‭ – ‬נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬בדינו‭. ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שמזכיר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬ואינו‭ ‬מזכיר‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭". ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שמזכיר‭ ‬גם‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬וגם‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭", ‬ואינו‭ ‬נחשב‭ ‬תרתי‭ ‬דסתרי‭. ‬אמנם‭, ‬לדעת‭ ‬הבא‭"‬ח‭ ‬וכך‭ ‬אנו‭ ‬פוסקים‭ ‬להלכה‭, ‬בכל‭ ‬אופן‭ ‬מזכיר‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭" ‬ואינו‭ ‬מזכיר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭".‬

סעודת‭ ‬ר‭"‬ח‭ ‬חנוכה‭ ‬או‭ ‬פורים‭ ‬שהתארכה

לא‭. ‬ סעודה‭ ‬בר‭"‬ח‭ ‬או‭ ‬חנוכה‭ ‬או‭ ‬פורים‭ ‬שנמשכה‭ ‬עד‭ ‬הלילה‭ ‬שהיא‭ ‬מוצאי‭ ‬ר‭"‬ח‭ ‬וחנוכה‭ ‬ופורים‭ – ‬לא‭ ‬יזכיר‭ ‬מספק‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬או‭ "‬על‭ ‬הנסים‭".‬

ר‭"‬ח‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

לב‭. ‬ בשבת‭ ‬שחל‭ ‬בה‭ ‬ר‭"‬ח‭ – ‬לכתחילה‭ ‬יש‭ ‬להשתדל‭ ‬לסיים‭ ‬את‭ "‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ ‬כדי‭ ‬שיוכל‭ ‬לומר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬בברכת‭ ‬המזון‭ ‬אליבא‭ ‬דכולי‭ ‬עלמא‭. ‬ואם‭ ‬נמשכה‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭, ‬בין‭ ‬שהמשיכו‭ ‬לאכול‭ ‬ובין‭ ‬שלא‭ – ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שהולכים‭ ‬אחר‭ ‬תחילת‭ ‬הסעודה‭, ‬ויאמר‭ ‬בברה‭"‬מ‭ ‬גם‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬מלבד‭ "‬רצה‭ ‬והחליצנו‭", ‬ולדעת‭ ‬הבא‭"‬ח‭ – ‬לא‭ ‬יזכיר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭".‬

ז‭' ‬ברכות‭ ‬השביעי‭ ‬בשבת

לג‭. ‬ היו‭ ‬אוכלים‭ ‬סעודת‭ ‬חתן‭ ‬וכלה‭ ‬של‭ ‬היום‭ ‬השביעי‭ ‬שיצא‭ ‬בשבת‭ ‬ונמשכה‭ ‬הסעודה‭ ‬עד‭ ‬הלילה‭ – ‬לא‭ ‬יאמרו‭ ‬שבע‭ ‬ברכות‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים