חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬ג – מלאכת‭ ‬גוי‭ ‬בער‭"‬ש‭ ‬ושכר‭ ‬שבת

אמירה‭ ‬לגוי‭ ‬בער‭"‬ש

א‭. ‬ אסור‭ ‬לומר‭ ‬לגוי‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬בשבת‭ ‬עבור‭ ‬ישראל‭.‬

תנאי‭ ‬העסקת‭ ‬גוי‭ ‬בער‭"‬ש

ב‭. ‬ מותר‭ ‬לתת‭ ‬לגוי‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬עבור‭ ‬יהודי‭ ‬בימות‭ ‬החול‭, ‬ואפילו‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭, ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬הוא‭ ‬יודע‭ ‬שהגוי‭ ‬יעשה‭ ‬את‭ ‬המלאכה‭ ‬בשבת‭, ‬בתנאי‭ ‬שמתמלאים‭ ‬מספר‭ ‬תנאים‭:‬

  • א‭.‬ נקבע‭ ‬מחיר‭ ‬לעבודה‭ ‬לפני‭ ‬שנתנה‭ ‬לגוי‭.‬
  • ב‭.‬ היהודי‭ ‬לא‭ ‬אומר‭ ‬לגוי‭ ‬לעשות‭ ‬את‭ ‬המלאכה‭ ‬בשבת‭.‬
  • ג‭.‬ הגוי‭ ‬עושה‭ ‬את‭ ‬המלאכה‭ ‬בביתו‭ ‬ולא‭ ‬אצל‭ ‬היהודי‭.‬
  • ד‭.‬ שהחפץ‭ ‬שבו‭ ‬נעשית‭ ‬המלאכה‭ ‬לא‭ ‬ניכר‭ ‬הוא‭ ‬של‭ ‬יהודי‭ [‬שאם‭ ‬לא‭ ‬כן‭ ‬יחשדו‭ ‬ביהודי‭ ‬ששכר‭ ‬את‭ ‬הגוי‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכתו‭ ‬בשבת‭].‬

ג‭. ‬ דבר‭ ‬שידוע‭ ‬שהוא‭ ‬של‭ ‬יהודי‭, ‬אפילו‭ ‬אינו‭ ‬מחובר‭ – ‬אסור‭ ‬לתת‭ ‬לגוי‭ ‬לעבוד‭ ‬בו‭ ‬בשבת‭ ‬בפרהסיה‭ ‬ואפילו‭ ‬בקבלנות‭. ‬על‭ ‬כן‭ ‬אין‭ ‬ליתן‭ ‬לגוי‭ ‬את‭ ‬רכבו‭ ‬אם‭ ‬רשום‭ ‬עליו‭ ‬שם‭ ‬מוסד‭ ‬או‭ ‬חברה‭ ‬של‭ ‬יהודי‭. ‬וכן‭ ‬לא‭ ‬יתן‭ ‬אדם‭ ‬את‭ ‬טליתו‭ ‬לכבסו‭, ‬כיון‭ ‬שניכר‭ ‬מהבגד‭ ‬שהוא‭ ‬של‭ ‬יהודי‭.‬

מלאכת‭ ‬גוי‭ ‬בשבת

ד‭. ‬ אסור‭ ‬לתת‭ ‬לגוי‭ ‬מלאכה‭ ‬לעשותה‭ ‬אפילו‭ ‬ביום‭ ‬חול‭, ‬אם‭ ‬יהיה‭ ‬מוכרח‭ ‬לעשותה‭ ‬בשבת‭, ‬כגון‭: ‬כאשר‭ ‬נותנה‭ ‬לו‭ ‬סמוך‭ ‬לשבת‭ ‬וקוצב‭ ‬לו‭ ‬זמן‭ ‬לעשותה‭ ‬עד‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬לא‭ ‬קוצב‭ ‬לו‭ ‬להשלים‭ ‬את‭ ‬המלאכה‭ ‬עד‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭, ‬והיתה‭ ‬המלאכה‭ ‬מוכנה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬מותר‭ ‬ליהנות‭ ‬ממנה‭ [‬וראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬פרטי‭ ‬דיני‭ ‬גוי‭ ‬בחלק‭ '‬שמור‭'].‬

משלוח‭ ‬מכתב‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬גוי

ה‭. ‬ יש‭ ‬להימנע‭ ‬מלשלוח‭ ‬מכתב‭ ‬לחו‭"‬ל‭ ‬כשידוע‭ ‬שיימסר‭ ‬לתעודתו‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬גוי‭ ‬בשבת‭, ‬אם‭ ‬ניכר‭ ‬במכתב‭ ‬שנשלח‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬יהודי‭ [‬כגון‭ ‬שכתוב‭ ‬עליו‭ ‬שנשלח‭ ‬מ‭"‬ישראל‭" ‬או‭ ‬שכתוב‭ ‬עליו‭ ‬שם‭ ‬של‭ ‬יהודי‭].‬

השכרת‭ ‬והשאלת‭ ‬כלים‭ ‬לגוי

השכרת‭ ‬כלים‭ ‬לגוי‭ ‬בער‭"‬ש

ו‭. ‬ מותר‭ ‬להשכיר‭ ‬לגוי‭ ‬כלים‭ ‬שאין‭ ‬עושים‭ ‬בהם‭ ‬מלאכה‭ ‬האסורה‭ ‬בשבת‭ ‬ואפילו‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬בתנאי‭ ‬שהגוי‭ ‬מוציאם‭ ‬מבית‭ ‬היהודי‭ ‬לפני‭ ‬שבת‭.‬

השכרת‭ ‬כלי‭ ‬מלאכה‭ ‬לשבת

ז‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שאסור‭ ‬להשכיר‭ ‬לגוי‭ ‬כלים‭ ‬שעושים‭ ‬בהן‭ ‬מלאכה‭ [‬כגון‭ ‬מחרישה‭ ‬וכיוצא‭ ‬בזה‭] ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שאין‭ ‬אנו‭ ‬מצווים‭ ‬על‭ ‬שביתת‭ ‬כלים‭, ‬והטעם‭ ‬לכך‭ ‬הוא‭, ‬שמכיון‭ ‬שמשכיר‭ ‬את‭ ‬הכלים‭ ‬לגוי‭ ‬תמורת‭ ‬תשלום‭ ‬ועושה‭ ‬זאת‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬נראה‭ ‬הדבר‭ ‬כאילו‭ ‬הגוי‭ ‬הוא‭ ‬שליחו‭ ‬של‭ ‬היהודי‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬בשבת‭. ‬אבל‭ ‬ביום‭ ‬חמישי‭ – ‬מותר‭ ‬להשכיר‭ ‬לו‭, ‬מכיון‭ ‬שאינו‭ ‬נראה‭ ‬כשלוחו‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬בשבת‭. ‬ויש‭ ‬מתירים‭ ‬להשכיר‭ ‬לגוי‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬סוגי‭ ‬הכלים‭, ‬בין‭ ‬כלים‭ ‬שלא‭ ‬עושים‭ ‬בהם‭ ‬מלאכה‭ ‬ובין‭ ‬כלים‭ ‬שעושים‭ ‬בהם‭ ‬מלאכה‭ ‬בימות‭ ‬השבוע‭ ‬ואפילו‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬בתנאי‭ ‬שהגוי‭ ‬לוקח‭ ‬את‭ ‬הכלים‭ ‬מבית‭ ‬היהודי‭ ‬לפני‭ ‬שבת‭, ‬ובשעת‭ ‬הדחק‭ ‬יש‭ ‬להקל‭ ‬כדעה‭ ‬זו‭.‬

השאלת‭ ‬כלים‭ ‬לגוי

ח‭. ‬ מותר‭ ‬להשאיל‭ ‬כלים‭ ‬לגוי‭, ‬אפילו‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ואפילו‭ ‬כלים‭ ‬שעושים‭ ‬בהם‭ ‬מלאכה‭, ‬בתנאי‭ ‬שהגוי‭ ‬לוקח‭ ‬אותם‭ ‬מבית‭ ‬היהודי‭ ‬לפני‭ ‬שבת‭.‬

חילופי‭ ‬השאלת‭ ‬כלים‭ ‬לגוי

ט‭.‬‭ ‬ מותר‭ ‬להשאיל‭ ‬כלים‭ ‬לגוי‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬מתנה‭ ‬עם‭ ‬הגוי‭ ‬שישאיל‭ ‬לו‭ ‬את‭ ‬כליו‭ ‬בתמורה‭ ‬בפעם‭ ‬אחרת‭, ‬ואין‭ ‬התמורה‭ ‬נחשבת‭ ‬שכירות‭.‬

השכרת‭ ‬דירה‭ ‬למחלל‭ ‬שבת

י‭.‬‭ ‬ אסור‭ ‬להשכיר‭ ‬דירה‭ ‬למחלל‭ ‬שבת‭ ‬אפילו‭ ‬מיום‭ ‬ראשון‭. ‬המשכיר‭ ‬דירתו‭ ‬למחלל‭ ‬שבת‭ ‬יכתוב‭ ‬בחוזה‭ ‬שמשכיר‭ ‬על‭ ‬דעת‭ ‬שלא‭ ‬יחלל‭ ‬שבת‭. ‬ואם‭ ‬רואהו‭ ‬מחלל‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬בביתו‭ – ‬צריך‭ ‬למחות‭ ‬בו‭.‬

אירוח‭ ‬יהודי‭ ‬מחלל‭ ‬שבת

יא‭. ‬ אדם‭ ‬שמתארח‭ ‬אצלו‭ ‬בשבת‭ ‬יהודי‭ ‬המחלל‭ ‬שבת‭ – ‬צריך‭ ‬לומר‭ ‬לו‭ ‬שלא‭ ‬יעשה‭ ‬מלאכה‭ ‬בכליו‭ ‬בשבת‭, ‬ואם‭ ‬רואהו‭ ‬עושה‭ ‬מלאכה‭ ‬בשבת‭ – ‬צריך‭ ‬למחות‭ ‬בו‭.‬

שכר‭ ‬שבת‭ ‬ותנאיו

שכר‭ ‬שבת‭ ‬בנפרד‭/‬בהבלעה

יב‭. ‬ אסור‭ ‬לקחת‭ "‬שכר‭ ‬שבת‭", ‬כלומר‭ ‬דמי‭ ‬שכירות‭ ‬עבור‭ ‬מה‭ ‬שמשכיר‭ ‬לשבת‭ ‬בנפרד‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬בכל‭ ‬המקרים‭ ‬שמותר‭ ‬להשכיר‭ ‬כלים‭ ‬לגוי‭ [‬כפי‭ ‬שנתבאר‭ ‬לעיל‭] ‬ההיתר‭ ‬הוא‭ ‬דווקא‭ ‬כאשר‭ ‬אין‭ ‬היהודי‭ ‬נוטל‭ ‬שכר‭ ‬עבור‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬בפני‭ ‬עצמו‭ ‬אלא‭ ‬בהבלעה‭ ‬בתוך‭ ‬שאר‭ ‬ימים‭, ‬כגון‭: ‬כשמשכיר‭ ‬לתקופה‭ ‬של‭ ‬חודש‭ ‬או‭ ‬שבוע‭ ‬ואומר‭ ‬בשעת‭ ‬ההשכרה‭: ‬בעד‭ ‬כל‭ ‬שבוע‭ ‬או‭ ‬חודש‭ ‬תן‭ ‬לי‭ ‬כך‭ ‬וכך‭.‬

שכר‭ ‬שבת‭ ‬על‭ ‬כלים

יג‭. ‬ אסור‭ ‬ליטול‭ "‬שכר‭ ‬שבת‭" [‬בפני‭ ‬עצמו‭], ‬בין‭ ‬עבור‭ ‬שכירות‭ ‬כלים‭ ‬שעושים‭ ‬בהם‭ ‬מלאכה‭ ‬ובין‭ ‬עבור‭ ‬שכירות‭ ‬כלים‭ ‬שלא‭ ‬עושים‭ ‬בהם‭ ‬מלאכה‭, ‬כגון‭ ‬שכירת‭ ‬יחידת‭ ‬דיור‭.‬

השכר‭ ‬אסור‭ ‬ליהודי‭ ‬ולגוי

יד‭. ‬ האיסור‭ ‬לקחת‭ "‬שכר‭ ‬שבת‭" ‬בנפרד‭, ‬הוא‭ ‬בין‭ ‬על‭ ‬שכירות‭ ‬לגוי‭ ‬ובין‭ ‬על‭ ‬שכירות‭ ‬ליהודי‭.‬

השכרה‭ ‬לתקופה‭ ‬קצרה

טו‭. ‬ מותר‭ ‬להשכיר‭ ‬לגוי‭ [‬כפי‭ ‬שנתבאר‭ ‬לעיל‭] ‬גם‭ ‬לתקופות‭ ‬קצרות‭ ‬מאוד‭ ‬כמו‭ ‬יומיים‭ ‬או‭ ‬שלושה‭ ‬ובתוכם‭ ‬שבת‭, ‬בתנאי‭ ‬שלא‭ ‬לוקח‭ "‬שכר‭ ‬שבת‭" ‬בפני‭ ‬עצמו‭ ‬אלא‭ ‬בהבלעה‭.‬

חישוב‭ ‬ימי‭ ‬השכירות

טז‭. ‬ אסור‭ ‬להשכיר‭ ‬לגוי‭ ‬לתקופה‭ ‬כאשר‭ ‬חישוב‭ ‬דמי‭ ‬השכירות‭ ‬נעשה‭ ‬לפי‭ ‬ימים‭ ‬ובתוך‭ ‬ימי‭ ‬ההשכרה‭ ‬יש‭ ‬שבת‭ [‬כגון‭ ‬כשאומר‭ ‬בשעת‭ ‬ההשכרה‭: ‬תן‭ ‬לי‭ ‬כך‭ ‬וכך‭ ‬לכל‭ ‬יום‭]. ‬ואיסור‭ ‬זה‭ ‬נכון‭ ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬משכיר‭ ‬לגוי‭ ‬לתקופה‭ ‬ארוכה‭ [‬חודש‭ ‬או‭ ‬שנה‭] ‬והגוי‭ ‬משלם‭ ‬עבור‭ ‬כל‭ ‬התקופה‭ ‬בפעם‭ ‬אחת‭. ‬והטעם‭ ‬לכך‭ ‬הוא‭ ‬שכאשר‭ ‬מחשב‭ ‬את‭ ‬דמי‭ ‬השכירות‭ ‬לפי‭ ‬ימים‭ ‬נמצא‭ ‬שמשלם‭ ‬עבור‭ ‬שבת‭ ‬בנפרד‭ ‬ולא‭ ‬בהבלעה‭.‬

שכירות‭ ‬חדר‭ ‬במלון

יז‭. ‬ טוב‭ ‬שהשוכר‭ ‬חדר‭ ‬במלון‭ ‬לשבת‭, ‬יכוון‭ ‬שהתשלום‭ ‬הוא‭ ‬עבור‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭ ‬ומוצאי‭ ‬שבת‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬לשלם‭ ‬שכר‭ ‬שבת‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים