חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ז – הלכות ציצית – כבוד ציצית

כבוד ציצית

א. כשמוציא את הטלית גדול או הטלית קטן ללובשו, וכן כשמקפל אותם להניחם בכיסם, ינשק את הציציות משום חיבוב מצווה, וכן תעשה האשה בשעה שמכינה או מקפלת את הטליתות של בעלה ובני ביתה.
ב. אם הייתה מונחת טלית של שבת על הטלית של חול – יכול להניחה בצד ולקת את הטלית של חול, ואין בזה משום "אין מעבירין על המצוות". אמנם אם בשבת עצמה מונחת הטלית של שבת על הטלית של חול – יזהר שלא יסלק את הטלית של חול כיון שזה "בורר", אלא יקח את הטלית של שבת.
ג. אם נכנס לבית הכסא ואין עליו בגד שמכסה את הטלית קטן שעליו, יכסה את הציציות של יהיו מגולות.
ד. כשפושט את הטלית יפשטנה ביד שמאל להראות שקשה עליו הפרידה מהמצווה. ויקפל בעצמו את הטלית ולא ימסרנה לשמש או לאדם אחר, כיון שקשה למזל.
ה. בשבת מותר לקפל את הטלית שלא כדרך קיפולה הראשון. ואם רוצה ללובשה שוב באותו היום – מותר לקפלו אפילו כדרך קיפולה הראשון.
ו. לא טלית יניח בלילה ללא קיפול. ואם שכח והניחה כך – ינער אותה למחרת בבוקר, ואח"כ ילבשנה.
ז. הציציות הן תשמישי מצווה ואין בגופן קדושה. לפיכך, בזמן שתלויים בטלית – אסור להשתמש בהן תשמיש של חול, כגון לקשור בהן איזה דבר וכדו', ויזהר לא תהיינה נגררות על גבי קרקע משום בזיון מצווה. וגם לאחר שנחתכו מן הטלית – יזהר שלא לזרקם לאשפה או למקום מגונה. והמחמיר לגונזן – תבוא עליו ברכה (בדין טלית שבלה – עיין לקמן סעיף קנ"ג).
ח. מי שרואה שציציות של חברו נגררות על גבי קרקע – יודיע לו, וימנענו מבזיון המצווה.
ט. אם הייתה הטלית ארוכה, יכול לתחוב הציציות בחגורה. וטוב יותר להעלותה על כתפו כדי שלא תיגרר על הארץ.
י. לא ישב על חוטי הציצית עצמן, אבל על הבג עצמו – מותר.
יא. כשמכבס את הציצית במכונה, לא יכבסה עם בגדים פנימיים, משום שהיום הטלית היא בגד מיוחד ונראה כמזלזל בה.
יב. כשנכנס לבית הקברות מותר ללבוש טלית קטן, ואין בזה משום "לעג לרש חרף עושהו", אך יזהר שלא יהיו ציציותיו בחוץ שנראה כלועג למת. אמנם כשמלווים את המת והוא אינו נושא את המיטה, יכול להשאיר את ציציותיו לחוץ אפילו אם הוא נמצא בארבע אמות של המת, אך אם הוא מנושאי המיתה – יכניס ציציותיו.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן