חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ה – מאה ברכות ותשעים אמנים

מאה ברכות ותשעים אמנים

א. דוד המלך תיקן שאדם צריך לברך מאה ברכות בכל יום, ולכן חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום. ובשבת ויו"ט שמברכים רק ז' ברכות בעמידה – ישתדל להשלים מאה ברכות באכילת מיני פירות ווברכת הריח.
ב. ביום שחסרות לו ברכות להשלמת מאה ברכות, יכול להשלים את מניין המאה ברכות ע"י שיכוין לברכות העולים לתורה ולברכות המפטיר, ויענה אחריהם "אמן". אך מכל מקום עדיף להרבות על ברכות הפירות וריח טוב.
ג. בשעת הדחק יכול להשלים מאה ברכות ע"י שיאמר ג' פסוקים אלו: "ויברך דוד את ה' לעיני הקהל" וכו', "לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת" וכו', "והעושר והכבוד מלפניך… לחזק לכל", ואח"כ יאמר פסוק "ברוך אתה ה' למדני חוקיך". וטוב לומר פסוקים אלו שבע או עשר פעמים בכל יום גם אם לא צריך להשלים מאה ברכות, כיון שיש בהם תועלת על פי הסוד.
ד. חייב אדם לענות בכל יום תשעים אמנים. ואם הוא אנוס כגון שהוא חולה וכדו', יכול לומר ארבעים וחמש פעמים פסוק "ברוך ה' לעולם אמן ואמן". ומנהג יפה לומר בכל יום את הפסוק הנ"ל ארבעים וחמש פעם לאחר פרשת ברכת כהנים שבברכות השחר.
ה. טוב לומר לאחר הפסוק הנ"ל טו"ב פעמים את הפסוק "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה".
ו. צריך להיזהר מאד בעיניינים הנ"ל ובמיוחד אם הוא מתפלל ביחיד. וזהו שאנחנו מתוודים ביום הכיפורים בווידוי הגדול של רבינו ניסים" "התפללנו ביחיד וביטלנו תשעים אמנים, ארבע קדושות, עשרה קדישים ומאה ברכות, והצדי"ק איבד כלי חמדתו".

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים