חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ד – לבישת הבגדים והנהגת האדם בלבוש

לבישת הבגדים והנהגת האדם בלבוש

א. "שיויתי ה' לנגדי תמיד" הוא כלל גדול בתורה, ועניינו הוא שלא יסיח אדם דעתו מפחת ה' ומהדר גאונו, וישים אל ליבו תמיד שהוא יתברך "מלא כל הארץ כבודו". כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ועסקיו ותנועותיו והוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך, כל שכן כשישים האדם אל ליבו, שהמל הגדול הקב"ה מלא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה מעשיו, כמו שנאמר "אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה'", ומיד תגיע אליו היראה וההכנעה מפחד הבורא, ויבוש ממנו תמיד.
ב. מכיון ש"מלא כל הארץ כבודו" יזהר האדם בעת שלובש בגדיו שאפילו אם הוא נמצא בחדרי חדרים ינהג בצניעות, דהיינו שלא יפשוט בגדיו התחתונים אלא אם כיסה עצמו, ולא יעמוד ערום לגמרי אלא אם הוא במרחץ, ולא יאמר אדם "מי רואני?", אלא יזכור תמיד ש"מלא כל הארץ כבודו".
ג. יזהר שלא ילבש שני מלבושים יחד שדבר זה קשה לשכחה. ויש נזהרים שלא לפשוט שני מלבושים יחד.
ד. יזהר אדם שלא ישן ויניח את בגדיו תחת ראשו כיון שמשכח תלמודו.
ה. יזהר שלא ילבש בגד הפוף, ואם לבשו כך – יפשטנו וילבשנו כראוי. ויזהר בזה אפילו בבגד פנימי.
ו. לא ילך אדם בקומה זקופה אפילו פחות מד' אמות, ולא ילך או ישב אפילו רגע בגילוי ראש שלא לצורך, ואפילו בביתו. וכשהולך במרחץ יכסה ראשו עד שיכנס לבית הפנימי.
ז. אסור להזכיר שם ה' בגילוי ראש.

  • אם מכסה ראשו בידו – אין זה נקרא כיסוי.
  • אם חברו מניח ידו עליו – הוי כיסוי.
  • אם מושך את שרוול חולצתו ומכסה את ראשו ביד ובשרוול – מותר.

וכל זה הוא לעניין תפילה או ברכה, אך לעניין הילוך ד' אמות בלי כיסוי ראש – כיסוי ידו בלבד מועיל.

  • יש להשתדל שגם הקטנים ילכו בכיסוי ראש כדי שיהיו יראי ה'.
  • יש נזהרים לישון עם כובע.

ח. כיסוי הראש באיש צריך שיכסה רובו, ובדיעבד לפחות שיהיה בו טפח.
ט. כשרוחץ ידיו ירחץ ידו הימנית תחילה, וכשרוחץ גופו ירחץ ראשו תחילה.
י. כשלובש בגד ילבש צד ימין תחילה. ויש מדקדקים כשלוקחים את הבגד, שמים אותו בצד ימין ואח"כ לובשים צד ימין תחילה.
יא. כשנועל מנעליו ינעל של ימין תחילה ולא יקשור אותו, ואח"כ ינעל של שמאל ויקשרנו, ואח"כ יקשור של ימין. ואם לובש נעל ללא שרוכים – ינעל של ימין תחילה. ויזהר בזה גם בנעלי בית.
יב. כשחולץ מנעליו או פושט בגדיו – יחלוץ ויפשוט של שמאל תחילה.
יג. יחבוש כיפתו תחילה.
יד. "לעולם ימכור כל אדם כל מה שיש לו, ויקנה מנעלים לרגליו", ולכן לא ילך אדם יחף כיוון שהוא כמנודה למקום.
טו. צריך להזהר לגרוב גרביים תמיד, בין בקיץ בין בחורף, ובפרט בתפילה. ועל זה נאמר: "הכון לקראת אלהיך ישראל". אך אם מתפלל במקום שאין דרך לגרוב שם גרביים גם לפני אדם גדול – אינו חייב לגרוב. וכן הוא הדין אם ישנה רגילות ללכת תמיד במכנסיים קצרות וכדו' (כגון בקיבוצים) – יכול ללבשם גם בתפילה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים