חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ג – ברכת אשר יצר והנהגת בית הכסא – צניעות

צניעות

א. כשמתפנה יסגור את דלת בית הכסא אפילו אם מתפנה בלילה – משום צניעות, כי יש אומרים שצניעות היא מדאורייתא, ויש אומרים שצניעות היא אזהרת חז"ל והיא מידה טובה שנשתבחו בה ישראל, לכן יזהר בזה מאד. ולא יאמר באדם "אני נמצא בחדרי חדרים מי רואני", אלא יהיה צנוע בכל מעשיו אפילו בלילה. ומלבד הטעם שחייב האדם להיות צנוע יש טעם ע"פ הסוד, שע"י הצניעות מכניע האדם רוחות רעות וניצול מן המזיקים, ואין רוח רעה ומיתה שולטים בו.
ב. אם יש בבית הכסא ריח רע, יכול לפתוח מעט את הדלת, אם הוא באחוריוחשיכה ואין איש רואהו.
ג. אמרו חז"ל שלא יגלה אדם את עצמו עד שישב, וגם כשישב לא יגלה אלא רק טפח מאחוריו וטפחיים מלפניו, אבל בזמננו שהלבוש שונה יכול לגלות לפי הצורך, ומיד כשיוריד בגדיו יעשה צרכיו.
ד. לאחר שגמר צרכיו ישתדל לכסות עצמו קודם שיעמוד.
ה. אם המקום מלוכלך יכול לגלות יותר, לפי הצורך, ואם יש חשש טינוף יש להקל בגילוי, אם לבית הכסא יש מחיצות ודלת סגורה.
ו. לא ילכו שניים יחד לבית הכסא – בין אנשים בין נשים, ואפילו קטנים שאינם יודעים לעשות רע. אך אם הקטן מפחד, מותר לפתוח את הדלת או להניח יד על ראשו.
ז. אסור לאשה לעשות צרכיה לפני תינוק יונק וכל שכן לפני גדולים קצת. אך אם פנה לצד – מותר לפני תינוק יונק.
ח. כשנפנה בשדה פתוח במקום מגולה, יתרחק כשיעור שלא יראה חברו את פירועו ויפנה, ואפילו אם רואה את גופו. ואם נפנה מאחורי גדר, אין צריך להתרחק כ"כ. ואם שומע חבירו "קול עיטושו של מטה", אין בזה איסור משום צניעות אם חבירו אינו מקפיד בכך. וכן הוא הדין בבתי שימוש ציבוריים.
ט. כל האיסורים דלעיל הם בצרכים גדולים, אבל להטיל מים מותר אפילו בפני רבים ואפילו ביום, כיון שיש בדבר סכנת עקרות. ולכן לא ימתין אם צריך לכך, ומ"מ ילך לצד ויפנה. ואם יכול להתפנות במקום צנוע בלי להתעכב הרבה – עדיף.
י. לא ישתין מעומד מפני הניצוצות אלא אם הוא על עפר תיחוח שסופג המים, או הוא ממקום גבוה לנמוך. ואם הוא משתין מיושב אע"פ שלא גבוה או אינו עפר תיחוח – מותר, כיון שאין חשש לניצוצות (ובתי כסא בימינו מותר, כיון שזהו מקום גבוה למקום נמוך).
יא. לא ישב בחוזק ובמהרה ולא ידחוק עצמו, אלא ישב בנחת. ולא ימהר לצאת אלא ימתין עד שירגיש שאין צריך עוד לנקביו.
יב. במקום שאינו מוקף במחיצות, יתפנה בין צד צפון לצד דרום ולא בין מזרח למערב (וכיוונים אלו הם לפי רוחות העולם). ובמקום שיש מחיצות, אפילו אינן גבוהות עשרה, אך מכסות את פירועו – מותר להתפנות אפילו בין מזרח למערב.
יג. חצר גדולה שיש בה מחיצות, ואפילו רק מחיצה אחת בצד מערב – יכול להתפנות סמוך למחיצה כשאחוריו למערב. ואם המחיצה בצד מזרח – יכול להתפנות בסמוך לה כשאחוריו למזרח. וכל זה בצרכים גדולים, אך להטיל מים – מותר בכל צד.
יד. טוב שגם במקום שיש בו ארבע מחיצות או רק מיחצה אחת, יתפנה בין צפון לדרום. ויש נוהגים לבנות את בית השימוש שיהיה בין צפון לדרום. אך דברים אלו אינם מעכבים.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן