חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ב – נטילת ידיים – המים והכלי שנוטלים לתוכו

המים והכלי שנוטלים לתוכו

א. יש אומרים שמים הפסולים לנטילת ידיים של סעודה, כגון מים שנשתנה מראיהן וכדו', פסולים לנטילת ידיים שחרית, ויש שמכשירים. ולכן יטול בהם אך לא יברך. ואם ירצה יכול לברך בלי שם ומלכות, ויהרהר שם ומלכות בליבו.
ב. טוב שהמים שנוטל בהם ידיו יהיו מכוסים במשך הלילה. ואם היו מגולים במקום שלא מצויים שם נחשים – מותרים בנטילה, כיון שהאיסור במים מגולים הוא לגבי שתייתם.
ג. במקום שמצויים שם נחשים ועקרבים יזהר שלא ישתה מים המגולים, ולא ישפכם ברשות הרבים או ישטוף בהם את האדמה בחצרו, ולא ירחץ בהם ידיו ורגליו ואפילו גב ידו, ולא יתנם לבהמתו או לבהמת חברו לשתות.
ד. מים שהיו בבית הכסא ומים ומים ששתה מהם בעל חיים – פסולים לנטילת ידיים כיון שמאוסים.
ה. מכיון שדיני רוח רעה שונים מדיני טומאה, אין לחשוש מלחלוחית המים שנמצאת בידיות הכלי שהורטב מהנטילה, ויכול ליטול אפילו בכלי עם ידית אחת. אלא שיזהר שלא יגע עם היד הרטובה ביד היבשה. ואם יש לו כלי עם שתי ידיות – תבוא עליו ברכה.
ו. אם נטל ידיו יזהר שלא יגע במי שלא נטל ידיו, ואם נגע – יטול ידיו שנית ולא יברך. ויזהר בדבר זה במיוחד עם ילדיו הקטנים. ויש מי שמקל בכך כיון שנזהרים העולם לרחוץ את הידיים לשם נקיון, ואז הרוח רעה נחלשת ואינה עוברת לאדם אחר.
ז. כל ירא שמים ובעל נפש צריך שיכין בלילה ליד מיטתו שני כלים: אחד מלא (נטלה) ואחד ריקן (קערה וכדו'). וטוב ליתן את הכלי המלא בכלי הריקן כשהוא מכוסה ונקי.
ח. לא יטול נטילת ידיים של שחרית על גבי קרקע כיון שיש במים רוח רעה, או יטול לתוך כלי או לתוך כיור. ויזהר שלא יהיו בכיור כלים. וטוב לשטוף אח"כ את הכיור במים כדי שלא ישארו שם שיירי נטילה. ואם נטל ידיו על הכלים – ידיחם.
ט. טוב שהכלי שנוטל לתוכו יהיה מאוס ושבור אבל לא נקוב.
י. כיון שבנטילת הידיים בבוקר נוטל ג' פעמים על כל יד ובכל פעם יוצא חלק אחר מהרוח רעה שעל ידיו, אם נטל לתוך ג' כלים שונים – כל המים שבשלושת הכלים טמאים, כיון שבכל אחד יש חלק מהרוח רעה. וידיו – טהורות.
יא. אם המקום ליטול ידיו טבל אותם במקווה שיש בו ארבעים סאה – המקווה טהור וידיו עדיין טמאות מדין רוח רעה, כיון שאין לרוח רעה לאן לעבור.
יב. אם טבל ידיו בשלג ג' פעמים לסירוגין במקומות שונים – מועיל בשעת הדחק.
יג. אם טבל ידיו באמבטיה או בגיגית, המים טמאים מדין רוח רעה ומטמאים שנית את ידיו, ולכן לא עלתה לו הנטילה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן