חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – הדפנות

הדפנות

יז. יציבות – צריך לעשות דפנות שלמות וחזקות שלא ינועו ברוח. וישתדל לעשות דפנות מקרשים ולא מבד וכדו' שאז הסוכה ראויה לדירה. (שו"ע תרל סע' י).

יח. אם עושה את הדפנות מבדים וכדו' ימתח את היריעות ויקשרן היטב. ואם היריעות רפויות שהרוח מנידה אותן, אין הסוכה נחשבת כדירה. על כן יחבר קרשים לרוחב הסוכה מגובה הקרקע עד גובה עשרה טפחים. (80 ס"מ). ולא יהיה בין קרש לקרש יותר משלושה טפחים (24 ס"מ). ומי שאין לו די צרכו קרשים לדפנות, מוטב שיעשה שלוש דפנות שלמות מאשר שיעשה ארבע דפנות שאינן שלמות. (שו"ע שם סע' ה, רמ"א ו) ובדיעבד כל שאין חשש שיתנתקו הדפנות מחמת הרוח כשרה.

יט. רחוק מהסכך – אם הסכך רחוק מהדפנות ויש חלל אויר ברוחב בין הדופן לסכך יותר משלושה טפחים לכל אורך הדופן, ואין מקום ברוחב עשרה טפחים שהסכך מגיע לדופן אין הדופן נחשבת כחלק מהסוכה. ואם יש שלוש דפנות אחרות, הסוכה כשרה. (שו"ע תרלב סע' ב).

כ. דופן עקומה – אם יש סכך פסול בין הסכך הכשר לאחת הדפנות, אנו רואים את הסכך הפסול כחלק מהדופן והסוכה כשרה, (ובלבד שיש סכך כשר בכמות מספקת ליד הסכך הפסול) ודבר זה נקרא "דופן עקומה". אמנם כל זה באופן שהסכך הפסול הקרוב לדופן הוא פחות מארבע אמות (192 ס"מ), אבל אם הוא יותר רחוק מכך, אין הדופן נחשבת כחלק מהסוכה. ואם יש שלוש דפנות אחרות, הסוכה כשרה. ובכל מקרה אי אפשר לשבת תחת סכך פסול זה. (שו"ע שם סע' א).

כא. מהקרקע – הדפנות צריכות להיות לכתחילה מהקרקע ועד לסכך. אמנם אם הדפנות מתחילות עד 23 ס"מ מעל הקרקע – הסוכה כשרה, ואם גובה הדופן מעל הקרקע הוא 24 ס"מ או יותר – הסוכה פסולה כי אין כאן דין "לבוד". וראוי שיצמיד את הדפנות לקרקע בכדי שלא יכנסו לסוכה חתולים וכדו' ויפריעו לו לאכול או לישון. (שו"ע תרל סע' ט כה"ח ס"ק כא).

כב. גובהן – גובה הדפנות צריך להיות לפחות עשרה טפחים (80 ס"מ). וטוב שכולו יהיה אטום. אבל מעיקר הדין יכול להניח פס עץ או חוט ברזל בגובה 23 ס"מ מהקרקע. ועוד אחד בגובה 23 ס"מ מעליו ועוד אחד בגובה 23 ס"מ מעליו. ועוד אחד בגובה 80 ס"מ מהקרקע. וכל זה כשר בדיעבד, אבל זה עדיף מבד מתנועע. וסוכה זו כשרה אף על פי שהסכך גבוה הרבה מעל הדפנות, ובלבד שהסכך לא יהיה רחוק ברוחב ממקום הדפנות יותר מג' טפחים. (שו"ע שם).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן