חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – תפילות חג סוכות – קריאת התורה לחג הסוכות

קריאת התורה לחג הסוכות

כא. ביום הראשון של סוכות מוציאים שני ספרים, באחד קוראים "שור או כשב" בפרשת אמור, (ויקרא כב) שמדבר על עניין החגים, ובספר השני קורא המפטיר קורבנות המוספין בפרשת פינחס כדלקמן, ומפטיר בזכריה "הנה יום בא". (שו"ע תרנט). ואומרים קדיש אחרי הקריאה בכל ספר וספר.

כב. למנהג הרמ"א בגמר הקריאה בספר הראשון מניחים לידו ספר שני ואומרים חצי קדיש פעם אחת בלבד ולא פעמים  כמנהג הספרדים. (משנ"ב תרפח ס"ק יב).

כג. קורבנות המוספין של חג הסוכות היו "שבעים פרים" שהיו מקריבים בבית המקדש כנגד שבעים אומות העולם. בכל יום מימי חג הסוכות קוראים את קורבנות אותו היום הכתובים בפרשת פינחס. ביום הראשון של סוכות קוראים "ובחמשה עשר לחודש השביעי". ביום השני של סוכות (שהוא היום הראשון של חול המועד) קורא הכהן מ"וביום השני" עד "וביום השלישי". ואחריו גם הלוי. השלישי והרביעי חוזרים וקוראים את אותה הקריאה, ואחר כך אומרים חצי קדיש. (שו"ע תרסג סע' א ונו"כ ולגבי הקריאה בחו"ל עיי"ש בשו"ע וברמ"א).

כד. בשבת חול המועד – קוראים בתורה בשני ספרים. בראשון קורא "ראה אתה אומר אלי" (שמות לג) שמוזכרות בה מצוות שבת והחגים וחול המועד. ובספר השני קורא את קורבנות היום.

כה. אם יום־טוב ראשון של סוכות חל ביום שני בשבוע – יקרא בשבת המפטיר "וביום הששי".

      אם יום־טוב ראשון של סוכות חל ביום שלישי בשבוע – יקרא המפטיר "וביום החמישי".

      אם יום־טוב ראשון של סוכות חל ביום חמישי בשבוע – יקרא המפטיר "וביום השלישי".

כו. מפטירים בנביא ביחזקאל "והיה ביום ההוא ביום בוא גוג" (יחזקאל לח), ואין מזכירים בברכת ההפטרה את יום חג הסוכות כיוון שהפטרה זו באה בגלל שבת ולא בגלל חול המועד סוכות. (שו"ע תרסג סע' ג ונו"כ ולדעת המשנ"ב מזכיר עיין ס"ק ט).

כז. אם טעו ולא אמרו קדיש אחרי ס"ת ראשון, והמפטיר עדיין לא בירך ברכה ראשונה על קריאתו בספר השני, יאמרו קדיש אחרי הספר הראשון. ואם המפטיר כבר התחיל לברך על קריאתו, לא יפסיק, אלא יאמרו קדיש בסוף קריאת המפטיר, אחרי הברכות על ספר התורה השני, ויעלה להם גם לס"ת הראשון.

כח. מפטיר שטעה ולא אמר קדיש אחרי קריאתו בספר תורה שני כמנהג הספרדים והתחיל בברכות ההפטרה, לא יפסיק, אלא ימשיך הברכות עד סופן, יקרא את ההפטרה, יברך ברכות אחרונות ורק אחר כך יאמר קדיש.

כט. בחוץ לארץ – היום השני של החג הוא יום־טוב שני של גלויות ומתפללים בו כמו ביום־טוב ראשון, קוראים את הקריאה והמפטיר קורא "ובחמשה עשר יום" (מלכים ז' פסוק נז) בלבד.

ל. בחוץ לארץ, בשבת חול המועד, יקרא המפטיר בספר השני כדלהלן:

    אם יום־טוב ראשון של סוכות חל ביום שני בשבוע – יקרא המפטיר "ביום החמישי" וגם "ביום הששי".

    אם יום־טוב ראשון של סוכות חל ביום שלישי בשבוע – יקרא המפטיר "ביום הרביעי" וגם "ביום החמישי".

    אם יום־טוב ראשון של סוכות חל ביום חמישי בשבוע – יקרא המפטיר "ביום השני" וגם "ביום השלישי".

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים