חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – הלכות נטילת לולב – הנענוע

הנענוע

כב. להצמיד – כשמנענע בלולב יצמיד את האתרוג אל הלולב ויצמיד את שניהם אליו ויוליך אותם צמודים כשראשי העלים כלפי מעלה, ומוליך אותם ג' פעמים מהחזה אל הדרום וכן אל כל רוח ורוח. תמיד יהיה הלולב ביד ימין והאתרוג ביד שמאל, ויש טועין בזה שאוחזין את הלולב והאתרוג ביד אחת. ואין לעשות כן. וצריך לחבר את האתרוג עם הלולב בסופו, ולא יפריד בין האתרוג ללולב. (עיין בא"ח האזינו יד. כה"ח תרנא ס"ק מז, מח וס"ק ק"ע).

כג. כיסכוס – הספרדים לא נוהגים לכסכס בלולב בשעה שמנענעים. (שו"ע שם סע' ט) ולדעת הרמ"א מכסכס מעט בכל ניענוע. (עיין משנ"ב ס"ק מג).

כד. לימין – כשפונה מרוח לרוח יפנה דרך ימין ויפנה את כל גופו. (שו"ע שם סע' י. כה"ח שם ס"ק צו) ולדעת הרמ"א לא יפנה את הגוף אלא יפנה רק את הלולב.

כה. מהחזה – את הניענועים למעלה ולמטה עושים כשפני המנענע למזרח. מביא את האתרוג והלולב צמודים אל חזהו ומוליך אותם למעלה או למטה ומחזיר לחזהו ג' פעמים. תמיד יהיו ראשי העלים כלפי מעלה. (עיין כה"ח שם ס"ק מז).

כו. ארבע פעמים – נוהגים לנענע ה' פעמים: א) בשעת הברכה. ב) "הודו לה'" הראשון שבהלל. ג) "אנא ה' הושיעה נא". ד) "אנא ה' הושיעה נא". ה) "הודו לה'" בסוף ההלל. ואין הבדל בין ש"ץ לקהל בכך. (עיין שו"ע שם סע' ח. כה"ח שם ס"ק ן בשם האר"י ולמשנ"ב שם ס"ק לט מ מא סדר ניענועים במקומות אחרים ויש הבדל בן הש"ץ לקהל).

כז. סדר הנענוע – סדר הניענועים הוא חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד. לכן נענוע ראשון הוא לצד דרום כנגד החסד. הנענוע השני הוא לצד צפון שהוא בגבורה. השלישי במזרח שהוא בתפארת. הרביעי והחמישי מעלה ומטה שהם שחקים, נצח והוד זה על גב זה. השישי הוא במערב שהוא היסוד שעליו אמרו "שכינה במערב". (כה"ח שם ס"ק מט. שער הכוונות דרושי חג הסוכות, דרוש ה).

כח. הודו – כשאומרים "הודו" מנענעים ג' פעמים בכל מלה, על פי הסדר הזה: "הודו" – דרום, "לה'" – אין מנענעים, "כי" – צפון, "טוב" – מזרח, "כי" – מעלה, "לעולם" – מטה, "חסדו" – מערב. (עיין כה"ח שם ס"ק פב ועיין למשנ"ב שם סדר אחר).

כט. נוהגים לכפול את הפסוקים בסוף ההלל, אבל אין מנענעים ב"הודו לה'" אלא רק פעם אחת. (עיין שו"ע שם סע' ה. כה"ח שם ס"ק פז. שער הכוונות דרושי חג הסוכות, הקדמה ומשנ"ב ס"ק לט).

ל. כשמנענעים ב"הודו" טוב לכווין שאנו מודים למי שהשמים והארץ וארבע רוחות השמים שלו (סוכה לז ב), ואנו מכוונים לשמו.

לא. אנא – כשאומרים "אנא ה'". מנענעים ג' פעמים בכל הברה על פי הסדר הזה: "א" – דרום "נא" – צפון, "ה'" – אין מנענעים, "הו" – מזרח, "שי" – מעלה, "עה" – מטה, "נא" – מערב. (עיין כה"ח תרנא ס"ק פב).

לב. כשמנענעים ב"אנא ה'" ישתדל למהר קצת בניענועים כדי שישמעו המילים שלמות ולא כהברות מפוסקות.

לג. כשמנענעים ב"אנא ה'" טוב לכווין לעצור רוחות רעות וטללים רעים. (סוכה לז ב).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים