חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – הלכות נטילת לולב – הנטילה

הנטילה

יג. דרך גדילתו – אם הפך ונטל את האתרוג בימין ואת הלולב בשמאל – יצא. וטוב לחזור וליטול בלא ברכה. (כה"ח שם ס"ק טל משנ"ב ס"ק יט).

יד. אם הפך ונטל את האתרוג כשהעוקץ כלפי מעלה או כשהדס או ערבה אחת הפוכה, ולאחר זמן שם לב לכך, יחזור ויטלם עם ברכה. (שו"ע שם סע' ב. כה"ח שם ס"ק לה משנ"ב ס"ק טז).

טו. אם נטל את האתרוג והלולב כדרך גדילתם לפני שבירך – אינו יכול לברך עליהם. (עיין שו"ע שם סע' ה. כה"ח שם ס"ק מז וס"ק דן ומשנ"ב ס"ק כו).

טז. איטר – איטר נוטל את הלולב ביד ימין כמו אדם רגיל. (שו"ע שם סע' ג) ולדעת הרמ"א יברך וינענע ביד ימין שלו. ולפי חכמי הקבלה יש לנהוג כשו"ע.

יז. חציצה – מי שיש טבעת בידו כדאי שיוציאנה קודם שנוטל את הלולב שלא תהיה חציצה, ובדיעבד אינו מעכב. (עיין רמ"א ס"ק ז. עיין בא"ח האזינו יג).

יח. אכילה קודם נטילת לולב – אסור לאכול קודם נטילת לולב (בא"ח האזינו יג). וראוי להחמיר שלא לטעום כלום, ובמיוחד ביום הראשון שעליו נאמר: "ולקחתם לכם ביום הראשון" (ויקרא כג מ) וזו מצווה מהתורה.

יט. מי שנמצא בדרך ומצפה לבוא למקום בו יש אתרוג ולולב, צריך להמתין ולא לאכול סעודה עד חצות היום. אבל טעימה מותרת. (שו"ע תרנב סע' ב. כה"ח שם ס"ק יט משנ"ב ס"ק ז).

כ. זמן הנטילה – אין לברך על הלולב קודם הזריחה, ובשעת הדחק יכול לברך אחרי עלות השחר. (שו"ע שם סע' א).

כא. לא להשאיל – ביום הראשון של חג אין ליתן לילד לפני בר מצווה לברך לפני הגדולים, כיוון שקטן יכול לקנות ואינו יכול להקנות. (שו"ע תרנח סע' ו).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן