חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות יום כיפור – תפילות יום הכיפורים – תפילת נעילה

תפילת נעילה

קכח. לפי דברי האר"י ז"ל כל התפילות של יום כיפור עולות ובאות בשעת תפילת נעילה ולכן נוהגים לפתוח את ההיכל כל תפילת נעילה. להורות כי שערי שמים עדיין פתוחים. ועל כן ישתדל לעמוד בשעת התפילה, ולכל הפחות באמירת י"ג מידות.

קכט. אשרי – אומרים "אשרי" וקדיש לפני נעילה, אך אין אומרים "ובא לציון" (שו"ע שם סע' א).

קל. זמנה – זמן תפילת נעילה הוא כשהחמה בראש האילנות, כ40- דקות קודם השקיעה ויש אומרים שאפשר לכתחילה להתחיל שעה לפני השקיעה. כדי שיספיקו ברכת כהנים לפני השקיעה, ויסיימו את הסליחות בצאת הכוכבים. ובדיעבד אם התפללו תפילת הנעילה מ"פלג המנחה" שהוא שעה ורבע זמניות קודם צאת הכוכבים יצאו ידי חובה. (כה"ח תרכ"ג ס"ק ו' ז' ח').

קלא. ברכת כהנים – ברכת כהנים בתפילת נעילה חשובה היא מאוד ובארץ ישראל מקפידים בכל העדות לברך אותה.

קלב. מקצרים בפיוטים בתפילת נעילה (שו"ע שם סע' ב) ובודאי שאין להאריך בניגונים וכדו'. וכל זאת על מנת שיהא אפשר לברך ברכת כהנים לפני השקיעה. וחשובה ברכה יקרה זו שבה הקב"ה אומר "ואני אברכם" דווקא בשעת נעילה ביום כיפור. ואין לברך "ברכת כהנים" אחרי השקיעה (עיין כה"ח תרכג ס"ק כב) ויש מקילים לברך "בין השמשות" עד "צאת הכוכבים". (סידור "אהלי יעקב" קצ ב סע' נ).

קלג. וחתום – בתפילת הנעילה, אומרים "וחתום" במקום "וכתוב". מי שטעה ואמר "כתבנו לחיים" במקום "חתמנו לחיים" – יצא, דכתיבה בכלל חתימה (שו"ע תרכג סע' ב).

קלד. אפשר לגמור את התפילה שאחרי החזרה אפילו בלילה. וגם אומרים "חתמנו" וכדו' אף על פי ששקעה חמה, כיוון שהקב"ה ממתין לנו לחתום את הדין עד שנגמור את תפילתנו.

קלה. שמע ישראל – לאחר תפילת נעילה אומרים "שמע ישראל" ו"ברוך שם" פעם אחת. (ולסברת רמ"א ג"פ ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד) "קראתי בכל לב" – "ה' הוא האלהים" – שבע פעמים. ויש אומרים שקוראים שבע פעמים "קראתי בכל לב" ואחר כך שבע פעמים "ה' הוא האלהים". ואומרים זאת כדי ללוות את השכינה שמתעלה למעלה משבעה רקיעים. (כה"ח תרכג ס"ק כט ומשנ"ב יא).

קלו. סיום הצום – אחר הנעילה מאריכים בסליחות עד עשרים ושתיים דקות אחרי השקיעה, שאז מותר לתקוע בשופר. ואם יש זקנים או חולים אפשר לתקוע שמונה עשרה דקות אחר השקיעה. ומכל מקום, נכון וראוי לבריאים להחמיר ולא לטעום עד ארבעים דקות אחרי השקיעה, ויש לזכור שגם אז אין לטעום עד אחרי ההבדלה. ולדעת עיר הקודש והמקדש של הרב טוקצינסקי ח"ג כה עמוד שמז עשרים דקות אחר השקיעה תוקעים תשרת פעם אחת ואחר שתים עשרה דקות מבדילים מדליקים ואוכלים.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן