חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פסח – ליל הסדר – צפון – אפיקומן

צפון – אפיקומן

קכז. לאחר סיום הסעודה יקח את המצה החצויה שהצפין לאפיקומן ויחלק לכל אחד מהמסובין "כזית" זכר לקרבן פסח שהיה נאכל בסוף הסעודה "על השבע". (שו"ע תעז סע' א. בא"ח צו לה).

קכח. יש נוהגין ללמד את הקטנים לחטוף את האפיקומן ולתת להם פרס אם שמרו אותו עד אכילת "אפיקומן". ועושין כן כדי שהילדים לא ישנו.

קכט. יזהר לאכול אפיקומן קודם חצות. (בליל הסדר, חצות הוא בדרך כלל אחרי 11:30 בלילה.).

קל. יתן לכל אחד מהמסובים "כזית" ממצה השמורה לאפיקומן. ואם לא מספיק יקח ממצה שמורה אחרת.

קלא. האכילה – לפני האכילה יאמר: "זכר לקרבן פסח הנאכל על השבע".

קלב. מאחר וחצי מצה זו ששמרו מתחילת ה"סדר" לא תספיק ל"כזית" לכל בני הבית, לכן ישלים ממצות נוספות המוכנות בבית וידקדק שתהיינה שמורות.

קלג. עיקר מצות אפיקומן הוא ב"כזית" אחד. ויש מחמירים לאכול עוד "כזית" מצה זכר  למצה שהיתה נאכלת עם קרבן הפסח, והמחמיר תבוא עליו ברכה. (בא"ח צו לה).

קלד. את האפיקומן יש לאכול בהסבה וללא ברכה, ויאכלנו בתוך ארבע דקות. (שו"ע תעז סע' א).

קלה. לא יאכל אדם אחד את האפיקומן בשני חדרים ואפילו בחדר אחד לא יאכלנו בשני שולחנות מרוחקים. (שו"ע תעח סע' א הגה. בא"ח צו לה).

קלו. מי שישן באמצע סעודה לפני אכילת אפיקומן אינו צריך ברכה נוספת, ומכל מקום צריך נטילת ידים בלא ברכה. (שו"ע תעח סע' ב. כה"ח שם ס"ק יד).

קלז. אכילה אחר אפיקומן – אחר האפיקומן אין אוכלים ושותים כלום חוץ משני כוסות יין אחרונות ומים. כדי שיישן כשטעם האפיקומן בפיו. (שו"ע תעח סע' א. בא"ח צו לה).

קלח. יש מקילים בשתיית תה או קפה ובמיוחד אם כוונתו להתעורר ולהמשיך בסיפור יציאת מצרים. ויש מחמירים במיוחד בקפה. (בא"ח צו לה).

קלט. איבד או שכח אפיקומן – אם נאבד האפיקומן, אם יש לו עוד מצה מאלו השמורות שנעשו לשם מצת מצווה, יאכל ממנה "כזית". ואם לאו – יאכל ממצה אחרת "כזית". (עיין שו"ע תעז סע' ב הגה).

קמ. אם שכח לאכול אפיקומן, ואפילו התכוין לגמור סעודתו כגון שאמר "מים אחרונים חובה" או "הב לן ונבריך", או שנטל "מים אחרונים" אך עדיין לא ברך ברכת המזון, יאכל אפיקומן בלי נטילה ובלי "המוציא". (שו"ע שם. בא"ח צו לו).

קמא. אם נזכר אחרי שבירך ברכת המזון וטרם בירך "בורא פרי הגפן" על כוס שלישי, יטול ידיו בלי ברכה (כי אוכל רק "כזית") ויברך "המוציא", יאכל "כזית" אפיקומן ויברך ברכת המזון באותה כוס שלישי. (שו"ע שם. בא"ח שם).

קמב. אם נזכר אחרי ברכת המזון וכוס שלישי ואכל "כזית" מצה שמורה בתוך הארוחה יסמוך עליה ופטור מלאכול עוד. (שו"ע שם. בא"ח שם).

קמג. אם נזכר אחרי ברכת המזון ושתה כבר כוס שלישי, והוא לא אכל באמצע הארוחה "כזית" ממצה שמורה, יטול ידיו בלי ברכה, (כיוון שאוכל רק "כזית") יברך "המוציא", יאכל "כזית" לאפיקומן, יברך ברכת המזון, יברך "הגפן", וישתה שוב כוס שלישי. (שו"ע שם. בא"ח שם).

קמד. אם נזכר באמצע ההלל, יטול ידיו בלי ברכה ויברך "המוציא" ויאכל "כזית", ויברך ברכת המזון על כוס, ויברך "הגפן" וישתה כוס שלישי, ויאמר הלל וישתה כוס רביעי. (שו"ע שם. בא"ח שם).

קמה. אם נזכר אחרי שתיית כוס רביעי יטול ידיו בלי ברכה ויברך "המוציא" ויאכל "כזית", ויברך ברכת המזון על כוס ויברך "הגפן" וישתה. אמנם אין צריך לחזור שנית על ההלל ועל הכוס הרביעי. (שו"ע שם והחונים עליו. בא"ח צו לו).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים