חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

תפילות פסח – מוריד הטל

מוריד הטל

לה. מתחילים לומר "מוריד הטל" בתפילת מוסף של יום טוב ראשון של פסח. ואין פוסקים עד תפילת שחרית של שמחה תורה. (ועד בכלל).

לו. אם אמר "משיב הרוח ומוריד הגשם" בימות החמה ונזכר קודם שסיים את הברכה חוזר ל"אתה גבור". והוא הדין אם כבר אמר "ברוך אתה" ונזכר קודם שאמר "ה'". ואם התחיל ואמר "ברוך אתה ה'", ונזכר קודם שאמר "מחיה המתים" – יסיים "למדני חוקיך", וחוזר ל"אתה גבור". ואף אם סיים ואמר "מחיה המתים", יחזור ל"אתה גבור" (דמאחר והיא מחלוקת, אמרינן סב"ל) ואין צריך לחזור לראש התפילה. אמנם אם התחיל בברכת "אתה קדוש" ואפילו שאמר רק תיבת "אתה", מ"אתה קדוש", יחזור לראש התפילה. (ראה שו"ע קי"ד ס"ק ד').

לז. בימות החמה אם נסתפק שמא הזכיר גשם, עד שלושים יום – אמרינן חזקה שהזכיר גשם, וצריך לחזור, ואחר שלושים יום – אין צריך לחזור.

לח. אם ביום ראשון של פסח אומר ברכת "אתה גבור" עד "מוריד הטל" תשעים פעמים, כנגד ל' יום שאומרים אותו ג' פעמים בכל יום, משם ואילך אם אינו זוכר אם הזכיר גשם – הרי הוא בחזקת שלא הזכיר גשם ואינו צריך לחזור. ויש אומרים שלא יתחיל מ"אתה גבור" אלה יאמר: "מחיה מתים אתה רב להושיע מוריד הטל".

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים